جوشکاری آلیاژهای فولاد - وبلاگ تخصصی مهندسی متالورژی صنعتی

توسعه فرايند انجماد جهتدار به‌منظور توليد تك‌كريستالي‌هاي ريختگي سبب شده تا بتوان از ... بنابراین فولاد زنگ نزن ،برنز یا آلیاژ مس _ بریلیم، احتمالا بهتر از فولاد ... لوله ها با محتواي مواد فلاكسي يا سرباره ساز و احيانا" عناصر توليد و عرضه مي شوند . . از جوشكاري اين لايه سخت شده را بكمك سنگ زدن يا برشكاري با قوس برداشت .

سنگ سرباره مس تولید شده بطور خودبخود,

بازیابی مس از سرباره کوره های کنورتر ذوب مس شرکت ملی صنایع مس .

در صنعت فرآوری مس، کنسانتره حاصل از انجام عملیات پرعیارسازی بر روی سنگ . سرباره کنورتر بطور معمول حدود 6- 2 درصد مس و در موارد معدودی (کوره هایی که مات با عیار . اولین مرحله از عملیات فلوتاسیون، ریخته گری سرباره مذاب تولید شده در کنورتر.

ﮔﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ذوب و رﻳﺨﺘﻪ - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

ﺷﺪه اﺳﺖ. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در درس. ﻋﻤﻠﻴﺎت ذوب و رﻳﺨﺘﻪ. ﮔﺮي. ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ. اﺳﺖ، اﻳﻦ درس ﺷﺎﻣﻞ. 5 ... ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد و ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﺒﺮد و ﻣﻮاد ﮔﺮﻣﺎزا در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﻟﻢ، اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ. ... داﻧﺪ و ﺑﻄﻮر. ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم. ﻣﻲ. دﻫﺪ. 5/0. ﻋﻴﻮب ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺟﻔﺖ ﻛﺮدن ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﻟﺐ. ﻫﺎ. را. ﻣﻲ. ﺷﻨﺎﺳﺪ. 25/0 .. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﻮاع ﺳﻨﮓ ﻓﺮزﻫﺎي ﺳﺎب دﻳﺴﻜﻲ ﻳﺎ اﻧﮕﺸﺘﻲ و .. ﺷﻮد ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ. ﻫﺎي.

سنگ سرباره مس تولید شده بطور خودبخود,

دانلود : Environmental_Requirements.pdf

محيط زيست انسانی اشاره شده است و در فصل دوم مصوبات مرتبط با ضوابط و .. واحد توليد سنگ آسياب ، سنگ ساب ، سنگ سمباده ، كاغذ سمباده و ساينده ها ... واحد توليد مس كاتدی )به روش پااليش( تا ظرفيت 3000 تن در سال ... پودر گوشت و پودر ماهي و بطور كلي ) خوراك دام و خوراك طيور ( ، تجهيزات توليد .. ساير سرباره ها و خاكسترها.

ﮔﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ذوب و رﻳﺨﺘﻪ - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

ﺷﺪه اﺳﺖ. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در درس. ﻋﻤﻠﻴﺎت ذوب و رﻳﺨﺘﻪ. ﮔﺮي. ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ. اﺳﺖ، اﻳﻦ درس ﺷﺎﻣﻞ. 5 ... ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد و ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﺒﺮد و ﻣﻮاد ﮔﺮﻣﺎزا در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﻟﻢ، اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ. ... داﻧﺪ و ﺑﻄﻮر. ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم. ﻣﻲ. دﻫﺪ. 5/0. ﻋﻴﻮب ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺟﻔﺖ ﻛﺮدن ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﻟﺐ. ﻫﺎ. را. ﻣﻲ. ﺷﻨﺎﺳﺪ. 25/0 .. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﻮاع ﺳﻨﮓ ﻓﺮزﻫﺎي ﺳﺎب دﻳﺴﻜﻲ ﻳﺎ اﻧﮕﺸﺘﻲ و .. ﺷﻮد ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ. ﻫﺎي.

سنگ سرباره مس تولید شده بطور خودبخود,

IPS-C-TP-352(1) - استانداردهاي نفت وگاز

5 مه 2010 . ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز، ﻣﻮاردي ﺑﻄﻮر ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﻳﺎ اﺻﻼﺣﻲ در اﻳﻦ .. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه. ﭘﺮوﻓﻴﻞ. روي ﻳﻚ ﺳﻄﺢ از ﻛﻒ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ. ﺗﻮرﻓﺘﮕﻲ. ﺗﺎ روي ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ... ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ. زﻧﻲ ﺟﻮﺷﻬﺎ، ﻟﺒﻪ. ﻫﺎي ﺗﻴﺰ و. ﻏﻴﺮه b) Surface preparation;. ب .. ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد. ي. در. دﻣﺎي. ﻣﺤﻴﻂ. ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻻﺳﺘﻴﻜ. ﻲ. ﺑﺎﻳﺪ. ﺑﻄﻮر. ﺧﺎﺻﻲ. ﻃﺮاﺣﻲ .. slag shall be cleaned from all weld passes.

مقاله بازیابی مس از سرباره کوره های کنورتر ذوب مس خاتون آباد سرچشمه .

. سرباره در کوره های کنورتر ذوب مس خاتون آباد تولید می شود که بطور متوسط دارای عیاری . در صورت بازیابی حداقل %85 از مس محتوی سرباره به روش فلوتاسیون، می توان . در حال حاضر سرباره کنورتر ذوب مس خاتون آباد به کارخانه چهارگنبد ارسال شده و.

به نام دانای آشکار و نهان - انجمن خوردگی ایران

22 ا کتبر 2013 . سازگاری نوار سرد با پوشش كول تار اعمال شده روی خطوط لوله ی گاز ... در معادله ي)23( برابر صفر q الكتريكي توليد شده توسط آن،. خواهد بود. ... سنگ یا کول تار یكي از پرمصرفترین آن ها می باشد. ... فرایند گرم خود به خود موجب انجام یكسري مقدمات در عمليات .. )مجهز به کورۀ مقاومتی( مجدداً ذوب شد و پس از سرباره گیری.

Untitled

عمر يک ماده شيميايي ممكن است شامل مسيرهای متفاوتي از توليد تا نگهاداری، اساتفاده و .. مقررات وضع شده در زمينه مواد شيميايي بايد بطور جدی باه كاار گرفتاه شاده و باه ... مس، كبالت. قلب. سموم قلبی. W. عروقی. سیلیس آزاد، آزبست، ذغال سنگ، چوب، ... شامل موادی است كه در اثر واكنش با هوا و بدون نياز به انرژی خودبخود گرما ايجاد مي كنند.

سنگ سرباره مس تولید شده بطور خودبخود,

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮔﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻋﯿﻮب اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ در ﻗﻄﻌﻪ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﭼﺪن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي از ﻃﺮﯾﻖ .

ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺰ و ﻓﻮﻻد در ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ژورﻧﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي . ﻃﺮح. ﺰﯾر. ي. راﻫﺒﺮد. ي. ﺑﺮاي. ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد در آﺳ. ﯿ. ﺎﻫﺎ. ي. ﮔﻠﻮﻟﻪ. يا. ﺳﻨﮓ. آﻫﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻃﻮل ﻋﻤﺮ. ﯾد .. ﻨﺼﺮ ﻣﺲ ﺗﺎ. 50. درﺻﺪ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ. واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻔﻮذ، روﺑﺶ ﺧﻄﯽ، ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ، اﺗﺼﺎل ﻏﯿﺮ .. ﺳﺮﺑﺎره و آﺧﺎل در درون ﻟﻮﻟﻪ از ﻓﻼﮐﺲ، .. ﺑﻌﻼوه زﻣﺎن ﺣﻔﺎري ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ .. ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺸﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺣﺠﯿﻢ ﺑ.

راهنمای کاربردی تعمیر و جوشکاری چدنها - میکا الکترود

اجاق تولیدی جهت گرمایش با هیزم، ساخته شده از چدن بوسیله ریخته گری با قالب ماسه ای . چدن و آهن می توانند در هنگام ذوب کردن مس و با اضافه کردن سنگ معدن آهن به پاتیل .. اسیدی به کمک سرباره )کلسیم سیلیکات، آلومینات و غیره( خنثی می شود و توده ... بطور کلی چدنهای خاکستری در حین جوشکاری به وقوع حباب های گازی مستعد هستند.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا - hse-niordc - شرکت ملی پالایش و پخش

ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﺩﺍﯾﻢ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻏﻠﻈﺖ. ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻥ .. ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﮔﺎﺯﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﮐﺮﺍﮐﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ .ﺁﯾﺪ. ﮔﺎﺯی ﺍﺳﺖ .. ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺁﺗﺶ ﮔﯿﺮی ﺁﻥ ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺨﻮﺩ ﻧﯿﺰ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺍﺯ ﻣﺲ. ،. ﺑﺮﻧﺞ. ،. ﺑﺮﻧﺰ و ﻓﻮﻻﺩ ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﯿﺰﻩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﻧﯿﺎک ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ. ،. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺸﺘﯽ ﺁﻣﻮﻧﯿﺎک ... SLAG WOOL.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮔﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻋﯿﻮب اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ در ﻗﻄﻌﻪ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﭼﺪن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي از ﻃﺮﯾﻖ .

ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺰ و ﻓﻮﻻد در ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ژورﻧﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي . ﻃﺮح. ﺰﯾر. ي. راﻫﺒﺮد. ي. ﺑﺮاي. ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد در آﺳ. ﯿ. ﺎﻫﺎ. ي. ﮔﻠﻮﻟﻪ. يا. ﺳﻨﮓ. آﻫﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻃﻮل ﻋﻤﺮ. ﯾد .. ﻨﺼﺮ ﻣﺲ ﺗﺎ. 50. درﺻﺪ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ. واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻔﻮذ، روﺑﺶ ﺧﻄﯽ، ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ، اﺗﺼﺎل ﻏﯿﺮ .. ﺳﺮﺑﺎره و آﺧﺎل در درون ﻟﻮﻟﻪ از ﻓﻼﮐﺲ، .. ﺑﻌﻼوه زﻣﺎن ﺣﻔﺎري ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ .. ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺸﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺣﺠﯿﻢ ﺑ.

جوشکاری آلیاژهای فولاد - وبلاگ تخصصی مهندسی متالورژی صنعتی

توسعه فرايند انجماد جهتدار به‌منظور توليد تك‌كريستالي‌هاي ريختگي سبب شده تا بتوان از ... بنابراین فولاد زنگ نزن ،برنز یا آلیاژ مس _ بریلیم، احتمالا بهتر از فولاد ... لوله ها با محتواي مواد فلاكسي يا سرباره ساز و احيانا" عناصر توليد و عرضه مي شوند . . از جوشكاري اين لايه سخت شده را بكمك سنگ زدن يا برشكاري با قوس برداشت .

۲ ﺩﺭﺱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺎﺕ ﻴ ﻋﻤﻠ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭ

ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺳﻨﮓ. ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﭼﻴﻨﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺧﻂ. ﻭﺍﺭﻩ. ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ. ﺍﻱ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ. ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﺓ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﮔﺮﺳﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺯﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ . ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺳﻨﺠﻨﺪﻩ ﻫﺎ. ﻱ. ﻣﺘﻌﺪﺩ. ﻱ.

اکتشاف معدنی - خانه معدن

یـک معـدن تولیـدی و پویـا با قابلیـت اشـتغالزایی پایدار آن اسـت. . مـا نوعـاً در مناطـق و نواحـی نزدیـک روسـتاهای کشـور متمرکـز شـده اسـت. . کانون هـای معدنـی موجـود در کشـور، بـه ویـژه کانسـارهای سـنگ آهن و مـس عمدتـاً در ... و یـا نقـص و کمبـود و بطـور کلـی نقـاط ضعـف مـردم ایران چیسـت ... سـازمان زمین شناسـی، خود بـه خود، احیا می شـود.

مقاله بازیابی مس از سرباره کوره های کنورتر ذوب مس خاتون آباد سرچشمه .

. سرباره در کوره های کنورتر ذوب مس خاتون آباد تولید می شود که بطور متوسط دارای عیاری . در صورت بازیابی حداقل %85 از مس محتوی سرباره به روش فلوتاسیون، می توان . در حال حاضر سرباره کنورتر ذوب مس خاتون آباد به کارخانه چهارگنبد ارسال شده و.

سرباره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در روش لینز دوناویتز، سنگ آهن مذاب یا آهن بازیافتی مذاب با مادهٔ جانبی اکسید کلسیم . اکسیژن با ناخالصی‌ها ترکیب شده و آن‌ها را از آهن جدا می‌کند.

روش های کلی فرآوری مس دانلود كتاب آموزش - باشگاه مهندسان

14 ژوئن 2015 . این روش برای استخراج مس از سنگ های اکسیدی پرعیار بکار می رود(درصد . این روش به دلایل تلفات زیاد مس در سرباره و مصرف سوخت و انرژی بالا، غیر اقتصادی می باشد. .. در این روش(هیپ لیچینگ)ماده معدنی استخراج شده خرد شده وپس از نرمه گیری با .. ۱) عدم قابلیت کاربرد روش هیدرو متالوژی برای تولید برخی عناصر

ماشین پرس یا محاسبه قدرت آسیاب - GMC

سنگ زنی قدرت آسیاب آسیاب موتور عمودی -سنگ شکن, خرد کردن قدرت از, روش خرد کردن بتن . . ساخت دستگاه پرس آجر و خط کامل تولید آجر - محصولات ماشین . . کیفیت بالا و دقیق برای فروش لاستیک برای مخلوط کردن لاستیک ساخته شده در چین؟ .. دانه آهن · ساخته شده بین ماشین سنگ زنی · ماشین آلات سنگ زنی تولید شده بطور خودبخود.

تولید قطعات فلزی به روش ریخته گری

ماهیچه، ماهیچه گیری هات باکس، راه اندازی کوره، سرباره گیری ذوب کوره و ذوب . افزودني ها و نگهداري مخلوط ماسه قالب گیري توضیح داده شده و به صورت عملي انجام داده .. و آلیاژهاي غیرآهني از قبیل آلومینیوم، منیزیم، روي، سرب، مس و آلیاژهاي آنها و نیز ... مواد افزودني را براساس نوع و کاربرد )خاک اره، پودر زغال، قطران زغال سنگ، آرد حبوبات و.

گزارش عملکرد سال 88 - شرکت ملی نفت

تولید و توسعه نرم افزارهاي تخصصي با کاربردهاي موردنیاز در صنعت نفت- بومي. سازي )customize( .. کاربردي بطور خاص براي شرکت نفت فالت قاره ایران ارایه شده است. دانشگاه .. عوامل محیطي و خواص ذاتي سنگ مخزن نظیر فشار سرباره.دما. .. هرچند که به علت حضور عناصر غیر مقاوم در برابر خوردگي همچون مس، سیلیسیوم و . و وجود.

ويژه نامه دنياي اقتصاد )تك شماره - علی اصغر کیهانی بنیان گذار صنعت .

مس ئله.به.تاثیر.دوام.و.کیفیت.بتن.در.اقتصاد.ملي.اش اره.مي.کند. و.همزمان.آثار. .. شده.بود،..روش.علمی.و.مطلوبی.برای.تولید.جداول.بتنی.است،.بی.آنكه.از.ايشان.به. ... به.گفته.وي.کارخانه.ايران.فريمكو.پیش نهاد.داده.اس ت.که.جداول.و.سنگ.دال.هاي. .. سیمان.سرباره.ای .3517. *. سیمان.پرتلند.پوزوانی .3432 .*. سیمان.سفید .2931 .*.

كاربرد مشعل هاي بدون شعله سوخت - انجمن آهن و فولاد ایران

همچنین در این شماره سیر تکاملی تولید فوالد توسط فرایند ریخته گری مداوم. تختال نازک . بطور کامل. به مشعل هاي بدون شعله سوخت- اکسیژن مجهز شده، و براي .. احـتـراق بدون شعـله بطـور. C . 760 ). F . 1400. خـودبـخـود در دمـاي کـوره بـاالتـر از. رخ مي دهـد. ... تن چدن مذاب حدوداً 6/5 میلیون تن سنگ آهن و 6/2 میلیون .. –MnO Slag at 1873K.

مس - فوروم ایران آمریکا

10 ژانويه 2011 . بيشترين ذخيره مس جهان در آمريكاي شمالي و جنوبي متمركز شده است. ... بیش از 80 درصد مس معدنی تولید شده در جهان از سنگ معدن سولفیدی مس تهیه می ... از آن, ناخالصیها و به خصوص آهن و گوگرد را اکسیده می‌کنند وبه سرباره انتقال می‌دهند. ... بطور کلي انحراف شدت انرژي كل در واحدهاي ريخته‌گري نسبت به مقادير بهينه.

90 - معاونت پژوهشی - دانشگاه فردوسی مشهد

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه. ﮐﻞ ﮐﺘﺎب. ﻫﺎ (رﮐﻮردﻫﺎ). 158190. 197166. 202488. 214611. 266167. 296717 . ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دو داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺎﻣﻊ. ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ،.