قابل حمل دست برق ماشین سنگزنی، انگلستان,

شرکت نفت بهران :: لغت نامه تخصصی روانکاری

Automatic grinding machine: . انجمن مهندسان روانکاری آمریکا .. بنزین هیدروکربنی که از نفت خام به دست می آید و در اتومبیل های با موتور بنزینی ... این آزمون از این جهت انجام می شود که چگونگی گرفتگی مجرا های کوچک عبور روغن در سرما را .. رزین ها ، پلیمرها ، قیر و غیره ) که آب کردن پوشش عایق کابل های انتقال برق به کار می رود. D.

قیاسی - صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

دســت یافتنی، قابل حصول، انجام پذیر، شدنی،. تحقق پذیر .. air transport. حمل و نقل هوایی، ترابری هوایی .. دستگاه خودپرداز، عابر بانک؛ تحویلدار ماشینی automatic .. پنج بانک معتبر انگلستان؛ غول های پنج گانه؛ پنج. دولت بزرگ .. نیروگاه تولید برق از زیســت توده، نیروگاه زیست. توده ای .. بخشنامه circular grinding mill.

ساخت پروژه های تلمبه-ذخیره ای در اروپا - satkab

21 مارس 2007 . در حدود 20 پروژه حمل و نقل در فهرست تهیه شده توسط رئیس جمهور .. شركت ) اسكایش پاور ( انگلستان را یک بهره بردار نیروگاه برق آبی با .. تا ظرفیتی را كه میزان برگشت قابل قبول سرمایه را ایجاد می كند .. و کم کردن هزینه های عملیاتی و نگهداری نیز دست یافت. .. ماشین به 51% رسیده است كه نشان از بار قطع.

Untitled - انجمن علمی ریخته گری ایران

ﮔﺮوه اﻧﺘﺸﺎرات. ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ: ﺗﻬﺮان ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎر ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﺟﻨﺐ اداره ﺑﺮق،ﺷﻤﺎره .. ﯾﮏ روش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ روﻏﻨﮑﺎري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺟﺰا ﻣﺘﺤﺮك دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت، اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﻬﺎي دو ﻓﻠﺰي و ﺳﻪ ﻓﻠﺰي اﺳﺖ. در اﯾﻦ ... اﻗﺪاﻣﺎت و دﺳﺘ. ﺎﺑﯿ. ﯽ. ﺑﻪ. رﺷﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻼٌ زﻣﺎن. ﺑﺮ و ﻫﺰ. ﻨﻪﯾ. ﺑﺮ اﺳﺖ و رﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن. ﺟﻬﺸ. ﯽ. اﺳﺖ .. ﮐﻮﭼﮏ. ﺗﺮي. ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ . اﮔﺮﭼـﻪ. اﯾﻦ. ﻓﻀﺎﻫﺎي. ﺑﯿﻦ. ﺷﺎﺧﻪ. واري. در. ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎ. ﺑﻪ. ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.

شامل ویژه نامـه صنعت آجــر و سفـال - Ceramic World Web

هنوز سهم بسیار کوچک از کل تولید کاشی سرامیکی جهان را ... ماشین آالت ایتالیایی و تکنولوژی روز دنیا تجهیز شده بود. .. دو محصول پرسالن و گرانیت در دست اقدام است و در آینده نزدیک شاهد ... به عنوان مثال، صنایع سرامیک ایتالیا تا به حال بیش از 60 میلیون دالر سالیانه بابت انرژی برق در سال ... برای برش و سنگ زنی می باشد.

ﻮم د ﺮ ه ﯽ ﺮ ﻒ دا ﻮم دا ﺶ آ ﻮ Aﮕﺎن دوره را ﻤﺎی ﺘﺎب

اﻣﻴﻦ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﺪرن ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺮاث اﻳﺸﺎن ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ. ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ... دﻓﺘﺮ ﺳﻮم از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﺟﺸﻦ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دوره ﺳﻮم .. و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ. ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ از داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن. -. اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن. ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ. ﺑﺮق. داز. اﻧﺸﮕﺎه. ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﺷﺮﻳﻒ .. دوره ﺧﺮﻳﺪ، ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺣﻤﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺮآورد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه در ﺷﺮﻛﺖ.

اقتصاد سیمان ایران و جهان - بیژن بیدآباد

واﺣﺪ ﮐﻮﭼﮏ در آﺑﺎده و اﮐﺒﺎﺗﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺷـﮏ و ﺗﺮدﯾـﺪ و ﻧﺎاﻣﯿـﺪي از وﺿـﻊ. آﯾﻨﺪه. (. ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ. ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺼﺪ .. ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر در دﺳﺖ اﻗﺪام ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﺎي اﯾﻦ ﮐﻪ ﻇـ. ﺮف ﭘـﻨﭻ ﺳـﺎل راه اﻧـﺪازي. ﺷﻮد. ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از. 10 .. ﻫﺎي اﻧـﺮژي ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨـﻪ. ﻫـﺎي ﺑـﺮق،. ﻣﺎزوت، ﮔﺎز، ﻧﻔﺖ ﮔﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎراﻧﻪ. اي در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫـﺎ ﻗـﺮار ﻣـﯽ .. 2 - Cement grinding. 3 - Roller press.

3 درﺟﺎت زﻧﮓ زدﮔﻲ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد زﻳﺮ ﺑ ... اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،. SIS. ﺳﻮﺋﺪ. ،. ASTM. و. SSPC. آﻣﺮﻳﻜﺎ،. SPSS. ژاﭘﻦ ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰي و ﺑﺘﻦ ﻧﻴﺰ . اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰﻛﺎري ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻻد ﻧﻮرد ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﭘﺎﺷﺸﻲ، دﺳﺘﻲ، ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ، ﺷﻌﻠﻪ و ﺳﻄﻮﺣﻲ . اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻲ .. ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ. 7 ... زدن دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺮس ﺳﻴﻤﻲ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ.

افزایش تولید و صادرات سیمان سفید نی ریز در سال 96

14 مه 2018 . . مدیریت زمان حمل صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در کرایه حمل مواد اولیه صورت گرفته است. . ۲- مصرف برق به ازای تولید یک تن سیمان سفید ۱۴۲ کیلووات . سنگ‌زنی رینگ و غلطک ایستگاه‌های کوره . روایت جدید از مذاکرات ایران و آمریکا در عمان . زنجانی؛ ۲ موتور به قیمت ۱.۷میلیارد/ ماشین‌های ۴میلیاردی آقای میلیاردر +عکس.

تیلور سویفت در مورد آهنگ له تجهیزات ساخت و ساز - GCMachinery

قابل حمل دست برق ماشین سنگزنی انگلستان · دستگاه سنگ شکن به دنبال عامل در سراسر جهان · انواع مختلف سنگ شکن مورد استفاده در نیروگاه · نمک کارخانه های تولید.

قابل حمل دست برق ماشین سنگزنی، انگلستان,

دریافت این شماره - انجمن آهن و فولاد ایران

ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ .. ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺳﻨﮓ ﺯﻧﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﭘﻮﻟﻴﺶ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻳﻚ . ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗـﺮﻛﻴـﺐ ﺷﻴﻤـﻴـﺎﺋـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘـﺎﻳـﺴﻪ ﺑﺎ ﻣـﻮﺭﺩ ﻓـﻮﻻﺩ. ﺯﻧـﮓ ﻧﺰﻥ ﻣﻲ .. ﺑﺮﻳﻜﺖ ﻫﺎﻯ ﺣﺎﻣﻞ ﻛﺮﺑﻦ ﻭ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻔﻜﻰ •. ﺷﺪﻥ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ .. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻳﻜﺖ ﮔﺮﻡ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻱ ﺑﺮﻕ. ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ140 ... ﻭ ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ.

جداسازی الکترواستاتیک خشک گرانول گیاهی مواد غذایی -

بررسی ادبیات مربوط به نشان می دهد که تحقیقات قابل توجهی انجام شده است به اعمال . شارژ برق می تواند توسط یک یا چند روش از جمله القای رسانا رخ می دهد, tribo شارژ . صفحه موازی با وسایل گوناگون حمل و نقل تولید شده معرفی (جاذبه زمین, بادی, ارتعاش). . نتایج به دست آمده با سیستم TEP نشان که جداسازی الکترواستاتیک در ارتقاء.

دو ماهنـامه تخصصـی - کارخانه سیمان دلیجان

نکات ایمنی در انبارداری مواد قابل اشتعال. نکات ایمنی .. پس از تعمیر هر ماشین سنگ زنی و قبل از استفاده از آن ،سرعت دورانی آن را با سرعت. سنج آزمایش کنید .. هرگز دوشاخه سنگ برقی با کلید روشن را از پریز برق نکشید زیرا ممکن است در . مگس حشره ای کثیف است که بیش از یك میلیون باکتری را در بدن خود حمل میکند. این حشره می.

نانو حبابدر میکرو/ صنعتآب و فاضالب

ماده درون حامل های ســاخته شده از نانومايسل. قرار می گیرد. مهمترين . اصلی آن »نوآوری باز: انتقال دستاوردهای فناورانه از شرکت های کوچک به .. پیريت به دست آمده در فرآيند سونوکاتالیستی ... دستگاه ماشین کاری، زمان های تلف شده، هزينه . انســانی، هزينه برق، آب و ساير مواد و تجهیزات ... بسیار تیز و سنگ زنی شده بودند، در ابتدا برای.

سالنامه پژوهشي ۱۳۸۲ - دانشگاه سیستان و بلوچستان

ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﻛﻠﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ . ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻜﻮﺱ .. ﺍﺯ. ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﮐﺰ. ﺭﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺭﺷﺪ ﺍﺯ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﻱ. ﮐﻮﭼﮏ. ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ.

بهداشت حرفه ای - ایمنی و آیین نامه های ماشین الات سنگین

4- هنگام کار کردن ماشین آلات در نزدیکی خطوط انتقال برق (فشار ضعیف) باید حریم . بخواهد با فشار دادن سوئیچها یا اهرمهای پدالی شکل توسط دست یا پا قسمت متحرک ماشین را در . در این خطر ، اجسام ریز و درشت و یا قطعات درشت کوچک با انرژی زیادی به اطراف . عملیاتی که این خطر بیشتر دیده میشود عبارتند از : سنگ زنی و سنگ کاری.

مسئولیت اجتماعی صنعت نفت )CSR( عدالت بنیان . - مشعل - وزارت نفت

21 مه 2016 . دست تجربه، توان و تعهد نیروهای ايرانی، دريچه ای تازه .. چینی قابل مقایسه با شرکت های غربی نیستند. وی با بیان این که . معاون وزیر نفت با وزیر حمل و. نقل قبرس . که وزارت برق عراق پایان خردادماه و اوایل .. تولید نفت آمریکا دو هفته قبل به ٨.٨ میلیون .. عینک برشکاری و سنگ زنی، شیر )valve( آب وبخار،.

اقتصاد سیمان ایران و جهان - بیژن بیدآباد

واﺣﺪ ﮐﻮﭼﮏ در آﺑﺎده و اﮐﺒﺎﺗﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺷـﮏ و ﺗﺮدﯾـﺪ و ﻧﺎاﻣﯿـﺪي از وﺿـﻊ. آﯾﻨﺪه. (. ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ. ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺼﺪ .. ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر در دﺳﺖ اﻗﺪام ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﺎي اﯾﻦ ﮐﻪ ﻇـ. ﺮف ﭘـﻨﭻ ﺳـﺎل راه اﻧـﺪازي. ﺷﻮد. ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از. 10 .. ﻫﺎي اﻧـﺮژي ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨـﻪ. ﻫـﺎي ﺑـﺮق،. ﻣﺎزوت، ﮔﺎز، ﻧﻔﺖ ﮔﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎراﻧﻪ. اي در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫـﺎ ﻗـﺮار ﻣـﯽ .. 2 - Cement grinding. 3 - Roller press.

دانش فنی پایه - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

استقالل به دست بیاید، قبل از اینکه استقالل اقتصادی داشته باشیم. اگر ما ... سپس مطابق نمودار به اجزای کوچک تری تقسیم بندی. نمود. ... مس در صنایع برق.

فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

143 - ببرسی آزمایشگاهی تاثیر دبی حجمی، ارتفاع پایین دست و قطر جت بر ابعاد پرشهای .. به منظور بررسی دقیق اثرات بلندمدت نصب کنتورهای هوشمند برق در ایران (چکیده) . 740 - نقش شبکه سازی در موفقیت شرکت های کوچک و متوسط فناور (چکیده) ... 1008 - بررسی اثرات پویای جهانی شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین آلات،.

کاربردهای فناوری نانودر - ستاد توسعه فناوری نانو

دست آمد که از آغازگر آزو بیس )ايزوبوتیرونیتريل( ... نانو، اندازه این مواد کوچک تر از طول موج نور مرئی تابیده شده به آنهاست،. از این رو ذرات .. ogy, Harvard University, England, 1-17,105-108, (2005). 3. .. يا آسیاب کردن، (grinding)مکانیکی مانند سايش .. الف تعداد انتشارات كشورهاي اروپایي در بخش های هوافضا- اتومبيل و حمل و نقل.

نيکولا تسلا؛ مخترعي که مي خواست از نفرت، برق توليد کند . - خبربان

28 دسامبر 2017 . او توانست سيستم برق و تلفن ايستگاه مرکزي آن شرکت را تا حدود زيادي بهبود دهد. . موتور AC تسلا که با القاي الکترومغناطيسي کار مي کرد، نياز به قطعات سنگ زني را که . دستگاه هاي جيبي با خود حمل خواهند کرد که در مقايسه با تلفن هاي فعلي .. تا بتوانند سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهند.

قابل حمل دست برق ماشین سنگزنی، انگلستان,

16 ابزار ضروری و لازم برای ماشین که هر مرد و زنی به آن نیاز دارد! - انزل وب

21 سپتامبر 2018 . در پست امروز انزل وب ما قصد داریم ۱۶ ابزار ضروری و لازم برای ماشین را که هر مرد و . Lifehammer یا چکش زندگی یک ابزار کوچک است که می تواند هنگامی که در .. ممکن است دست خود را زخمی کنید، در ای حالات جعبه کمک های اولیه ای که با.

قابل حمل دست برق ماشین سنگزنی، انگلستان,

درمان بیمه شدگان را دولتی نکنید! - سازمان تامین اجتماعی

6 مارس 2017 . معیشتی خانوار کارگری را ضمیمه مذاکرات مزدی کند اما دست آخر. به بهانه قابل اتکا و استناد نبودن مفروضات، ماخذ مذاکرات مزدی. قرار نگرفت. امسال اما.

افزایش تولید و صادرات سیمان سفید نی ریز در سال 96

14 مه 2018 . . مدیریت زمان حمل صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در کرایه حمل مواد اولیه صورت گرفته است. . ۲- مصرف برق به ازای تولید یک تن سیمان سفید ۱۴۲ کیلووات . سنگ‌زنی رینگ و غلطک ایستگاه‌های کوره . روایت جدید از مذاکرات ایران و آمریکا در عمان . زنجانی؛ ۲ موتور به قیمت ۱.۷میلیارد/ ماشین‌های ۴میلیاردی آقای میلیاردر +عکس.

industrial technology - System Gas

12 مه 2016 . رشکت بنفانتی در طراحی، تولید و نصب موارد زیر دست دارد: •تجهیزات ... كـى انـدازه متوسـط بـا مزيـت هـاى قابـل محسـوس در ضمينـه حمـل و اداره . بـرق، کاربـران صنعتـی، توزیـع، مسـکونی و تجـاری. . )توبیـن) گشـتاور مـورد نیـاز بـرای روشـن کـردن و رانـدن ماشـین را بـا راندمـان .. with test benches, drilling and grinding.

Klub českých turistů, odbor Hodonín – 40. ročník Pochodu .

14 دسامبر 2015 . شما باید لااقل سالی یکبار هدیه ای کوچک برای مشتریان شرکتتان بفرستید. .. محصول به دست آمده به روش صنعتی باماشین از کیفیت وکمیت بالاتری . در این روش از ماشین های خشت زنی هیدرولیکی استفاده میکنند خشت U به .. جایی که برق ارزان باشد,‌می شود کوره تونلی را برقی ساخت وکوره را با برق آتش کرد .

بهمن و اسفند 1391 - شرکت تام ایران خودرو

بیش از 1000 میلیارد تومان پروژه صنعتي در دست انجام داریم. اخبار شركت .. مسافران از حمل و نقل ریلی افزایش یافت و تعدادی از مسافران سیستم هوایی به. سمت حمل و نقل . مدیرعامل شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران. )توانیر( .. نكته قابل توجه در این پروژه، افزایش ظرفیت عملیاتي معمول کارخانه از. 800 هزار.