ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ : ﻧﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﻮر : ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :1/3/1335 ﺗﺎرﯾﺦ ﺗ

1 سپتامبر 1985 . ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮدزداي آﻟﯽ از ﺧﺎك ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻮﮔﺮدزداﯾﯽ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم . داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ. رﻋﺎﯾﺎﯾﯽ اردﮐﺎﻧﯽ. و دﮐﺘﺮﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ.

ي ﻮﻓﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴ ﺗاز ﻳﻲ ﮔﻮﮔﺮدزدا

ﻴﻧ). ﺰ ﻫﻤ. ﻴ. ﻦ ﻣ. ﻴ. ﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺗ. ﻴ. ﻮﻓﻦ را ﻧﺸﺎن. داد . ﻫﻤ. ﭽﻨﻴﻦ. ﻪﺑ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ. ﻲ. ﻓﻌﺎﻟ. ﻴ. ﺖ ﮔﻮﮔﺮدزدا. ﻳﻲ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ. ي. ﻓﻌﺎل ﺑﺪون رﺷﺪ ا. ﻳ. ﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮ. ي. در ﻣﺤ. ﻴ. ﻂ دوﻓﺎز. ي. ﺣﺎو. ي. ﻧﻔﺖ ﺧﺎم،. ﻴﻣ. ﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻮﮔﺮد.

Untitled - پارک علم و فناوری فارس

13 مارس 2014 . نفت ، دانشگاه های شیراز ، صنعتی ، صنایع هوایی و علوم پزشکی .. سیستم اتوماسیون آالرم ایستگاههای برق - نفت و گاز. 13 .. حالل سبز گوگرد زدا.

پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو - همایش های ایران

ساخت نانوکاتالیست گوگردزدا بر پایه نانوساختار HMS متوسط در محیط سیال فوق .. آلاینده گی و صرفه جویی در مصرف منابع نفتی با کاربرد در صنعت ساختمان.

گوگردزدا از نفت,

گوگردزدایی زیستی خاک های الوده به ترکیبات نفتی - مقالات دانشگاهی

عنوان : ( گوگردزدایی زیستی خاک های الوده به ترکیبات نفتی ) . و همچنین به جدا کردن نژادهای جدید و یا اصلاح باکتریهای گوگردزدا در مقیاس بالا بستگی دارد.

پايان موفقيت آميز تعميرات اساسي سركان - شرکت بهره برداری نفت و .

26 آگوست 2018 . مهندس عسگري رئيس برنامه ريزي تعميرات شركت بهره برداري نفت و گاز . اساسي سركان شامل مخازن تفكيك گر، برج گوگرد زدا، مخزن بهره برداري،.

قیمت گوگرد (Sulfur) - آگهی فروش آماده فروش - صفحه 1 - خرید و فروش .

توضیحات: فروش پودز گوگرد گازی و نفتی جهت مصارف کشاورزی و صنعتی با قیمت عالی درب کارخانه جهت حمل به تمام نقاط کشور جهت کسب اطلاعات بیشتر به درگاه.

فرآیند با گاز نفت و صنعت تولید پساب نمک زدایی از Stripping

نمک زدایی از پساب صنعت تولید نفت و گاز با فرآیند .. ردیف ساعت نمونه گیری نقطه نمونه گیری (ورودی برج گوگرد زدا) نقطه نمونه گیری (خروجی برج گوگرد زدا). لا. 1.

گوگردزدا از نفت,

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﮔﻮﮔﺮد زداﯾﯽ اﮐﺴﺎﯾﺸﯽ ﻧﻔﺖ ﺳﻔ - فصلنامه علمی ترویجی .

6 سپتامبر 2015 . ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﮔﻮﮔﺮد زداﯾﯽ اﮐﺴﺎﯾﺸﯽ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ در ﺣﻀﻮر. ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎي ﻣﺎﯾﻊ اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ و اﺳﯿﺪ ﻓﺮﻣﯿﮏ. ﻣﺮﯾﻢ اﻟﺴﺎدات ﺳﯿﺪ. ي1. ، ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﻬﻤﺌﯽ. ،*. 2. ، اﻣﯿﺮ ﻓﺮﺷﯽ. 3. 1. ﮐﺎرﺷﻨﺎس.

نشست رسانه های تخصصی صنایع نفت و نیرو با ستاد ویژه توسعه .

2 ژوئن 2018 . علی طالبیان، کارگزار ترویج صنعتی فناوری نانو در حوزه صنایع نفت و نیروگاهی، به بیان توضیحاتی پیرامون تولیدات . کاتالیستهای گوگردزدا.

گوگردزدایی نفت خام به کمک نانوساختارها از سوی محققان کشور - ایسنا

28 ژوئن 2016 . محققان دانشگاه صنعتی شریف با سنتز و بهره‌گیری از یک نانوساختار گرافنی توانستند در مقیاس آزمایشگاهی بازدهی عملیات گوگردزدایی نفت خام را.

سیستم های گوگردزدا گاز دودکش - GCMachinery

سیستم های گوگردزدا گاز دودکش,سیستم های خورشیدی . دار با سیستم کمکی گاز و بصورت . های Hvac engineer mechanical . مکانیک نفت و گاز و پتروشیمی .

ﻫﺎﻱ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﭘﺘﺮﻭﺷ

ﻧﻔﺖ، ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ، ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ . ﺳﻌﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ. ۹۰ .. ﮔﻮﮔﺮﺩﺯﺩﺍ. ﺍﺯ ﻲﺪﺭﻭﮊﻧﻴ ﻫ ﻳﻲ. 4,6-DMDBT. (. ﻮﻓﻦﻴ ﺑﻨﺰﻭﺗﻱﻞ ﺩﻴ ﻣﺘﻱﺩ. ) ﻱ ﮐﺮﻭﻱﻫﺎﺴﺖﻴﮐﺎﺗﺎﻟ.

سمینار شیمی کارربدی اریان دومین - انجمن شیمی ایران

29 ا کتبر 2017 . گوگردزدا. یی. یعم. ق. از سوخت. ها. ی. یه. دروکربن. ی. به موضوع. تحق. قاتی. ی. مهم در سراسر ... petroleum oil, Journal of Industrial and Engineering.

میدان نفتی مارون (میدان مارون) | تازه‌های انرژی ایران - انرژی امروز

حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان معادل ۲۲ میلیارد بشکه برآورد می‌شود، همچنین حجم گاز درجای . مخازن این شرکت در زمینه نگهداری نفت ترش خروجی از برج گوگردزدا است‌‌‌.

جداسازي گوگرد از نفت خام سنگين ميدان سروش با استفاده از روش زيستي

در مقاله حاضر، عوامل مهم در جداسازي ميكروارگانيسم هاي گوگردزدا از نفت سنگين تشريح شده است. با مدنظر قرار دادن عوامل مذكور، سه ميكروارگانيسم گوگردزدا جداشده اند كه.

ﯽ ﺸﮕﺎﻫ ﯾ ﺑﺎ واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻻ ﯾﯽ آﺷﻨﺎ

ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺗﻨﺪﮔﻮﻳﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ .. ﮔﻮﮔﺮﺩ ﺯﺩﺍ. ﻳﻲ. ﻳﻓﺮﺍ. ﻨﺪ ﺣﺬﻑ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﻭ. ﻳ. ﺎ ﺗﺮﮐ. ﻴ. ﺒﺎﺕ ﮔﻮﮔﺮﺩ. ﻱ. ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻔﺘ. ﻲ. ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻮﺳ. ﻴ. ﻠﻪ ﻋﻤﻠ.

ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺄ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ ﮔﺎﻣﺎ - نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران

ﮔﻮﮔﺮدزداﯾﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. از دﺳﺘﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ . ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه. ﻫﻤﭽﻮن. ﺑﻨﺰﯾﻦ، ﺳﻮﺧﺖ دﯾﺰل، ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ . ﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮدزدا. ﺑﻪ روش. ﺗﻠﻘﯿﺢ. ﺗﺮ در ﻣﺤﻠﻮل. 10.

اصل مقاله (804 K)

گوگرد زدا که سطح این ماده را در کمترین میزان ممکن. پایین بیاورند توجه ویژه ای شده است. یکی از مهمترین. فرایندها در پالایش نفت، عملیات تصفیه هیدروژنی است.

جداسازي گوگرد از نفت خام سنگين ميدان سروش با استفاده از روش زيستي

در مقاله حاضر، عوامل مهم در جداسازي ميكروارگانيسم هاي گوگردزدا از نفت سنگين تشريح شده است. با مدنظر قرار دادن عوامل مذكور، سه ميكروارگانيسم گوگردزدا جداشده اند كه.

نانوکاتالیست گوگردزدا - محصولات فناوری نانو

وجود بیش از حد مجاز گوگرد در انواع سوخت و برش‌های نفتی همچون نفتا، افزون بر ایجاد آلاینده‌های هوا باعث خوردگی مخازن، راکتورهـا، لوله‌هـا و اتصال‌های فلـزی می‌شود.

Journal Archive - Articles

بررسی استخراج آسفالتین از باقیمانده های سنگین نفتی با استفاده از حلال‌های مایع. | [Abstract-FA] . تثبیت باکتری گوگردزدا در پایه مناسب و بهینه سازی شرایط آن.

دستاوردهای‌يكساله شركت‌ملی‌مناطق‌نفت‌خيزجنوب/ تحقق برنامه هاي توليد .

25 آگوست 2014 . از برج گوگرد زدا جهت جداسازي گاز H2S از نفت استفاده مي شود و گاز حاصله از آن جهت ارسال به واحد شيرين سازي به ايستگاه جمع آوري گازهاي ترش (آماك).

اصل مقاله - پژوهش های کاربردی در شیمی

عنوان ماده ی گوگردزدا. 2و الهام کریمی زند 1و*، علی اکبر میران بیگی1، مصطفی حسنی سعدی1طاهره پورصابری. 1- استادیار شیمی تجزیه، پژوهشگاه صنعت نفت، ایران.

آغاز تعميرات اساسي منطقه عملياتي چشمه خوش - شرکت بهره برداری نفت .

16 ا کتبر 2018 . رئيس برنامه ريزي تعميرات اساسي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با . بازديد و بازرسي ، سندبلاست و رنگ آميزي برج هاي گوگرد زدا (دو دستگاه).

م/ 711 - 187 1397 / 03 / 09 79 2/ آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﺟﺪول

30 مه 2018 . ﻣﺨﺎزن ﮔﻮﮔﺮدزدا .. OIL BAFFLE HOUSING FOR STEAM TURBINE S8. 2. 149D054 . OIL BAFFLE EXHAUST END BEARING CASE FOR STEAM.

گوگرد‌زدایی زیستی ترکیبات آلی گوگرددار سوختهای فسیلی

9 نوامبر 2010 . ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ﻧﻔﺖ را ﻣﺼﺮف ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﮔﺮد را از. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ﺟﺪا و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﺮ. اﻳﻦ. اﺳﺎس. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ. ي ﮔﻮﮔﺮدزدا را ﺑﻪ دو.

گوگرد‌زدایی زیستی ترکیبات آلی گوگرددار سوختهای فسیلی

9 نوامبر 2010 . ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ﻧﻔﺖ را ﻣﺼﺮف ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﮔﺮد را از. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ﺟﺪا و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﺮ. اﻳﻦ. اﺳﺎس. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ. ي ﮔﻮﮔﺮدزدا را ﺑﻪ دو.