بررسی و مقایسه مقاومت فشاری خاکهای رسی تثبیت شده با سیمان، آهک و .

چکیده: در این مقاله، اثر سه نوع تثبیت کننده مختلف بر مقاومت فشاری دو نوع خاک رس مورد بررسی قرار گرفته است. تثبیت کننده سیمان، آهک و نانو پلیمر CBR PLUS.

ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﭼﻮب ﺳﻴﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﺧﺘﻼط ﺧﺎك اره

ﺑـﺮداري از ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي. ﻓـﺮآوري ﭼـﻮب در ﻛﻨﻴـﺎ. » و ﺳـﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﻫـﺎي. آزﻣﻮﻧﻲ اﻳﻦ. ﭼﻨﺪ ﺳﺎزه. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼط. ﺧﺎك اره ﺳﺮو،. ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨـﺪ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ، ﻣﺎﺳـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ،. ﺧﺎك ﺳﻨﮓ، ﺧﺎك رس و. آب ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ.

سیمان و CBR PLUS برای تثبیت خا

برای تثبیت خاک رس CBR PLUS مقایسه تثبیت كننده های آهک، سیمان و . به دلیل کاهش شدید مقاومت و قابلیت تورم در حضور آب، خاک رس یکی از خاکهای مسئله.

ثیر آهک و سیمان بر خصوصیات تورمی خاک رس سولفاته أت

20 سپتامبر 2016 . چکیده. ب. منظور. بررسی. تأثیر. آهک و سیمان بر. ویژگی. های. تورم. ی رس سولفاته سه گروه نمونه با. ترکیب. های. مختلف از رس سولفاته و آهک، رس.

سیمان و CBR PLUS برای تثبیت خا

برای تثبیت خاک رس CBR PLUS مقایسه تثبیت كننده های آهک، سیمان و . به دلیل کاهش شدید مقاومت و قابلیت تورم در حضور آب، خاک رس یکی از خاکهای مسئله.

ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﭼﻮب ﺳﻴﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﺧﺘﻼط ﺧﺎك اره

ﺑـﺮداري از ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي. ﻓـﺮآوري ﭼـﻮب در ﻛﻨﻴـﺎ. » و ﺳـﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﻫـﺎي. آزﻣﻮﻧﻲ اﻳﻦ. ﭼﻨﺪ ﺳﺎزه. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼط. ﺧﺎك اره ﺳﺮو،. ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨـﺪ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ، ﻣﺎﺳـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ،. ﺧﺎك ﺳﻨﮓ، ﺧﺎك رس و. آب ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ.

بررسی تاثیر نانوسیلیس در تثبیت خاک رس و اصلاح مشخصات .

11 آوريل 2018 . در نهایت یک طرح بهینه برای تثبیت بسترهای حاوی رس ضعیف با استفاده از سیمان اصلاح‌شده با نانوسیلیس جهت کاربردهای کوتاه مدت و دراز مدت ارائه.

تاثیر آهک و سیمان بر خصوصیات تورمی خاک رس سولفاته

بمنظور بررسی تأثیر آهک و سیمان بر ویژگی‌های تورمی رس سولفاته سه گروه نمونه با . اضافه کردن همزمان آهک و سیمان با درصدهای فوق به خاک مذکور هرچند باعث کاهش حد.

بررسی و مقایسه مقاومت فشاری خاکهای رسی تثبیت شده با سیمان، آهک و .

چکیده: در این مقاله، اثر سه نوع تثبیت کننده مختلف بر مقاومت فشاری دو نوع خاک رس مورد بررسی قرار گرفته است. تثبیت کننده سیمان، آهک و نانو پلیمر CBR PLUS.

تاثیر آهک و سیمان بر خصوصیات تورمی خاک رس سولفاته

بمنظور بررسی تأثیر آهک و سیمان بر ویژگی‌های تورمی رس سولفاته سه گروه نمونه با . اضافه کردن همزمان آهک و سیمان با درصدهای فوق به خاک مذکور هرچند باعث کاهش حد.

بررسی تاثیر نانوسیلیس در تثبیت خاک رس و اصلاح مشخصات .

11 آوريل 2018 . در نهایت یک طرح بهینه برای تثبیت بسترهای حاوی رس ضعیف با استفاده از سیمان اصلاح‌شده با نانوسیلیس جهت کاربردهای کوتاه مدت و دراز مدت ارائه.

ثیر آهک و سیمان بر خصوصیات تورمی خاک رس سولفاته أت

20 سپتامبر 2016 . چکیده. ب. منظور. بررسی. تأثیر. آهک و سیمان بر. ویژگی. های. تورم. ی رس سولفاته سه گروه نمونه با. ترکیب. های. مختلف از رس سولفاته و آهک، رس.