DOC

اين مطالعه بر مبنای FAHP و TOPSIS مي باشد، كه در آن ازFAHP براي تعيين وزن معيارهاي مختلف . که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان قاین رتبه اول،شرکت سیمان . باكلي(1985) اعداد فازي رابراي بيان ارزيابي تصميم گيرنده نسبت به معيارهاي . مثلثی را معرفي نموده و قاعده ي مقايسه ي اندازه اعداد فازي مثلثی را اصلاح كردند.

صد تولید کننده برتر سیمان جهان - سیمان هرمزگان

هفدهميـن شـماره نشـريه در حالـى پيـش روى شـما عزيـزان قـرار مـى گيـرد كـه كارخانـه بـا .. مدیون تصمیمات مدیریت عالی سازمان، مدیران و کارکنان متعهد و دلسوز شرکت ... این مواد با یکدیگر جوش خورده و تشکیل گلوله هایی به اندازه 4 تا 30 میلی متر می دهند که به آنها تفاله کوره یا Clinker می گویند. .. باد بگیرید که چگونه میلیونر شوید. در.

چگونه تصمیم می گیرید به اندازه کارخانه سیمان,

شناسایی و ارزیابی مخاطرات کوره کارخانه سیمان با . - مجله علمی پژوهشی

ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﮐﻮر. ه. ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ دو روﯾﮑﺮد. RPN. و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺤﺮاﻧﯿﺖ. ﺗﮑﻨﯿﮏ. FMECA . ادث ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. )1(،. ﺑﻨﺎ. ﺑﺮ. اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از. روش ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ. ﻪﺑ. ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ ... ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮑﺴﺖ ... ﺷ. ﺼﺖ و دوم و. در. ﺳﻄﺢ ﺑﺤﺮان ﻋﺎدي. )1(،. ،. ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ.

DOC

اين مطالعه بر مبنای FAHP و TOPSIS مي باشد، كه در آن ازFAHP براي تعيين وزن معيارهاي مختلف . که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان قاین رتبه اول،شرکت سیمان . باكلي(1985) اعداد فازي رابراي بيان ارزيابي تصميم گيرنده نسبت به معيارهاي . مثلثی را معرفي نموده و قاعده ي مقايسه ي اندازه اعداد فازي مثلثی را اصلاح كردند.

و ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رو

9 ژوئن 2014 . ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﺟﯿﻬﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺻﻨﻌﺖ . وري و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ . ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و ﻗﺎﻋﺪه ي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ي اﻧﺪازه اﻋﺪاد ﻓﺎزي .. ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ در داراﯾﯽ ﻫﺎي ﮐﻪ اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺳﭙﺲ ﯾﮑﺴﺮي ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

و ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رو

9 ژوئن 2014 . ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﺟﯿﻬﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺻﻨﻌﺖ . وري و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ . ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و ﻗﺎﻋﺪه ي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ي اﻧﺪازه اﻋﺪاد ﻓﺎزي .. ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ در داراﯾﯽ ﻫﺎي ﮐﻪ اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺳﭙﺲ ﯾﮑﺴﺮي ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

کسب‌وکارهای بزرگ - راهکاران | همکاران سیستم

راهکاران تصویر شفافی از عملیات کسب‌وکارتان را پیش روی شما قرار می‌دهد و به شما این . شرکت‌های هلدینگ · صنعت پیمانکاری · صنعت خرده‌فروشی · صنعت سیمان . ریسک‌های کسب‌وکارتان را به‌دقت ارزیابی می‌کنید و سریع‌تر تصمیم می‌گیرید. . فروش عمده و فروش درب کارخانه را از سفارش‌گیری تا توزیع و تسویه حساب مدیریت کنید.

ﻛﻮﺭﻩ ﺩﻭﺍﺭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻮﺗﻴﻨﮓ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ - ResearchGate

ﺩﺭ. ﺍﻳﻦ. ﻃﺮﺡ. ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎ. ﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﮔﻴﺮﻱ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ. ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ. ﺍﺯ ﻛـﻮﺭﻩ. ، ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺕ. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺪﻝ . ﻪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳـﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﺏ ﺑـﺮ. ﺭﻭﻱ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﮐﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ. ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ . ﺟﺎﻣﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻫﺪﺍﻳﺘﻲ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﺩ . ﺷﮑﻞ. :۱. ﺷﻤﺎﻱ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﮐﻮﺭﻩ ﺩﻭﺍﺭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺨﺖ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺒﺎﺩﻝ ... ﺗﺤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ.

سیمان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سیمان ماده‌ای چسبنده‌ است که قابلیت چسبانیدن ذرات به یکدیگر و بوجود آوردن جسم . اندازه دانه‌های کلینکر۲۰–۵ میلی‌متر و رنگ آن سبز تیره می‌باشد. . پس از مدتی که سیمان وارد می‌شد تصمیم بر این شد که با توجه به وفور مواد اولیه سیمان در ایران، از . و سنگ آهک در کورهٔ برقی در حرارت۱۵۰۰ تا۱۶۰۰ درجه به دست می آید که مدتی آن را به حالت.

چگونه تصمیم می گیرید به اندازه کارخانه سیمان,

شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان گزارش فعالیت و . - tsetmc

تهران به ثبت رسيد ، سپس با انتقال مركزيت شركت به محل كارخانه، به شماره .. صنعت سيمان، با نماد سصوفي مورد معامله قرار مي. گيرد. وضعيت سهام شركت در طي .. عقد قرارداد كاليبراسيون براي دستگاههاي اندازه گيري كارخانه ... 42. نفر در ط. ي. سال. 4325. مبادرت گرد. دهي. و در سال. 26. يه. چگونه. تغ. يي. رات .. مي گردد تصميم گيري د.

ســـیمان در استان ها ســـیمان خانگـی دَه رفتار برجســته . - سیمان هرمزگان

هامن اندازه که ما در خودمان تغییر ایجاد. کردیم، پیش . البته ما به نیازهای دیگر شما هم فکر کرده ایم اینکه چگونه در زمستان از برهه سرما .. کهورســتان بــه کارخانــه ســیمان هرمــزگان، از ایجــاد خــط انتقــال . و اجتماعــی اســت و مســئولیت شــرعی را در بــر می گیــرد کــه .. تصمیم دارید که در سال های آینده برای بازنشستگی خود پس انداز كنید.

گزارش هيئت مديره ) سهامي عام ( شركت سيمان بجنورد

21 مه 2018 . می باشد که این گزارش به تصویب هئیت مدیره رسیده است . ریال با توجه به پیشنهاد هیات مدیره در جدول انعکاس یافته و بدیهی است تصمیم نهایی در .. اساسنامه عبارت است از احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و .. انجام دوره ای اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار ،عوامل زیست محیطی و اعمال کنترل های مورد نیاز.

گزارش هيئت مديره ) سهامي عام ( شركت سيمان بجنورد

21 مه 2018 . می باشد که این گزارش به تصویب هئیت مدیره رسیده است . ریال با توجه به پیشنهاد هیات مدیره در جدول انعکاس یافته و بدیهی است تصمیم نهایی در .. اساسنامه عبارت است از احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و .. انجام دوره ای اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار ،عوامل زیست محیطی و اعمال کنترل های مورد نیاز.

دریافت - پرتال جامع علوم انسانی

طی بررسیهای فنی که تاکنون در این مدیریت از وضعیت فنی کارخانه سیمان تهران صورت گرفته، . در مجموع با بدست آوردن این شاخص ها در کارخانه دو نوع از مقایسه صورت می گیرد : . بهینه کاوی ابزار لازم را فراهم می آورد تا مدیریت تصمیمات . فاز سوم ارزیابی و اندازه گیری داخلی پارامترها .. شده و پیچیدگی تجهیزات در آنجا چگونه است ؟

شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان گزارش فعالیت و . - tsetmc

تهران به ثبت رسيد ، سپس با انتقال مركزيت شركت به محل كارخانه، به شماره .. صنعت سيمان، با نماد سصوفي مورد معامله قرار مي. گيرد. وضعيت سهام شركت در طي .. عقد قرارداد كاليبراسيون براي دستگاههاي اندازه گيري كارخانه ... 42. نفر در ط. ي. سال. 4325. مبادرت گرد. دهي. و در سال. 26. يه. چگونه. تغ. يي. رات .. مي گردد تصميم گيري د.

ﻛﻮﺭﻩ ﺩﻭﺍﺭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻮﺗﻴﻨﮓ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ - ResearchGate

ﺩﺭ. ﺍﻳﻦ. ﻃﺮﺡ. ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎ. ﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﮔﻴﺮﻱ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ. ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ. ﺍﺯ ﻛـﻮﺭﻩ. ، ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺕ. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺪﻝ . ﻪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳـﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﺏ ﺑـﺮ. ﺭﻭﻱ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﮐﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ. ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ . ﺟﺎﻣﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻫﺪﺍﻳﺘﻲ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﺩ . ﺷﮑﻞ. :۱. ﺷﻤﺎﻱ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﮐﻮﺭﻩ ﺩﻭﺍﺭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺨﺖ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺒﺎﺩﻝ ... ﺗﺤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ.

مشارکت شـرکت سیمان هرمزگان با هلدینگ االنوار عمان تولید سیمان های خاص

پرسیدیم که آینده خود را در کارخانه چگونه می بینید و دوست. دارید در صورت ... استفاده قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر سیمان هایی هستند که. برای بتن ریزی در دریا.

دریافت - پرتال جامع علوم انسانی

طی بررسیهای فنی که تاکنون در این مدیریت از وضعیت فنی کارخانه سیمان تهران صورت گرفته، . در مجموع با بدست آوردن این شاخص ها در کارخانه دو نوع از مقایسه صورت می گیرد : . بهینه کاوی ابزار لازم را فراهم می آورد تا مدیریت تصمیمات . فاز سوم ارزیابی و اندازه گیری داخلی پارامترها .. شده و پیچیدگی تجهیزات در آنجا چگونه است ؟

طرح طبقه بندی مشاغل - شرکت کارخانجات سیمان لامرد

نیـاز بشـر اسـت، امـا بـه جـرأت مـی تـوان گفـت یکـی از بنیـادی تریـن دانـش هـا و. مهمتریـن عوامـل .. تصمیـم گیـری نهایـی در اختیـار مدیـر قـرار گیـرد. جملـه فریبنـده.

شرکت کارگزاری مبین سرمایه- گام های سرمایه گذاری در بورس

به دنیای بورس خوش آمدید، برای سرمایه گذاری در بورس، باید گام های زیر را طی کنید: . سهام صرفا از طریق شرکت های کارگزاری و به یکی از روش های زیر انجام می گیرد: . است، یا مثلا سیمان یک دارایی واقعی است، اما سهام کارخانه سیمان سازی یک دارایی مالی. . سهام خود، مالک شرکت محسوب می شوند، بنابراین می توانند به همان اندازه، در تصمیم.

شناسایی و ارزیابی مخاطرات کوره کارخانه سیمان با . - مجله علمی پژوهشی

ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﮐﻮر. ه. ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ دو روﯾﮑﺮد. RPN. و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺤﺮاﻧﯿﺖ. ﺗﮑﻨﯿﮏ. FMECA . ادث ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. )1(،. ﺑﻨﺎ. ﺑﺮ. اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از. روش ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ. ﻪﺑ. ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ ... ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮑﺴﺖ ... ﺷ. ﺼﺖ و دوم و. در. ﺳﻄﺢ ﺑﺤﺮان ﻋﺎدي. )1(،. ،. ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ.

طرح طبقه بندی مشاغل - شرکت کارخانجات سیمان لامرد

نیـاز بشـر اسـت، امـا بـه جـرأت مـی تـوان گفـت یکـی از بنیـادی تریـن دانـش هـا و. مهمتریـن عوامـل .. تصمیـم گیـری نهایـی در اختیـار مدیـر قـرار گیـرد. جملـه فریبنـده.

سیمان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سیمان ماده‌ای چسبنده‌ است که قابلیت چسبانیدن ذرات به یکدیگر و بوجود آوردن جسم . اندازه دانه‌های کلینکر۲۰–۵ میلی‌متر و رنگ آن سبز تیره می‌باشد. . پس از مدتی که سیمان وارد می‌شد تصمیم بر این شد که با توجه به وفور مواد اولیه سیمان در ایران، از . و سنگ آهک در کورهٔ برقی در حرارت۱۵۰۰ تا۱۶۰۰ درجه به دست می آید که مدتی آن را به حالت.

مشارکت شـرکت سیمان هرمزگان با هلدینگ االنوار عمان تولید سیمان های خاص

پرسیدیم که آینده خود را در کارخانه چگونه می بینید و دوست. دارید در صورت ... استفاده قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر سیمان هایی هستند که. برای بتن ریزی در دریا.

اطلاعات لازم براي سرمايه‌گذاري در بورس - Seo | سازمان بورس و اوراق .

26 فوریه 2012 . توصیه می کنیم به اصول زیر توجه داشته باشید: . خرید و فروش سهام صرفا از طریق شرکت های کارگزاری و به یکی از روش های زیر انجام می گیرد: . مالـی است، یا مثلا سیمان یک دارایی واقعی است، اما سهام کارخانه سیمان سازی یک دارایی مالی. . می شوند، بنابراین می توانند به همان اندازه، در تصمیم گیری درخصوص نحوه اداره.

.:TSETMC:. :: پیغام های ناظر بازار

. برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه و . به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سيمان فارس(سفار) باتوجه به عدم كشف .. 3- در تسويه فيزيکي، امکان اعمال قرارداد اختيار معامله به ميزان کسري از اندازه . اصل مبلغ اوراق و سود سه ماهه به دارنده اوراق در روز قبل از سررسيد نهايي اوراق تعلق مي گيرد.