توسعه پلیمرهای خاورمیانه | مصرف رنگ صنعتی - رنگ صنعتی - توسعه .

رنگ صنعتی ، مایع یا پودر رنگی هستند که برای حفاظت و یا زیبایی بسترها . آنها معمولا شامل رزین، حلال، افزودنی ها، رنگدانه ها و در برخی موارد، رقیق کننده هستند.

توسعه پلیمرهای خاورمیانه | مصرف رنگ صنعتی - رنگ صنعتی - توسعه .

رنگ صنعتی ، مایع یا پودر رنگی هستند که برای حفاظت و یا زیبایی بسترها . آنها معمولا شامل رزین، حلال، افزودنی ها، رنگدانه ها و در برخی موارد، رقیق کننده هستند.