Hydroxyapatite Coatings for NiTi Implants - مجله مهندسی پزشکی زیستی

آپاتیت با استفاده از روشهای مختلفی پوشش دهی می شود. . سدی در برابر آزادسازی یون نیکل، از روش الکتروفورتیک برای ایجاد پوشش هیدروکسی آپاتیت استفاده شد.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آ

دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ. ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﭘﺎﺗﻴﺖ ﺑﻪ. ﮔﻼس آﻳﻨﻮﻣﺮ ﺧ. ﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ آن از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺧﻤﺸﻲ. و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻓﺸﺎري آن ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد. ).10(. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎ. ﺣﺚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮذرات.

استفاده از چسب بافتی سیانوآکریلات جهت درمان گسستگی ملتحمه و .

هدف: گسستگی ملتحمه و نمایان شدن ایمپلنت هیدروکسی آپاتیت، شایع‌ترین عارضه . در پژوهش حاضر چسب بافتی سیانوآکریلات جهت درمان این بیماران استفاده شده است.

آپاتیت هیدروکسی دندان و استخوان معدني جزء مهمترين آپاتیت .

نمي. گذارد . هیدروکسی. آپاتیت. به. دلیل. ترکیب. شیمیایی. و. ساختار. مشابه. استخوان. طبیعی. می. تواند. به. عنوان. جایگزین. بافت. های. سخت. بدن. مورد. استفاده. قرار.

های آبی با استفاده از نانوذرات در حذف یون مس از محیط بررسی اثر .

تابستان. 2331. 12. بررسی اثر. pH. در حذف یون مس از محیط. های آبی با استفاده از نانوذرات. آهن. اکسید و نانوکامپوزیت. های آهن. اکسید. /هیدروکسی. آپاتیت. ایرج کاظمی.

استفاده آپاتیت,

آﻫﻦ ﭼﺎدرﻣﻠﻮ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ از ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﻫﻤﺎﺗ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﭘﺎﺗﯿﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻨﺒﯽ ﺑﻮده، ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﯿﺪروﺳ. ﯿﮑﻠﻮن ﻧﺮﻣﻪ. ﮔﯿﺮي ﺷﺪه و ﺗﻪ رﯾﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﭘﺎﺗﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي. ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ارﺳﺎل.

تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت حاوی هیدروکسی آپاتیت به روش تقلید .

نانوکامپوزیت ها با استفاده از روش های طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه ( . بر اساس نتیجه های به دست آمده تشکیل و توزیع نانوذرات هیدروکسی آپاتیت به عنوان فاز.

استفاده آپاتیت,

ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ - فصلنامه علمی - پژوهشی مواد نوین

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺪازه ذرات ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و زﯾﺴﺖ. ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺬﯾﺮي دارﺑﺴﺖ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ. ﭘﻠﯽ. ﮐﺎﭘﺮوﻻﮐﺘﻮن. /. ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . دارﺑﺴﺖ. ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻧﻮع ﭘﻮدر ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ.

بررسی تاثیر نانوذرات هیدروکسی آپاتیت و آلومینا بر رفتار چقرمگی .

استفاده از کامپوزیت‌های دندانی و استخوانی پایه پلیمری از جنس پلی متیل متا اکریلات به . استفاده از نانو موادی نظیر هیدروکسی آپاتیت و آلومینا برای مقاوم سازی این.

جذب سیانید از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات هیدروکسی آپاتیت مغنا

23 ا کتبر 2013 . ﻧﺎﻧﻮذرات ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ روش ﻫﯿﺪروﺗﺮﻣﺎل ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه و. در ﺟﻬﺖ. ﺣﺬف ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ. pH. ، ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ، ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮ ذرات.

کانی های فسفاتی (آپاتیت) - تبیان

30 آگوست 2016 . اولین استفاده ای که از آپاتیت می توان کرد در تولید کود شیمیایی است زیرا منبع فسفر است. در بعضی موارد از آن به عنوان سنگ جواهر استفاده می.

هیدروکسی آپاتیت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هیدروکسی آپاتیت با مقادیر کم کربنات کلسیم، ماده معدنی اصلی مینای دندان و دنتین . هیدروکسی آپاتیت از مهم‌ترین بیوسرامیک‌های مورد استفاده در پزشکی و دندان.

پردیس پژوهش فناوران یزد | پارک علم و فناوری یزد

هیدروکسی آپاتیت با ترکیب شیمیایی Ca10(PO4)6(OH)2 دارای نسبت مولی Ca/P . پودر و گرانول های تولیدی شرکت با برند تجاری آپاتک مناسب برای استفاده در.

تاثیر استفاده از داربست استخوان اسفنجی با . - مجله علمی پژوهشی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم. دوره بیست و سه، شماره. پنجم. ،. آبان. 49. ١. تاثیر. استفاده. از. داربست. استخوان. اسفنجی. با. پوشش. نانو. هیدروکسی. آپاتیت. در.

ساخت نانوپودر هيدروکسي آپاتيت به روش سل-ژل احتراقي و بررسي .

روش بررسي: در اين تحقيق، نانوذرات هيدروکسي آپاتيت با فرمول شيميايي . آپاتيت، روش طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه (FT-IR) مورد استفاده قرار گرفت. پس از.

افزایش خواص مکانیکی و زیست سازگاری نانوذرات هیدروکسی آپاتیت .

11 آوريل 2015 . در این روش جهت افزایش و بهبود خواص مکانیکی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت، از هاردستونیت، به عنوان ماده‌ سرامیکی جدیدی استفاده شده که ویژگی.

ﺷﺪه ﺳﻨﺘﺰ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎﻧﻮﻛﺮﻳﺴﺘﺎل آﭘﺎﺗﻴﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺳﺎﺧﺘ

11 فوریه 2012 . ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ. آﭘﺎﺗﻴﺖ. ﺟﺰء. ﻣﻌﺪﻧﻲ. و. اﺻﻠﻲ. ﺗﺸﻜﻴﻞ. دﻫﻨﺪه. ي. اﺳﺘﺨﻮان. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ. در. درﻣﺎن. ﺿﺎﻳﻌﺎت. اﺳﺘﺨﻮان. ﻳﺎو. ﺳﺎﺧﺖ. ﻛﺎﺷﺘﻨﻲ. ﻫﺎي. ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده. در. دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ. ﻳﺎ. ارﺗﻮﭘﺪي. ﺑﻪ.

ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات .

2 ا کتبر 2011 . ۷۰۰. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ . ﺷﺪ. ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺫﺭﺍﺕ. ﺗﻮﺳﻂ. ( ﻟﻴﺰﺭ. LPSA. )۱. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﭘﻮﺩﺭﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﺰﺷﺪﻩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ . ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻲ ﺁﭘﺎﺗﻴﺖ. ﺑﺎ. ﺫﺭﺍﺕ ﺷﻴﺸﻪ ﺯﻳﺴﺖ. ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎ ﺩﺭﺻﺪﻫﺎﻱ ﻭﺯﻧﻲ.

آپاتیت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آپاتیت گاهی اوقات حاوی مقادیر قابل توجهی از عناصر . به عنوان یک سنگ برای آن دسته از فلزات استفاده می‌شود.

تيتانيا / بررسي حذف رنگ متيل اورانژ توسط نانوکامپوزیت .

تیتانیا بود. در. این مطالعه نانوکامپوزیت هیدروکسی اپاتیت. /. تیتانیا در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از تترا هیدروکسید تیتانیم و هیدروکسی آپاتیت در دمای.

تاثیر اسیدزدایی کاغذ با نانو هیدروکسید کلسیم و نانو هیدروکسی .

از آنجایی که کاغذ محیط مناسبی برای رشد برخی قارچ‌ها محسوب می‌شود، استفاده از تیمار . آن با استفاده از پراکنده سازی نانوهیدروکسید کلسیم و نانو هیدروکسی آپاتیت.

تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت حاوی هیدروکسی آپاتیت به روش تقلید .

نانوکامپوزیت ها با استفاده از روش های طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه ( . بر اساس نتیجه های به دست آمده تشکیل و توزیع نانوذرات هیدروکسی آپاتیت به عنوان فاز.

هیدروکسی آپاتیت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هیدروکسی آپاتیت با مقادیر کم کربنات کلسیم، ماده معدنی اصلی مینای دندان و دنتین . هیدروکسی آپاتیت از مهم‌ترین بیوسرامیک‌های مورد استفاده در پزشکی و دندان.

کاربردهای نوین هیدروکسی آپاتیت و استفاده از آن به عنوان جاذب در .

هیدروکسی‌آپاتیت از قابلیت‌های مناسب و قابل توجهی به عنوان جاذب در حذف فلزات سنگین، مواد رادیواکتیو و آلاینده‌های آلی از قبیل فنول از آب و پساب‌های صنعتی.

سنتز باکتريايي هيدروکسي آپاتيت نانومتري

بدين منظور از يک سويه بومي باکتري سراشيا (باکتري سراشيا مارسسنس سويه (PTCC 1187 براي توليد پودر هيدروکسي آپاتيت نانوبلورين استفاده شد. اين سويه.

روش جدید سنتز نانوذرات هیدروکسی آپاتیت - ستاد نانو

25 ژوئن 2014 . پژوهشگران ایرانی با استفاده از یک روش جدید موفق به ساخت پودر هیدروکسی آپاتیت با اندازه ذرات کوچک‌تر و هزینه‌ی کمتر شدند. در این طرح از ماده‌ای.

- پودر نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت بررسی تحوالت فازی و ریز .

تهيه کامپوزيت هايي بر پايه هيدروکسي آپاتيت و استفاده از ذرات α-Al2O3. به عنوان فاز. تقويت کننده ازجمله راههاي. بهبود خواص مکانيکي ضعيف بيوسراميک هاي.