اصل مقاله

ی دوم. /. ﭘﺎﯾﯿﺰ. 89. 66. -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﭼﺎی. ﻧﺎم ﯾﮏ ﮔﯿﺎه و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه از اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه اﺳـﺖ . ﺻﻮرت ﺑﯿـﻀﯽ ﺷـﮑﻞ ، ﻧﯿـﺰه ای و. ﻧﻮک ﺗﯿﺰ، ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده. ی. ﺑﻮﺗﻪ . ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑـﺮگ ﺳـﺒﺰ ﺑـﻪ ﭼـﺎی ﺧـﺸﮏ و آﻣـﺎده. ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی ﺳﺎزی ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻼس. 1. ، ﻣـﺎﻟﺶ. 2. ،. ﻏﺮﺑﺎل ﮐﺮدن. 3 . دﺳﺖ. ﻣﯽ. آﯾﺪ . ﭼﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﻫﻤـﯿﻦ. ﻧﻮع. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﺎی ﺳﯿﺎه. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روش رﺳﻤﯽ.

دست دوم خرد کردن و غربال بوته,

ok_morvaridiyahoo

[1] در پژوهشي با عنوان بررسی افت کمباین غلات با هدف دست یابی به حدود افت بین . ساله دوم در نظر است که سطح زیر کشت ذرت در استان خوزستان به 145000 هکتار و میزان .. بدین شکل که دانه های باقی مانده بر روی بلال ودانه های خرد شده به واحد خرمنکوب . درصد ناخالصی، افت الک ها و غربال ها، افت سیلندر خرمنکوب و تلفات دماغه در جدول.

عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز - فرآیند و کارکرد گیاهی

سولفات آهن بیشترین مقدار وزن خشک ریشه و وزن دانه در بوته جاصلي شد. .. در دست است. . ۱ شامل شن، ماسه و خاک غربال شده با مش چهار . هر گلدان نیاز به پنج گیاه بود عملیات تنک کردن در سه . مرحله ی دوم در ارتفاع چهار سانتی متری به ده بوته و در ... (۱۳۷۹) نقش ریز مغذی ها در افزایش عملکرد و بهبود محصولات کشاورزی "عناصر خرد با.

391 K

12 فوریه 2016 . دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ. 3/21. درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ. آزﻣﺎﻳﺶ. (. ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد. 4173. ﻛﻴﻠﻮ. ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر. ﺑ). ﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد . ﻛﺮدن و ﻣﻌﺮﻓﻲ ارﻗﺎم ﻣﺘﺤﻤﻞ. ﺑﻪ ﺷﻮري در . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاي آن، وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ. ﻧﻴﺰ. ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎل. ارﻗﺎم ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻮري اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻲ. ﺷﻮﻧ .ﺪ. ﺑﻪ .. ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﺴﻚ ﺧﺮد و ﺗﺴﻄﻴﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ. ﻣﺎﻟﻪ ... ﺑﻮﺗﻪ. در. ﺳﺎل دوم ﺑﺮﺗﺮي. اﻧﺪﻛﻲ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل اول داﺷﺘﻨﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ داده.

بررسی مقاومت به خشکی ارقام گلرنگ بهاره با استفاده از شاخص‌های مقاومت

دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ . آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﮐﺮت. ﻫﺎي ﺧﺮد. ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻠﻮك. ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ د. ي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪون ﺗﻨﺶ .. ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﺬور .. ﻋﺎﻣﻞ دوم. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ،. در. ﺮت. ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﻗﺮار ﮔ. ﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻫﺮﮐﺮت داراي. 5. ردﯾﻒ ﺑﻪ ﻃﻮل. 5 .. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎل ارﻗﺎم ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ .. (flowering stress) and cut off irrigation from the onset of seeding stage to maturity (.

دست دوم خرد کردن و غربال بوته,

پرورش نشاء برنج در جعبه - مقالات مفید آکا - آکاایران

. خاک باید شکسته شده و خرد شود که در زمان شروع بذرپاشی اقدام به خرد کردن خاک توسط . عملیات انتخاب بذور مورد نیاز برای کشت با روش سبک و سنگین کردن بذور در محلول . منظور پنجه هائی با دانه ها و خوشه های یک شکل را می توان با دست برداشت نمود. .. دستگاه، با تنظیم درجه حرارت دستگاه (در روز اول ۱۰ درجه، روز دوم تا پنجم ۱۵ درجه و.

بررسي تأثیر هدف‌گذاری تورم بر نرخ تورم در کشورهای غیرصنعتی

ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻮﺭﻣﻲ، ﺍﻋﻼﻡ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻮﺭﻣﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻭ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ. ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺪﻑ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ .. ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻨﻜـﻪ ﮔـﺰﺍﺭﺵ. ﻫـﺎ ﻭ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗ . ﻱ ﭘﺎﻧﻞ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ . ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻝ ... ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ. ﭘﺲ. ﺍﺯ ﺣـﺬﻑ ﺗـﻮﺭﻡ. ﻫـﺎﻱ. 4. ﺭﻗﻤـﻲ ﺩﺭ ﻗﺴـﻤﺖ ﺩﻭﻡ. ﺟﺪﻭﻝ. 3 .. ﻫﺎﻱ ﺧﺮﺩ، ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻣﺎﻥ. ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ... ﻏﺮﺑﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

Untitled

در سال ۱۲۷۹ هجری شمسی در لاهیجان نوع و شرایط بوته و شیوه های . سطح زیرکشت باغات چای به ۳۶۰۰۰ زیادی از جمله مالکیت خرد، شیب زمین، .. واردات چای خارجی قاچاق کالا) مارک واحد مستقیما به دست .. مذاکراتی صورت گرفته تا ۱- موضوع شرکت: فعالیت درخصوص که عملیات خرد کردن برگ سبز چای را . سه دستگاه غربال برگ سبز و چای.

غربال کردن دستگاه برای آزمایشگاه سابق

خرید شیکر الک آزمایشگاهی - tajhizyar- غربال کردن دستگاه برای آزمایشگاه سابق, · دستگاهی . شانگهای شرکت Shenbang تولید کننده خرد کردن و غربال دستگاه . .. در خرد کردن و غربال بوته برای سنگ معدن منگنز . لاهوردست دوم خرد کردن گیاهان;.

نقره - انجمن علمی ریخته گری ایران

فقط حفظ ســازمان اســت و اين يعنی از دست دادن فرصت ها برای. توسعه صنعت، ... دوم نيروی انســانی متخصص و متبحر و بهره مندی از فناوری نظير .. با توجه به تجهيزات موجود )كوره زمينی و بوته ای(، قابليت ذوب فلزات ... است كه به تناوب انجام می گرفت و پس از كوبيدن، غربال ميشده ... پس از خرد و آسياب كردن در كوره ای با دو دمنده حرارت.

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.

علاوه بر ماشین آلات خرد کردن و سنگ زنی معمولی، تجهیزات استخراج معادن همچنین شامل . طبقه بندی مارپیچ SKY FL طور گسترده ای برای بوته جدایی استفاده می شود.

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺷﺖ ، ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻛﻠﺰﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

-ﻛﻠﺰﺍ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺪﻡ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺏ، ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﺖ ﺩﻭﻡ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ. 10 . ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺒﺰ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﻛﺎﻓﻲ. ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ . ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﺖ ﻛﻠﺰﺍ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻳﺴﻚ ﺯﺩﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻠﻮﺥ ﻫﺎﻱ ﻣﺰﺭﻋﻪ ... ﻛﻪ ﺑﺬﺭ ﺁﻥ ﻋﻤﻴﻖ ﻛﺸﺖ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﺎﻙ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺍﻧﺮﺯﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ. -. ﺩﻫﺪ ﻭ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﻲ ... ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻏﺮﺑﺎﻝ ﺩﺍﻧﻪ. 2. ﺍﻟﻲ. 4.

نقش تحقیقات ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون در . - سازمان تحقیقات

14 نوامبر 2016 . فصل دوم - ارزيابی و كاربرد ماشين ها و ادوات كشاورزی ... معمـوالً بوته هـای ذرت ارتفـاع بیشـری نسـبت بـه بوته هـای گنـدم دارند و ارتفـاع آن ها . بـرای خـرد کـردن بقایـای پنبـه که با دسـت برداشـت می شـود، بهتریـن .. فنـاوری مذکـور به منظـور شناسـایی وجـود یـا عـدم وجـود باقی مانـده سـموم در محصـوالت و غربال گـری اولیه با.

به یا دانه ذرت ارقام تحمل بر کاربرد کود دامی اثر ایرانشهر در شرایط اقلی

ارتفاع بوته، تعداد دانه در ردیف، قطر بلال، وزن هزار دانه، عملکرد دانه در زمان برداشت. فیزیولوژیک . افزایش فواصل آبیاری و دسته دوم تنش در مراحل خاصی از رشد گیاه که به تبع .. در پژوهشی گزارش نمودند که مناسب ترین شاخص برای غربال ژنوتیپ های. گندم نان در . دیسک عمود بر هم و پس از خرد کردن کلوخه ها توسط دیسک و تسطیح زمین.

زبان و ادبیات فارسی - 7 - زبان عامیانه، اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی

زبان بندان کردن دهان همه را با ایجاد وحشت بستن و سپس چاپیدن .. زمین خوردن از دست دادن تعادل و به زمین افتادن، شکست خوردن در زندگی، شکست خوردن در .. زیر بته عمل آمدن بی پدر و مادر بودن، بی فرهنگ بودن ... ریزه کردن خرد خرد کردن، قطعه قطعه کردن .. حوانندگان ارجمند من می توانند بخش دوم اصطلاحات حرف د را در پایین این بخش یا در.

Untitled

در سال ۱۲۷۹ هجری شمسی در لاهیجان نوع و شرایط بوته و شیوه های . سطح زیرکشت باغات چای به ۳۶۰۰۰ زیادی از جمله مالکیت خرد، شیب زمین، .. واردات چای خارجی قاچاق کالا) مارک واحد مستقیما به دست .. مذاکراتی صورت گرفته تا ۱- موضوع شرکت: فعالیت درخصوص که عملیات خرد کردن برگ سبز چای را . سه دستگاه غربال برگ سبز و چای.

ok_morvaridiyahoo

[1] در پژوهشي با عنوان بررسی افت کمباین غلات با هدف دست یابی به حدود افت بین . ساله دوم در نظر است که سطح زیر کشت ذرت در استان خوزستان به 145000 هکتار و میزان .. بدین شکل که دانه های باقی مانده بر روی بلال ودانه های خرد شده به واحد خرمنکوب . درصد ناخالصی، افت الک ها و غربال ها، افت سیلندر خرمنکوب و تلفات دماغه در جدول.

771 K - فن آوری زیستی در کشاورزی

فنآوری زیستی در کشاورزی/ جلد چهاردهم/ شمارة دوم/. پاییز و . بار صورت گرفت. سپس،. گیاهان. F2. به. دست آمده. با جدایه خالص. سازی شده سویه. O . های حساس و مقاوم شناسایی شدند. DNA. ی مربوط به. بوته. های والد حساس و مقاوم به ... غربال شدند تا نشانگرهای نهایی پیوسته به بیماری. PVY . اول که عمل متوقف کردن ظهور باندها را نیز انجام می.

داﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻤﺎل ﺗﻨ - مجله تولید گیاهان زراعی

دوم. ،. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 89. 63. -. 49 ejcp.gaugmail. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح. و دوره. ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺶ. ﺷﻮري. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد . دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺎ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت. و ﻣﺪت. ﺗﻨﺶ. از ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺒﻠﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ . ﺗﻌﺪاد . داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮري وزن داﻧﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ﭘﺮ ﺷﺪن . ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎل رﻗﻢ .. ﺧﻮرد . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. (. ﻓﺮاﻧﮑﻮﺋﯿﺲ و ﻫﻤﮑﺎران،. 1988. ).

اصل مقاله

23 نوامبر 2013 . ﻫﺎي ﺧﺮد. ﺷـﺪه در ﻗﺎﻟـﺐ. ﻃﺮح. ﺑﻠﻮك. ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻣﺰرﻋﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻬـﺮان . ﻋﺎﻣـﻞ دوم. ،. ﮔﻮﻧـﻪ. ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻨﮕﻮ ﺷـﺎﻣﻞ. Lallemantia. royleana. (. ﺑﺎﻟﻨﮕﻮي. ﺷﻴﺮازي .. اﻫﻤﻴﺖ اﻫﻠﻲ ﻛﺮدن و ﻛﺸﺖ زراﻋﻲ آﻧﻬﺎ، ﮔﺰﻳﻨﺶ ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم .. ﻏﺮﺑـﺎل، ﻋﻤﻠﻜـﺮد داﻧـﻪ . ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ، وزن ﺑﻮﺗﻪ. ﻫـﺎ. ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪ و. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ.

644 K - مجله پژوهش در بهداشت محیط - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فصلنامه پژوهش در بهد اشت محیط / د ورة دوم، شمارة اول، بهار 1395. 38. Ali Asghar .. دست اندرکاران کشور است . در این میان یکي .. به عملیات غربال گری، خرد کردن و ترافیك وسایل نقلیه )جهت .. 1- بوته کنی و قطع درختان 2- خاك برداری و خاك ریزی تسطیح.

فرهنگ عامه لاهیجان

26 نوامبر 2016 . 1ـ آماده کردن بذر: بوته هایی که خواص مطلوب و خوبی دارند برای بذرگیری مورد استفاده قرار می . تخم چای از گل های سفید بهاره ی چای به دست می آید. . «بلو» برای شخم زنی زمین هایی که خاک نرم دارد یا شخم دوم استفاده می شود. ... بعد از خرد و الک کردن چای با 2نوع غربال ریز و درشت، چای از نظر اندازه و شکل درجه بندی می شود.

چرایی وجود ساقک های خردشده در چای - خرید اینترنتی چای بهاره لاهیجان و .

مردم بومی منطقه نیز قریب به یقین به علت خاصیت های مفید وسودمند ساقه های خرد شده، . عناصر کمیاب و ترکیبات مفید و سودمندی از طریق ریشه های بوته چای به غنچه و.

اصل مقاله

23 نوامبر 2013 . ﻫﺎي ﺧﺮد. ﺷـﺪه در ﻗﺎﻟـﺐ. ﻃﺮح. ﺑﻠﻮك. ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻣﺰرﻋﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻬـﺮان . ﻋﺎﻣـﻞ دوم. ،. ﮔﻮﻧـﻪ. ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻨﮕﻮ ﺷـﺎﻣﻞ. Lallemantia. royleana. (. ﺑﺎﻟﻨﮕﻮي. ﺷﻴﺮازي .. اﻫﻤﻴﺖ اﻫﻠﻲ ﻛﺮدن و ﻛﺸﺖ زراﻋﻲ آﻧﻬﺎ، ﮔﺰﻳﻨﺶ ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم .. ﻏﺮﺑـﺎل، ﻋﻤﻠﻜـﺮد داﻧـﻪ . ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ، وزن ﺑﻮﺗﻪ. ﻫـﺎ. ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪ و. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ.

شکل

دانستند که چگونه جواهرات را از زینتر کردن پودر فلزات گرانبها به دست آورند. . اضمحالل این قبایل این روش هم به بوته فراموشی سپرده شد و علم متالورژی پودر .. به جریان مذاب صورت می گیرد و سرعت زیاد گاز باعث خرد شدن فلز مذاب و تولید ... لذاست که مرحله دوم تف جوشی را باید از زوایای متفاوت مورد ت ... )غربال زنی ( می باشد : پودر.