شرکت صنایع ریخته گری اصفهان

شرکت صنایع ریخته گری اصفهان در سال ۱36۲ با هدف ریخته گری انواع فوالدها و چدنها تاسیس گردید. در طی این . انعطاف پذیری دربرنامه ریزی تولید، خدمات ارزش افزوده، مشارکت در طراحی محصول، تهیه کامل مواد .. ازجنس چدن داکتیل GGG70. . همچنین با طراحی جدید قطعه آند یوک از نوع K امکان عبور جریان الکتریکی باالتر را دراین ICI.

آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ي رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮ

4 مارس 2014 . اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ذوب ، ﻧﮕﻬﺪاري و رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻣﺬاب ﻓﻠﺰات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺮﺑﺎره .. ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮐﺎر و ﺧﻄﺮات .. در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده. 30 .. ﭼﺪن. ﻣﺬاب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺎﺗﯿﻞ در ﺣﺎﻟﺖ آوﯾﺰان. ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﯾﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ. ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. ،. ﺳﯿﻢ.

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺟﻮاﻧﻪ زاﺋﯽ ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ ﺑﺮ رﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼ - دانشگاه فردوسی مشهد

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺎﻟﻮرژي و اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي اﯾﺮان. ﻣﻮاد و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ. ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﻤﺶ ﭼﺪن ﻧﺸﮑﻦ در ﺟﺪول. ) 1(. آﻣﺪه اﺳﺖ . ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ . ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﻟﮑﯽ ﻓﻮﻻدي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻪ ﭘﺎﺗﯿﻞ ﻟﻮﻻ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻣﺴﺪود ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬاب ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﺪ . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪازه داﻧﻪ.

کاردانی فنی متالورژی – ریخته گری – مرکز آموزش علمی کاربردی گروه .

2 ژوئن 2017 . نقش اساسی و اهمیت صنایع ریخته گری که تولید کننده قطعات برای صنایع هستند در خودکفایی . ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت . ذوب انواع آلیاژهای فولاد را با توجه به مواد کمک ذوب و اصول ذوب سازی; ذوب سازی چدن های ساده و.

جریان مواد ریخته گری چدن,

بهداشت حرفه اي در ريخته گري - وزارت بهداشت

3-4 فلزات، مواد و مراحل ریخته گري . 6-7 مواد آالینده منتشره از کوره های ذوب در فرآیند توليد .. جنبه های مهندسی فاکتورهای انسانی درفعاليتهای ریخته گری .. تمام تجهيزات الكتريكی بايد به وسيله استفاده از فيوز يا جريان شكن در مقابل جريان های.

جریان مواد ریخته گری چدن,

ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي - دانشگاه علم و صنعت

رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي. اﻧﻮاع ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ. ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎﺳﻪ. ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي داﺋﻤﯽ. ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي. ﻣﺎﺳﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي . ﭼﻨﯿﻦ. ﺗﻌﺪادي رﯾﺨﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮ. د. ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ. (. ﺑﺰرگ. ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﻪ. 900. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ. ) روي. ﭼﺪن. ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي، ﻓﻮﻻ. د. 11. H .. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا از ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﺮاﮐ. ﻢ. ﺷﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ.

دانلود پایان نامه بررسی ریخته گری چدن - کالج پروژه

در پایان نامه رشته مهندسی متالوژی, پایان نامه رشته مهندسی مواد, پایان نامه فنی مهندسی ۰ . چکیده ای از مقدمه آغازین پروژه بررسی ریخته گری چدن بدین شرح است: . در جریان قالبگیری دستی اصولاً کوبیدن ماسه و خارج کردن مدل، ایجاد سیستم با مهارت کارگر.

جریان مواد ریخته گری چدن,

دانلود پایان نامه بررسی ریخته گری چدن - کالج پروژه

در پایان نامه رشته مهندسی متالوژی, پایان نامه رشته مهندسی مواد, پایان نامه فنی مهندسی ۰ . چکیده ای از مقدمه آغازین پروژه بررسی ریخته گری چدن بدین شرح است: . در جریان قالبگیری دستی اصولاً کوبیدن ماسه و خارج کردن مدل، ایجاد سیستم با مهارت کارگر.

تولید 300 هزار تن قطعات ریخته گری خودرو در ایران - رادیو اقتصاد

5 آوريل 2017 . این تولیدکننده قطعات ریخته گری چدنی خودرو با اعلام اینکه مواد اولیه ریخته گری چدنی از ضایعات فلزی تهیه می شود، گفت: فرآیند ریخته گری به.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻓﻠﺰات Metal Casting

ﻣﻮاد ﻗﺎﻟﺐ. : ﻣﺎﺳﻪ، ﮔﭻ، ﺳﺮاﻣﯿﮏ و . .٢. رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي در ﻗﺎﻟﺐ داﺋﻢ. : ﭘﺲ از رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻗﺎﻟﺐ. ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ▫. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺎﻟﺐ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ .. ﻣﻌﯿﺎري از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺬاب ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد اﺳﺖ .. ﭼﺪن ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎﻻ.

تشخیص عیوب ریخته گری در چدن داکتیل با روش غیر مخرب رزونانس .

تشخيص عيوب ريخته گری در چدن داکتيل با روش غير مخرب رزونانس صوتی. .. boutorabiiust 3- استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ايران، عضو قطب ... در حال ی كه قطعه توس ط دو راهگاه پر می ش ود،جريان مذاب.

عمليات ذوب و ريخته گري - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

پودمان چهارم: ذوب ریزی، در این پودمان، پس از ساخت قالب ریخته گری نحوه . دستی و قطعه ريختگی چدنی پوسته پمپ حلزونی 20 تنیCO 2 شکل1- روش قالب گيری .. دستیابی به یک قطعه ریختگی سالم، نیاز به کنترل و هدایت مناسب جریان مذاب در.

Founding Research Journal - پژوهشنامه ریخته گری

28 دسامبر 2017 . 1- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران. ۲- دانشیار . ریخته گری آلومینیم و چدن رایج بوده [۱۴] و اخیرا. قابلیت های جدیدی . حرارت و جرم، جریان سیال، واکنش های شیمیایی، انجماد،. تجزیه مدل.

ریخته گری تو خالی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای سهولت جریان و کاهش آسیب حرارتی در ریخته گری، قالب با رنگ نسوز . درجه حرارت ریختن مذاب تا حد زیادی به مواد ریخته گری بستگی دارد، مثلاً برای آلیاژهای روی . قالب ریخته گری شامل دو نیمه ومعمولا از چدن خاکستری تشکیل شده‌است ومقاومت به.

اﻧﻮاع آﺧﺎل در ﻗﻄﻌﺎت ﭼﺪن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ - ResearchGate

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﯿﻮب رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﭼﺪن در ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا. اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﺑﻪ .. اﮐﺴﯿﺪﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻏﯿﺮﻓﻠﺰي در ﭼﺪن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺎﯾﺪاري آن ﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ذوب ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد اﮐﺴﯿﺪي.

عیوب ریخته گری چدن ها و انواع عیوب ان - ایران مواد

عیوب ریخته گری چدن ها: عیوب ریخته گری(casting defects ) مانند تخلخل، غیر . عیوب ناشی از عامل فوق با دقت در جریان ذوب برطرف گردیده، در حالی که جدایش در انجماد.

عیوب ریخته گری چدن ها و انواع عیوب ان - ایران مواد

عیوب ریخته گری چدن ها: عیوب ریخته گری(casting defects ) مانند تخلخل، غیر . عیوب ناشی از عامل فوق با دقت در جریان ذوب برطرف گردیده، در حالی که جدایش در انجماد.

اصول ریخته‌گری - omransoft

21 آوريل 2017 . اصول ریخته‌گری‌ ایجاد شكل مطلوب با ریختن فلز مذاب در محفظه‌ی یك . مواد قالب شامل ماسه، گچ و سایر مواد مشابه به همراه مواد اتصال دهنده (رزین، . آن برای چدن‌ها، آلومینیوم، مس، فولادهای ضدزنگ و انواع آلیاژهای آهنی می‌باشد. . سطح صاف قطعه نهایی و همچنین قالب (نسبت به روش قالب ماسه‌ای) که باعث می‌شود جریان مذاب آسان و روان.

سرمقـاله - انجمن آهن و فولاد ایران

17 ا کتبر 2013 . اين زمينه انجام شده اند و توليد چدن متخلخل با استفاده از يک. به 2فرآيند ريخته گری . كاربردهای فوم های فلزی 2به طرف ديگر جريان يابد. بانهارت. را به صورت . ريخته گری، مذاب فلز درون مواد فيلتری جامد قرار می گرفت. كه اين مواد دارای.

تولید قطعات فلزی به روش ریخته گری

3ــ1ــ 6ــ انجام مخلوط کردن ماسه ماهیچه و مواد افزودنی )کار کارگاهی(. 95 .. کاری قطعات فلزی، عملیات ذوب ریخته گری، قالب گیری و آلیاژسازی، عملیات تغییر خواص متالورژیکی فلزات. درس »تولید قطعات .. در روش جوشکاري با استفاده از جریان الکتریسیته یا . جنس این قالب ها، فلزي است و معموالًً از چدن، فوالد و برنز ساخته مي شود.

انجمن مواد و متالورژی دانشگاه آزاد کرج - ریخته گری

23 جولای 2013 . بنابراين نخستين عامل مهم در طراحي سيستم راهگاهي، قابليت جريان مذاب در اين .. این مواد در صنعت ریخته گری،ذوب آهن و فولاد و چدن ریزی استفاده های.

ریخته گری تو خالی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای سهولت جریان و کاهش آسیب حرارتی در ریخته گری، قالب با رنگ نسوز . درجه حرارت ریختن مذاب تا حد زیادی به مواد ریخته گری بستگی دارد، مثلاً برای آلیاژهای روی . قالب ریخته گری شامل دو نیمه ومعمولا از چدن خاکستری تشکیل شده‌است ومقاومت به.

اﺻﻮل ﮔﺮي ﻓﻠﺰات رﻳﺨﺘﻪ

اﺻﻮل. رﻳﺨﺘﻪ. ﮔﺮي ﻓﻠﺰات. ﻣﺆﻟﻔﻴﻦ. دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮ ﻋﺎﺑﺪي. ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ. دﻛﺘﺮ ﭘﻴﺮوز ﻣﺮﻋﺸﻲ. ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت .. اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻮاد ﺑﺤﺚ ﻣﻲ. ﺷﻮد . در ﻓﺼﻞ .. اﺛﺮات ﻣﻮاد ﻗﺎﻟﺐ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻴﺎژ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي اﻧﺠﻤﺎد .. ﺬاري ﭼﺪن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي .. اﺛﺮات ﺟﺬب ﮔﺎز در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺬاب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ. دﻫﺪ.

ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي - دانشگاه علم و صنعت

رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي. اﻧﻮاع ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ. ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎﺳﻪ. ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي داﺋﻤﯽ. ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي. ﻣﺎﺳﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي . ﭼﻨﯿﻦ. ﺗﻌﺪادي رﯾﺨﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮ. د. ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ. (. ﺑﺰرگ. ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﻪ. 900. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ. ) روي. ﭼﺪن. ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي، ﻓﻮﻻ. د. 11. H .. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا از ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﺮاﮐ. ﻢ. ﺷﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ.

تشخیص عیوب ریخته گری در چدن داکتیل با روش غیر مخرب رزونانس .

تشخيص عيوب ريخته گری در چدن داکتيل با روش غير مخرب رزونانس صوتی. .. boutorabiiust 3- استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ايران، عضو قطب ... در حال ی كه قطعه توس ط دو راهگاه پر می ش ود،جريان مذاب.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻓﻠﺰات Metal Casting

ﻣﻮاد ﻗﺎﻟﺐ. : ﻣﺎﺳﻪ، ﮔﭻ، ﺳﺮاﻣﯿﮏ و . .٢. رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي در ﻗﺎﻟﺐ داﺋﻢ. : ﭘﺲ از رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻗﺎﻟﺐ. ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ▫. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺎﻟﺐ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ .. ﻣﻌﯿﺎري از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺬاب ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﻤﺎد اﺳﺖ .. ﭼﺪن ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎﻻ.

جریان مواد ریخته گری چدن,

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎي رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي - دانشگاه علم و صنعت

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺘﺎب ﭘﻮر. داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژي . رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي. ﺷﻤﺶ. رﯾﺰي. ﺷﮑﻞ رﯾﺰي. ﻗﺎﻟﺐ داﺋﻤﯽ. ﻣﺪل داﺋﻤﯽ. ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﻣﺪل. ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪه. رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﺛﻘﻠﯽ. رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي . ﭼﺪﻧﯽ اﺳﺖ . )3. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﮐـﺎري ﺳـﻄﺢ. ﻗﻄﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ . )4 . ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺬاب از ﺗﺎﻧﺪﯾﺶ ﺑﻪ درون ﻗﺎﻟﺐ آﮔﺮد.