دریافت فایل ghavaede_kar_dar_partodarmani.pdf - دانشگاه علوم .

ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎﻧﯽ. - 1. ﻫﺪف. ﻫﺪف از ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ،. ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ... ﺷﻮد ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری. اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﯿﻤﺎر ... دﻗﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺎﻧﺘﺮی. ،. ﺗﺨﺖ و ﻣﯿﺪان ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ. ،. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل. ﻣﺸﺨﺼﺎت. دﺳﺘﮕﺎه درﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ . 8. –. ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﻫﺎ .. Medical Physics, Radiation Protection and Safety Aspects. ", IAEA, 1999 .

جمع و مشخصات برای محافظت از پرتو,

فصل دوم-بخش ششم-پرتوهای یونساز

دﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ، ﻳﻚ. دﻫﻢ ﺟﺬﺑﻲ ﻣﻲ. ﮔﻮﻳﻨﺪ . ﺟﺪول. : 1. ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ در ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴﺖ. ﻧﻮع ﭘﺮﺗﻮ. ﻫﻮا. ﺑﺎﻓﺖ. ﻫﺎ. ﺳﺮب ... اﺷﻌﻪ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ و ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ. ﻛﻨﻨﺪه دارد . زﻣﺎن ﭘﺮﺗﻮ ... ﮔﻴﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي. ﻳﻮﻧﺴﺎز، ﺟﻤﻊ. آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﻧﺤﻮة ﻣﻮاﺟﻬﻪ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ... ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﺰارش ﺷﻮد و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻘـﺺ،. ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز.

رفاه و کار اجتماعی در خصوص آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی - ماتیکان

کلاه ایمنی : کلاهی است که از قسمت های بالای سر در مقابل صدمه محافظت میکند . . ماده - 5 - کارفرما مکلف به جمع آوری و معدوم نمودن وسایل حفاظت فردی معیوب ، مستهلک .. ماده - 65 - نشانه گذاری دستکش ها باید علاوه بر مشخصات مشترک همه وسایل حفاظت فردی.

آنچه زنان مبتلا به سرطان رحم باید بدانند - پارسینه

2 مارس 2015 . آزمايش پاپ‌اسمير پزشك سلول‌هايي را از دهانه رحم و قسمت فوقاني واژن جمع .. براي محافظت ديگران از مواجهه‌ با اشعه، بيمار قادر به داشتن همراه (و ملاقات.

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای

6 مه 2010 . -3. ﺑﺨﺶ. )6-5 (. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻳﻮﻧﺴﺎز و اﻳﻤﻨﻲ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ. (. ﺣﺪ دز ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ) .. ﮔﻴﺮي و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ .. Practical Radiation Protection and Applied Radiology, Steven B. Dowd. ... ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺪارك ﺗﻮﺳﻂ.

ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ در ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮي

ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ .. ﺟﻤﻊ. آور. ،ي. اﻧﺒﺎرداري و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪاري. ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ. ي ﭘﺮﺗﻮي را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺎر. ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ .. ﺎﻧﺪارد ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﻳﮕﺮ .. PROTECTION DEPARTMENT, Radiation Protection Act of Iran and its.

فصل دوم-بخش ششم-پرتوهای یونساز

دﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ، ﻳﻚ. دﻫﻢ ﺟﺬﺑﻲ ﻣﻲ. ﮔﻮﻳﻨﺪ . ﺟﺪول. : 1. ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ در ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴﺖ. ﻧﻮع ﭘﺮﺗﻮ. ﻫﻮا. ﺑﺎﻓﺖ. ﻫﺎ. ﺳﺮب ... اﺷﻌﻪ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ و ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ. ﻛﻨﻨﺪه دارد . زﻣﺎن ﭘﺮﺗﻮ ... ﮔﻴﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي. ﻳﻮﻧﺴﺎز، ﺟﻤﻊ. آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﻧﺤﻮة ﻣﻮاﺟﻬﻪ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ... ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﺰارش ﺷﻮد و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻘـﺺ،. ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز.

سیاست محرمانگی – شرکت پرتو آرا آریانا

15 مه 2017 . . از اطلاعات شخصی آن‌ها اهمیت بالایی قائل هستیم و تمامی تلاش خود را برای محافظت از آن به کار می‌بریم. . این اطلاعات عموما شامل مشخصات فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، آدرس، شماره تلفن است که . چرا اطلاعات شما را جمع آوری می‌کنیم.

HD Vision Visor ست عینک دید در شب آنتی uv استاندارد ۳۰۰ . - بامیلو

به جمع فروشندگان این کالا بپیوندید . توضیحات کالا; مشخصات; نظرات کاربران; شرایط بازگشت . HD VISION; دو فریم ضد اشعه های مضر; دفع کامل پرتو های مصنوعی و مضر لامپ ها (در شب); مهار کامل پرتو نور های مزاحم . تامین ایمنی دید در نور مصنوعی شب; ضد اشعه فرابنفش; محافظت کامل از سلامت چشم; قابلیت استفاده روزانه و در مقابل.

ﭼﮑﻴﺪﻩ - Tums

ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮ ﻫﺎﻱ ﻳﻮﻧﺴﺎﺯ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ. ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﭘﺲ ﺑﺮﺭﺳﻲ . ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺠﺎﺯ ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ... ﺗﻬـﻴﻪ ﺩﻓﺘـﺮﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ. ﻭﺳـﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ.

واحدهای دُزیمتری و آشکارسازی پرتوها

دو عامل مهم دیگر، یعنی اثرات بیولوژیک نسبی پرتو و حساسیت بافت نیز با اهمیت است. تعاریف و .. یا ، در موردی که ضرایب وزنی بافت استفاده می شود) به صورت زیر تعریف می شود که از جمع. روی تمام ... مشخصات الکترونیکی .. محافظت می شود.

جمع و مشخصات برای محافظت از پرتو,

رادﯾﻮﻟﻮژي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي

ﭘﺮﺗﻮ. ﺗﺎﺑﯿﺪه. ﻣﯿﺸﻮد . در. اﯾﻦ. ﻓﺮ. اﯾﻨﺪ. راﻧﺪﻣﺎن. ﺗﻮﻟﯿﺪ. اﺷﻌﻪ. ﺑﺴﯿﺎر. ﮐﻢ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در. اﯾﻦ. ﻃﯿﻒ. ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ. اﻧﺮژي. ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ... ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و زﻣﺎن اﮐ ... ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﻌﻪ از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد. ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ.

جمع و مشخصات برای محافظت از پرتو,

راهنمای عملی حفاظت پرتوی در بخش های پرتوپزشکی

جمع. آوري تمام جفت يونهاي تولیدي، با افزايش ولتاژ مقدار جريان تغییر ... برابر پرتو محافظت كرد كه اين روش ها به طور كلی به دو نوع فیزيکی و شیمیايی تقسیم می ... مشخصات حفاظ ها شامل ابعاد، جنس و معادل سرب مواد بکار رفته در ديوارهاي اتاق و.

بازسازی انفجار پرتو گاما برای نخستین بار در محیط آزمایشگاه - زومیت

30 ژانويه 2018 . شلیک پرتو گاما یا شلیک‌ شدید نوری، درخشان‌ترین رویداد نجومی قابل‌ مشاهده‌ی جهان محسوب می‌شود. این موج‌های پرانرژی پرتوهای گاما در زمانی کم‌تر از چند.

کنترل کیفی دستگاه های رادیولوژی تشخیصی بیمارستان های استان .

International Commision on Radiological Protection . ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ. ﭘـﺮﺗﻮ. ﺍﻳﻜـﺲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ، ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﻱ . SUM-AD8, Ricken Fine, Japan.

ارزیابی حفاظت پرتویی مراکز رادیولوژی بیمارستان های آموزشی .

از نظر پارامترهای بهداشت محیطی در همه ی مراكز وضعیت جمع آوری فاضالب و لوله. كشی آب در حد . انجمن حفاظت در برابر پرتو اياالت متحده آمريكا اهداف حفاظت. در برابر اشعه را در دو .. شامل مشخصات دستگاه و بهینه سازی پارامترها و نگهداری آن. می گردد، می داند.

تحلیل مدل نهادی اصل پنجاه قانون اساسی در پرتو حمایت سازمان های دولتی .

صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله . تحلیل مدل نهادی اصل پنجاه قانون اساسی در پرتو حمایت سازمان های دولتی و غیردولتی حامی محیط زیست . the Protection of Environmental Supporter Governmental and Nongovernmental Organizations .. اساس قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 هرگونه نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و.

محیط ‌زیست شهری در پرتو حقوق شهروندی - فصلنامه علمی پژوهشی حقوق .

پرتو. حقوق. شهروندی. عباس. کریمی. 1. غلامرضا. کامیار. 2. چکیده. پیشینیان .. شهری در پرتو. 18. / فصلنامه حقوق پزشكی. سال یازدهم، شماره چهلم، بهار. 6931. محافظت ... قانون. مدار. اکتسابی. است. انسان. به. حکم. طبیعت. جمع. گرا. اس. ،ت. ولی. غریز. ه،. او .. مشخصات. و. ش. روط. تحقق. اهداف. طرح. مجموعه. شهری. تهران. ار. به. شرح. یرز. تصو.

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای

6 مه 2010 . -3. ﺑﺨﺶ. )6-5 (. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻳﻮﻧﺴﺎز و اﻳﻤﻨﻲ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ. (. ﺣﺪ دز ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ) .. ﮔﻴﺮي و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ .. Practical Radiation Protection and Applied Radiology, Steven B. Dowd. ... ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺪارك ﺗﻮﺳﻂ.

آيين‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطر پرتوهاي‌ يونساز

خطر پرتو زدگي : خطر پرتوزدگي خطري است كه از تشعشعات يونساز ناشي شده و براي‌ ... الف - تشكيل پرونده پزشكي شامل تاريخچه پزشكي فرد و خانواده و مشخصات‌ ... د - قبل از جمع آوري و تخليه مواد راديواكتيو بايد كليه اقدامات لازم براي‌.

هاي بررسي ميزان آگاهي پرستاران از اصول حفاظت در برابر اشعه در .

برای جمع. آوری اطالعات از يک پرسشنامه پژوهشگر ساخته که روايی آن توسط .. 3. فراوانی توزيع سنی و اطالعات دموگرافیک. 21. مورد مطالعه. مشخصات. فراوانی. درصد.

ﭼﮑﻴﺪﻩ - Tums

ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮ ﻫﺎﻱ ﻳﻮﻧﺴﺎﺯ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ. ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﭘﺲ ﺑﺮﺭﺳﻲ . ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺠﺎﺯ ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ... ﺗﻬـﻴﻪ ﺩﻓﺘـﺮﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ. ﻭﺳـﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ.

روش های حفاظت و پیشگیری در برابر پرتوهای غیر - وزارت بهداشت

13 ا کتبر 2012 . 5- مشخصات و خصوصیات انواع پرتوهای . 10-3-5 لوازم حفاظت فردي هنگام کار با پرتو ماوراء بنفش. 11-3-5 .. در اين گفتار بر آنيم تا با جمع آوری.

جمع و مشخصات برای محافظت از پرتو,

متن کامل (PDF) - دانشگاه علوم پزشكي مازندران

ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳـﻠﻮل. ﻫـﺎي ﺳـﺎﻟﻢ. ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﺮﺗﻮ. (. Radioprotective agent. ) و ﻣﻜﻤﻞ. ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ. اﺳﺖ . وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻤﻊ آوري رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد و.

معرفی رشته مهندسی فن آوری اطلاعات - بیتوته

این رشته دانشی را به مخاطب منتقل می کند که طی آن روش های جمع آوری اطلاعات، استفاده و انتقال آن میسر شود. مطالعه، طراحی، ساخت، راه اندازی، نگهداری سیستم های سخت.

اثر اشعه گاما بر فاکتورهای فیزیولوژیک و عوامل آنتی اکسیدان دارویی .

این رنگیزه گیاهی سلول های گیاهان را در برابر تابش پرتو گاما محافظت می کند. . Cº 4 سانتریفوژ و محلول رویی جمع آوری و در یخچال قرار گرفت تا آنالیزهای فنل کل، تانن ... 18- Khattak, K. F., 2013, Proximate composition, phytochemical profile and.

آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یونساز - پیام ایمنی

عبارتست از حاصل ضرب دز جذب شده هر پرتو در R.B.E مربوط به آن پرتو. .. الف – تشکیل پرونده پزشکی شامل تاریخچه پزشکی فرد و خانواده و مشخصات حرفه ای .. د – قبل از جمع آوری و تخلیه مواد رادیو آکتیو باید کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از.

ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ در ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮي

ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮ .. ﺟﻤﻊ. آور. ،ي. اﻧﺒﺎرداري و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪاري. ﺳﻨﺠﺸﮕﺮﻫﺎ. ي ﭘﺮﺗﻮي را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺎر. ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ .. ﺎﻧﺪارد ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﻳﮕﺮ .. PROTECTION DEPARTMENT, Radiation Protection Act of Iran and its.