سنتز سبز و توصیف نانوذرات نقره تولیدشده با استفاده از عصاره گیاه

در این پژوهش سنتز نانوذرات نقره به روش شیمی‌ سبز و به کمک عصاره برگ‌های گیاه سیاهدانه انجام شد و تاثیر غلظت مولی نمک نقره و میزان اسیدیته بر اندازه و شکل.

سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه دِرمنه ) Artemisia .

سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه دِرمنه ) Artemisia tschernieviana (و بررسی سمیت سلولی آن روی رده های سلولی سرطانی کولون (HT29) و نرمال.

اصل مقاله - پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه

نقره. با استفاده از عصاره. ی آبی ساقه گیاه گیشدر به کار گرفته شد. برای تهیه عصاره پس از شستن، خشک. کردن و آسیاب کردن ساقه. ی آن،. 1. گرم از پودر گیاه در. 111.

سنتز نانوذرات طلا و نقره با استفاده از گیاهان - همایش جامع بین المللی .

1 سپتامبر 2016 . نخستین همایش بین المللی با هدف یافتن دستاوردهای جدید علمی برگزار خواهد شد. شیمی در همه رشته ها از جمله داروسازی، پزشکی. کشاورزی، راه و ساختمان،.

گیاهی با استفاده از آن، با نقره,

سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز با استفاده از عصاره گیاه مرزنجوش .

نانو ذرات نقره زیستی دارای فعالیت ضد میکروبی بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بودند. به نظر می رسد که سنتز سبز نانوذرات با استفاده از عصاره گیاهان.

سنتز گیاهی نانوذرات نقره با استفاده از گیاه دارویی پنیرک - مجله .

17 مه 2016 . تولید سبز نانوذرات، روشی دوستدار طبیعت است که در آن از حلال‌های طبیعی استفاده می‌شود. در این مطالعه سنتز گیاهی نانوذرات نقره با استفاده از گیاه.

اثر نانو نقره بر میزان كلروفیل - زیست شناسی کاربردی

بهبود رشد و نمو گیاه سیب زمینی در شرایط کشت در شیشه دارای. اهمیت زیادی . همچنین با افزایش غلطت نانو نقره، پروتئین کل نیز افزایش یافت. و الگوی . استفاده. از یون هاي نقره به عنوان مهارکننده فعالیت. اتیلن از دهه 80 میالدي گزارش ش ده است.

بیوسنتز نانو ذرات نقره با استفاده از گیاهان شیرین بیان (Glycyrrhiza .

6 ژانويه 2018 . ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ. ﺑﯿﺎن. (. Glycyrrhiza glabra. ) و. ﻧﻌﻨﺎع (. Mentha piperata. ) و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آن ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي. ﻫﺎ. ي ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ.

سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره گیاه تلخه و تاثیر مهارکنندگی .

هدف از این مطالعه، سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه تلخه و بررسی . مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ابتدا نانوذرات نقره با استفاده از عصاره الکلی.

ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺒﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮔﯿﺎه و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮ - نانومواد

29 آوريل 2016 . ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ. 9. و دﻣـﺎ. ي. ºC .45. ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻧـﺎﻧﻮذرات ﻧﻘـﺮه ﺳـﻨﺘﺰ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ. ﺗﮑﻨ. ﯿ. ﮏ. ﻫﺎ. ي .. ﻧﻘﺮه. ) ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﮔﯿﺎﻫـﺎن. (. ﺑﺎﻓـﺖ. ﮔﯿـﺎﻫﯽ. ﻏﯿـﺮ. ﻓﻌـﺎل. ﺷـﺪه،. ﻋﺼـﺎره. ﮔﯿﺎﻫﺎن. و. ﮔﯿﺎﻫﺎن.

تولید گیاهی نانو ذرات نقره توسط گیاه دارویی بومادران - Razi Journal .

روش کار: در این مطالعه از عصاره گیاه دارویی بومادران به عنوان عامل کاهنده برای تولید زیستی نانوذرات نقره استفاده گردید. با افزودن نمک نیترات نقره با غلظت 20 میلی.

گیاهی با استفاده از آن، با نقره,

سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره اتانولی گیاه Artemisia .

هدف: از انجام این مطالعه، سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه Artemisia turcomanica و ارزیابی سمیت نانوذرات نقره سنتز شده بر روی رده سلولی .

سنتز گیاهی نانوذرات نقره با استفاده از گیاه دارویی پنیرک - مجله .

17 مه 2016 . تولید سبز نانوذرات، روشی دوستدار طبیعت است که در آن از حلال‌های طبیعی استفاده می‌شود. در این مطالعه سنتز گیاهی نانوذرات نقره با استفاده از گیاه.

تأثیر نیترات نقره بر تکثیر درون شیشه‌ای ارقام . - تولیدات گیاهی

روش تکثیر سنتی انار با استفاده از قلمه خشبی و نرم باعث تولید گیاهان عاری از . برای تعیین اثرات نیترات نقره روی تکثیر درون شیشه‌ای، ریزنمونه‌ها به محیط.

ارزیابی فعالیت ضد رگ زایی نانوذرات نقره سنتز شده از گیاه روناس با .

Title: ارزیابی فعالیت ضد رگ زایی نانوذرات نقره سنتز شده از گیاه روناس با استفاده از آزمون غشای کوریوالانتوییک جوجه (CAM) (Persian); Alternate Title: Evaluation.

گیاهی با استفاده از آن، با نقره,

تاثیر نانو ذرات نقره بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک .

های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ریحان. می. باشد. مواد و. روش. ها. روش سنتز نانو. ذرات نقره با استفاده از گیاه مان درخت. بلوط. جهت تهیه. ی عصاره آبی مان درخت بلوط. 1.

سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه . - ResearchGate

11 جولای 2017 . مواد و روش ها. : سنتز. نانو ذرات. نقره از روش رسوب. گذاری با احیای یون. های نقره توسط عصاره گیاهی. درمنه انجام گرفت. نانو. ذرات نقره با استفاده.

تهیه نانوذره های نقره توسط عصاره چهار گونه گیاهی و بررسی ویژگی های .

روش تهیه سبز، روشی سازگار با محیط زیست، مقرون به صرفه و کارآمد برای تهیه نانوذره ‌های نقره می‌باشد. این روش برتری‌ هایی مانند استفاده از عصاره های ارزان قیمت و در.

سنتز گياهي نانوذرات نقره با استفاده از گياه دارويي پنيرک

زمينه و هدف: نانوتکنولوژي به علت توليد نانوذرات در اندازه، شکل، ترکيب شيميايي و پراکنش متفاوت و کاربردهاي بسيار آن براي بشر، حوزه تحقيقاتي جذابي محسوب.

ایرنا - تولید نانوذرات نقره با استفاده از ریشه گیاه

3 سپتامبر 2016 . تهران- ایرنا- محققان هندی نشان دادند که می توان از ریشه نوعی گیاه برای تولید نانوذرات نقره استفاده کرد. این یک روش سبز محسوب می شود که مزیت آن.

سنتز نانوذرات نقره به روش سبز با استفاده از عصاره چندین گونه گیاهی

در این کار تحقیقاتی از روشی سازگار با محیط زیست، مقرون به صرفه و کارآمد برای سنتز نانوذرات نقره استفاده شده است. روش سنتز مزایایی مانند استفاده از عصاره.

سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز با استفاده از عصاره گیاه مرزنجوش .

نانو ذرات نقره زیستی دارای فعالیت ضد میکروبی بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بودند. به نظر می رسد که سنتز سبز نانوذرات با استفاده از عصاره گیاهان.

تولید گیاهی نانو ذرات نقره توسط گیاه دارویی بومادران - Razi Journal .

روش کار: در این مطالعه از عصاره گیاه دارویی بومادران به عنوان عامل کاهنده برای تولید زیستی نانوذرات نقره استفاده گردید. با افزودن نمک نیترات نقره با غلظت 20 میلی.

تولید نانوذرات با کیفیت بالا از گیاه مرزه - ایسنا

17 جولای 2018 . محققان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین در فاز آزمایشگاهی نانو ذرات نقره را با استفاده از گیاه مرزه کشت شده در محیط شور استخراج کردند که به.

نانوذرات نقره با استفاده از گیاه دارویی فرولا تولید شد

16 سپتامبر 2018 . به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نانوذرات نقره را می‌توان یکی از پرکاربردترین ذرات در حوزه پزشکی به شمار آورد. این نانوذرات به دلیل.

مشاهده مقاله | تهیه ‌نانوذرات‌ طلا و نقره در بستر‌های گیاهی و کاربرد آن‌ها

تمایل به تهیه موادی با ابعاد نانومتری و استفاده از آن‌ها، با توجه به خصوصیات صنعتی جالب این مواد، روز‌به‌روز در حال افزایش است، اما نانوذرات حاصل از روش‌های شیمیایی.