اجزای عملکرد و شاخص برداشت لوبیا ).Phaseolus vulgaris L( ب

در این آزمایش صفات تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام، وزن دانه، وزن دانه در بوته، وزن. خشک کل بوته و شاخص برداشت اندازه گیری شدند. نتایج آزمایش ... HI. وزن ﺧﺸﻚ. ﺑﻮﺗﻪ. TDW. وزن داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ. SWP. وزن ﺗﻚ. ﺑﻮﺗﻪ. SW. ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در. ﺑﻮﺗﻪ. NSPP. درﺟﻪ آزادي. DF. رﻗﻢ.

وزن تک دانه اندازه,

ارزیابی صفات فیزیولوژیکی مؤثر بر عملکرد دانه ذرت در سطوح مختلف .

4 نوامبر 2012 . اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. ﻏﻠ. ﻈﺖ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ a. در ﺑﺮگ ﺑﻼل. از روش. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ. Arnon . ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن. ﺗﮏ. داﻧﻪ. ﻧ. ﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺧﻄﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ و.

بررسی اثر ژنوتیپ و زمان کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در .

18 آوريل 2016 . و. وزن. ﺗـﮏ. داﻧـﻪ. ﺣﺎﺻﻞ. ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﻋﻤﻠﮑﺮد. داﻧﻪ در ﮔﻨﺪم ﻣﯽ .. ﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻦ و وزن. 1000. داﻧﻪ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﺪاد داﻧـﻪ. در ﺳﻨﺒﻠﻪ.

بررسي خصوصيات فيزيکي و شيميايي مهم دانه در ده رقم کنجد .

عنوان مقاله: بررسي خصوصيات فيزيکي و شيميايي مهم دانه در ده رقم کنجد (. . بررسي شده شامل: اولتان، زودرس، يکتا، هندي، ورامين، چيني، کرج1، محلي مغان، نازک تک شاخه، . ميزان روغن دانه برمبناي وزن خشک به روش سوکسله اندازه گيري شد و ميانگين کل.

اثر تنش خشكی بر صفات موثر بر انباشت مواد در دانه ارقام مختلف گندم

به منظور ارزيابی صفات موثر بر وزن دانه ارقام گندم تحت شرايط تنش خشكی در سال زراعی1385-86 آزمايشی به صورت كرتهای خرد شده در. قالب طرح پايه . اندازه و يا وزن دانه غالت تابعی از ميزان پر شدن آنها در. طول رشد و .. وزن دانه، وزن تك دانه مشخص گرديد.

1048 K

بیشترين تعداد غالف در بوته، وزن تک بوته، عملکرد دانه و کمترين تعداد دانه در غالف از تک .. قطع شده و پس از انتقال به آزمایشگاه با ترازو مقدار وزن تر علوفه اندازه.

صفات مؤثر بر عملكرد دانة ژنوتیپ های گندم در شرایط آبیاری مطلوب و .

ژنوتیپ های برتر در شرایط قطع آبیاری از طریق افزایش وزن تك دانه و سرعت پرشدن دانه در شكل گیری و . خشكی باعث كاهش اندازة سلول های برگ و در نهایت كاهش سطح.

ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک برخی از ژنوتیپ های گندم .

6 دسامبر 2016 . ﺳﻨﺒﻠﻪ، ﻃﻮل رﯾﺸﮏ، وزن ﻫﺰار داﻧﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﺗﮏ ﺑﻮﺗﻪ اﺳﺘﻔﺎد. ه ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﯾﻪ ... اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. ﺻﻔﺎت. اﻗﺪام. ﺷﺪ . ﺻﻔﺎت. ﻣﻮرد. ارزﯾﺎﺑﯽ. ﺷﺎﻣﻞ. ارﺗﻔﺎع. ﺑﻮﺗﻪ. ،. ﺗﻌﺪاد. ﭘﻨﺠﻪ،. ﺗﻌﺪاد. ﭘﻨﺠﻪ.

489 K

عملکرد دانه در واحد سطح در حالت هیدروپرایمینگ IL111 و PI اندازه گیري در مطالعه حاضر نسبت به ... اثر رژیم آبياري بر وزن تک بوته از نظر آماري در سطح احتمال 1 درصد.

ﺑﻠﺒﻠﻲ ﻫﺎي ﻟﻮﺑﻴﺎﭼﺸﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ژﻧﻮﺗﻴﭗ ي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰا

3 جولای 2014 . ﻫﺎي ﺑﻮﺗﻪ، ﺗﻌﺪاد ﻏﻼف در ﺑﻮﺗﻪ، ﺗﻌﺪاد داﻧـﻪ در ﻏـﻼف، وزن ﺻـﺪ داﻧـﻪ، ﻋﻤﻠﻜـﺮد. ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻚ .. ﺑﺎ اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰا. ي. آن ﻣﻲ. ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤـﻮد. ﻛﻪ ﺗﻨﺶ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ.

ﮔﻨﺪم ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﻗﺎم در ﻗﺪرت ﺑﺬر ﻫﺎي اﺛﺮ اﻧﺪازه ﺑﺬر ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ - ResearchGate

اول ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺰده ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﮔﻨﺪم در ﺳﻪ ﺗﻴﭗ. ﺑﻬﺎره ، ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و. ﻋﺎﻣـﻞ. دوم. ﺷـﺎﻣﻞ. ﭼﻬـﺎر. اﻧﺪازه ﺑﺬر. 5/1 .. وزن ﺗـﻚ. داﻧﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﮔﻨﺪم ﺷﺪه اﺳﺖ .)19(. اﻟﺒﺘﻪ. اﺛ. ﺮات. ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺗﺤﺖ. ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ رﻃﻮﺑﺖ.

ﺑﺮﺧﻲ ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم دﻳﻢ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ داﻧﻪ

28 جولای 2015 . زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻨﺞ روزه، وزن ﺧﺸﻚ ﺗﻚ داﻧﻪ اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎه و ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺒﻠﻪ در. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ. دار. و ﺑﺎ وزن ﻫﺰار.

بررسی رابطه منبع و مخزن ژنوتیپ‌های گندم تحت شرایط مطلوب و تنش .

ﻭﺯﻥ ﺩﺍﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻋـﻤﻠﻜﺮﺩ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ. ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺩﺭ. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ . ﻣﺤﺪﻭﺩﺷﺪﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻥ. ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺣﻔﻆ ... ﺍﺛـﺮ ﺣـﺬﻑ ﺳـﻨﺒﻠﭽﻪ. ﻫـﺎﻱ ﻳـﻚ ﻃـﺮﻑ ﺳـﻨﺒﻠﻪ ﺑـﺮ ﻭﺯﻥ. ﺗﻚ. ﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺍﻧـﻪ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ. ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﻫﻢ.

ﺑﺮﺧﻲ ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم دﻳﻢ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ داﻧﻪ

28 جولای 2015 . زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻨﺞ روزه، وزن ﺧﺸﻚ ﺗﻚ داﻧﻪ اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎه و ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺒﻠﻪ در. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ. دار. و ﺑﺎ وزن ﻫﺰار.

1973 K

وزن ﺗﮏ ﺑﻼل ﮐﺎﻣـﻞ، وزن ﺑـﻼل ﺑـﺎ ﭘﻮﺳـﺖ، وزن ﺑـﻼل. ﺧﺎﻟﺺ و .. ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ. ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻠﻒ ﮐـﺶ ﻫـﺎي ﺳـﻮﻟﻔﻮﻧﯿﻞ اوره در ﮐﻨﺘـﺮل ﻋﻠـﻒ ﻫـﺎي ﻫـﺮز ذرت داﻧـﻪ اي .. از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ و ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ، در آون. 75.

بررسي اثر علفكش هاي مختلف براي كنترل علف هرز پنیرک در مزارع .

کشهایی هست که باعث افزایش رشد رویشی گیاه و بالطبع وزن خشک آن می گردد. . تک دانه، وزن هزار دانه اندازه گرفته شد، بعد از برداشت داده ها توسط نرم افزار تجزیه.

در ﮔﻨﺪم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وزن و ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ارﻗﺎم ﻣﺨﺰن ﺑﺮر - اکوفیزیولوژی گیاهان .

4 فوریه 2017 . ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ. (. وزن. ﻫﺰار داﻧﻪ. ) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺪرت . اﻧﺪازه داﻧﻪ ﮔﻨﺪم در ﻃﯽ ﺳﺎل .. ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺗﮏ داﻧـﻪ.

اصل مقاله (217 K) - تولیدات گیاهی - دانشگاه شهید چمران اهواز

وزن. هزار دانه نیز از طریق شمارش یک نمونه هزارتایی. اندازه گیری گردید. شاخص رقابتی( ) .. سه رقم گندم در تک کشتی، میانگین تعداد دانه در سنبله. (۴۴ دانه در سنبله).

ﺟﻮ دﯾﻢ در ﻃﯽ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ي داﻧﻪ روﻧﺪ ﺑﻬ - پژوهشهای زراعی ایران

19 جولای 2015 . 20. ﺳـﻨﺒﻠﻪ، ارﺗﻔـﺎع ﺳـﻨﺒﻠﻪ، ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻨﺒﻠﻪ، ﺗﻌـﺪاد داﻧـﻪ، وزن داﻧـﻪ. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه .. ﺮﺷـﺪن داﻧـﻪ. ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ ﺑﯿﺶ. ﺗﺮي در ﺳﻨﺒﻠﻪ دارﻧﺪ، ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ. ،. وزن ﺗﮏ.

بررسی خصوصیات زراعی ارقام گندم های (Triticum aestivum L) اصلاح .

وزن دانه و تعداد دانه در سنبله اندازه گیری و میانگین آنها محاسبه شد. از تقسیم وزن دانه به تعداد دانه متوسط وزن تک دانه در سنبله بدست آمد. شاخص برداشت برای تک ساقه از.

اصل مقاله (396 K)

واﻛ. ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ. ﺧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ و. ﮔﺰارش. ﻫﺎي. ﻣﻮ. ﺎﺧﻪ. ﻫﺎي. ﻓﺮﻋﻲ،. و وزن ﻫﺰار داﻧﻪ. ﺗﻚ ﺑﻮﺗﻪ. ﻣﻲ. ﺷﻮ ... اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي درﺻﺪ روﻏﻦ داﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. NMR. در. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ. ﺗﺠﺰﻳﻪ. ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﻪ.

بررسی خصوصیات زراعی ارقام گندم های (Triticum aestivum L) اصلاح .

وزن دانه و تعداد دانه در سنبله اندازه گیری و میانگین آنها محاسبه شد. از تقسیم وزن دانه به تعداد دانه متوسط وزن تک دانه در سنبله بدست آمد. شاخص برداشت برای تک ساقه از.

صفات مؤثر بر عملكرد دانة ژنوتیپ های گندم در شرایط آبیاری مطلوب و .

ژنوتیپ های برتر در شرایط قطع آبیاری از طریق افزایش وزن تك دانه و سرعت پرشدن دانه در شكل گیری و . خشكی باعث كاهش اندازة سلول های برگ و در نهایت كاهش سطح.

وزن ،قدو "اندازه جنین" درماه و هفته های مختلف بارداری+عکس - نمناک

اندازه جنین و سایز جنین در هفته های مختلف و نکات جالب دوران بارداری و اندازه جنین یک و دو و چهار و . بچه اندازه دانه خشخاش است ، در این زمان تخمک بارور شما به رحم میرسد.

وزن تک دانه اندازه,

ﮔﻨﺪم ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﻗﺎم در ﻗﺪرت ﺑﺬر ﻫﺎي اﺛﺮ اﻧﺪازه ﺑﺬر ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ - ResearchGate

اول ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺰده ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﮔﻨﺪم در ﺳﻪ ﺗﻴﭗ. ﺑﻬﺎره ، ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و. ﻋﺎﻣـﻞ. دوم. ﺷـﺎﻣﻞ. ﭼﻬـﺎر. اﻧﺪازه ﺑﺬر. 5/1 .. وزن ﺗـﻚ. داﻧﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﮔﻨﺪم ﺷﺪه اﺳﺖ .)19(. اﻟﺒﺘﻪ. اﺛ. ﺮات. ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺗﺤﺖ. ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ رﻃﻮﺑﺖ.

وزن تک دانه اندازه,

اجزای عملکرد و شاخص برداشت لوبیا ).Phaseolus vulgaris L( ب

در این آزمایش صفات تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام، وزن دانه، وزن دانه در بوته، وزن. خشک کل بوته و شاخص برداشت اندازه گیری شدند. نتایج آزمایش ... HI. وزن ﺧﺸﻚ. ﺑﻮﺗﻪ. TDW. وزن داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ. SWP. وزن ﺗﻚ. ﺑﻮﺗﻪ. SW. ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در. ﺑﻮﺗﻪ. NSPP. درﺟﻪ آزادي. DF. رﻗﻢ.