خوردگی بتن در خلیج فارس - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

27 ا کتبر 2015 . 7- شرايط محيطي (دما، اكسيژن، رطوبت، ميزان يون كلر، وزش باد، تري و خشكي مكرر و. .. سرباره هاي كوره ذوب آهن در مجاورت آهك با آب تركيب مي شود و باعث .. اغلب مواد انبساط زا كه در ايران مصرف مي شود پايه پودر آلومينيوم را دارند و حباب و.

خوردگی بتن در خلیج فارس - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

27 ا کتبر 2015 . 7- شرايط محيطي (دما، اكسيژن، رطوبت، ميزان يون كلر، وزش باد، تري و خشكي مكرر و. .. سرباره هاي كوره ذوب آهن در مجاورت آهك با آب تركيب مي شود و باعث .. اغلب مواد انبساط زا كه در ايران مصرف مي شود پايه پودر آلومينيوم را دارند و حباب و.

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺎﺯﻩ - ICOPMAS

23 سپتامبر 2013 . ﻓﻮﻻدي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ .. ﮐﻠﺮ و اﮐﺴﯿﮋن ﻗﺮار ﻣﯽ ... اﺳﺘﻔﺎده از دوده ﺳﯿﻠ. ﯿﺴﯽ در ﺑﺘﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻮزوﻻن. ﻫﺎ و ﺳﺮﺑﺎره. ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐ. ﯿﯿﺮ در روﻧﺪ .. ﺳﺮﺑﺎره ﮐﻮره. آﻫﻦ. ﮔﺪازي رﯾﺰ ﺷﺪه. ،. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺒﮏ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. و. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ.

عملکرد و خواص بتن با آب مغناطیسی - تحقیقات بتن

به منظور بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر زمان گیرش و کارائی خمیرسیمان و بتن تر، و . مولکول آب متشکل از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن بصورت H-O-H می باشد. . بهبود مقاومت فشاری و کارائی بتن با مصالح سرباره ای همراه با آب مغناطیسی در مقایسه . این دستگاه شامل دو سیم پیچ با تعداد دور و قطر سیم مشخص که بر روی یک پایه.

مقاله بررسی تاثیر جایگزینی مقادیرمختلف پودر سرباره بجای سیمان .

دراین تحقیق برای بررسی تاثیر جایگزینی پودر سرباره بدست آمده از سرباره کارخانه ماشین سازی تبریز . بتن، سرباره، سیمان پرتلند، مقاومت فشاری، مقاومت شیمیایی . Orville, _ Se ptem ber-October 1987, "Ground Granulated Blast Furnace .

چهارمین کنفرانس ملی بتن – سدید بتن

مقالات چهارمین کنفرانس ملی بتن. لیست کامل مقالات چهارمین کنفرانس ملی بتن. لیست کامل مقالات چهارمین کنفرانس ملی بتن : ۱٫ فعالیت پوزولانی نانوسیلیس های.

چهارمین کنفرانس ملی بتن – سدید بتن

مقالات چهارمین کنفرانس ملی بتن. لیست کامل مقالات چهارمین کنفرانس ملی بتن. لیست کامل مقالات چهارمین کنفرانس ملی بتن : ۱٫ فعالیت پوزولانی نانوسیلیس های.

سرباره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

از طریق یک سوزن اکسیژن با فشار زیاد به پاتیل کوره تزریق می‌شود. . برای ساخت بلاست راه آهن، مصالح زیرسازی جاده‌ها، مصالح آسفالت و بتن مورد استفاده قرار می‌دهند.

عملکرد و خواص بتن با آب مغناطیسی - تحقیقات بتن

به منظور بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر زمان گیرش و کارائی خمیرسیمان و بتن تر، و . مولکول آب متشکل از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن بصورت H-O-H می باشد. . بهبود مقاومت فشاری و کارائی بتن با مصالح سرباره ای همراه با آب مغناطیسی در مقایسه . این دستگاه شامل دو سیم پیچ با تعداد دور و قطر سیم مشخص که بر روی یک پایه.

چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران - همایش های ایران

مقاوم سازی پایه پلهای بتنی به روش پس کشیدگی خارجی توسط تاندونهای CFRP . بررسی پارامترهای نفوذپذیری بتن نفوذپذیری دربرابرگاز اکسیژن عمق نفوذآب ، جذب آب . بررسی خواص مهندسی و دوام بتن حاوی سرباره کوره آهنگدازی دربرابر سولفات.

راﻫﻨﻤﺎي اﺟﺮاي ﺑﺘﻦ وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ - وزارت نفت

ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺘﻦ دﯾﻮارﻫﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﯽ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻞ ﻫﺎ. 250 .. ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ. ١. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻃﻠ. ﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻫﻦ ، ﻣﺲ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺫﻭﺏ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ . ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﺳﺒﻜﺘﺮ ﺍﺯ ﻓﻠﺰ .. ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺳﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻛﻮﺭﻩ ﺁﻫﻦ. ﮔﺪﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ .. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻭ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ. ﺑﺘﻦ ﻭ.

روسازی بتن غلتکی بررسی اثر پودر سنگ آهک و سرباره بر دوام

های مختلف مصالح روسازی بتنی به همراه برخی از وجوه ساخت و اجرای روسازی . آهک و سرباره بر خواص دوام بتن روسازی غلتکی شامل جذب آب، نفوذ گاز اکسیژن و مقاومت سایشی .. های در مجاورت یون سولفات و از جمله ابنیه مسیر. راه و پایه. های پل توصیه شده است. ] [1 . های طبیعی بیشتر است بگونه. ای که باکیفیت. ترین سرباره. های کوره. آهن.

: صنایع ذوب آهن - دانشنامه رشد

ولی امروزه با اختراع ماشین و وارد کردن هوای تحت فشار به کوره ، ارتفاع و قطر کوره . تن هوا لازم است که این هوا از مخلوط دو گاز اکسیژن و ازت به نسبت 1و 4 تشکیل شده است. . سرباره ، عبارتست از ماده مذابی که بر اثر فعل و انفعال بین مواد گداز ، سنگ آهن . جاده ، مصالح بتون ، بلوک‌های ساختمانی خاکریزی راه آهن و سایر خاکریزیها و غیره.

بررسی خواص مکانیکی ملات ژئوپلیمری با پایه ی سرباره ی کوره آهن .

مطالعه و بررسی خواص مکانیکی بتن ژئوپلیمری ساخته شده با سرباره کوره ذوب آهن و . مقایسه رفتار مقاومتی تراورس های بتنی ژئوپلیمری و معمولی تحت افزایش.

ﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺘﻨ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

رﯾﺰی ﮐﺸﻮر. آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﺳﺎزه. ﻫﺎی. ﺑﺘﻨ. ﯽ ﺣﺠﯿﻢ. ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره. 344. (. ﺑﺨﺶ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ اﯾﺮان .. ﺩﺭﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺭوﺑﺎﺭﻩ ﮐﻮﺭﻩ ﻫﺎی ﺁﻫﻦ ﮔﺪﺍﺯی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ .. ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰوﺩﻧﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﻠﯿﺴ. ﯽ ... ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺬﺏ ﺍﻣﻼﺡ و ﺍﺛﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ .. ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ. ﺷﺪﻩ،. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﻣﯽ. ﺷﻮ .ﺩ. -ﺏ. ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ.

ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ - صفحه اصلی - سازمان برنامه و بودجه

12 ژوئن 2018 . با توجه به پایه شیمیایی ماده افزودنی مقدار هواي بتن ممکن. ا. ست .. بروند، با حضــور اكســیژن .. سرباره كوره هاي آهنگدازي و دوده سیلیس می باشد.

همه چيز در مورد بتن (پروژه بتن) | مرجع مهندسی عمران ایران

15 جولای 2010 . بتن و فولاد دو نوع مصالحی هستند که امروزه بیشتر از سایر مصالح در ساختمان .. های با مواد پوزولانی زیاد (سرباره کوره های آهن گدازی و خاکستر بادی)، بتن های با .. با بتن پایه پیوستگی و دوام بهتری در محیط های خورنده و گرم نشان می دهند. ... (H2SO3) شده که به تدریج با وجود اکسیژن، اسید سولفوریک تولید می شود، و.

کلینیک تخصصی بتن CSH » مقالات داخلی رایگان

اثر سرباره کوره آهن گدازی بر نفوذ یون کلر در بتن. ۱۶ .. بررسی اثرات نانوذرات سیلیس بر ویژگی¬های مقاومتی کامپوزیت¬های پایه سیمانی حاوی الیاف سلولوزی ... بررسی پارامترهای نفوذپذیری بتن (نفوذ‌پذیری در برابر گاز اکسیژن، عمق نفوذ. ۳۱۲.

همه چيز در مورد بتن (پروژه بتن) | مرجع مهندسی عمران ایران

15 جولای 2010 . بتن و فولاد دو نوع مصالحی هستند که امروزه بیشتر از سایر مصالح در ساختمان .. های با مواد پوزولانی زیاد (سرباره کوره های آهن گدازی و خاکستر بادی)، بتن های با .. با بتن پایه پیوستگی و دوام بهتری در محیط های خورنده و گرم نشان می دهند. ... (H2SO3) شده که به تدریج با وجود اکسیژن، اسید سولفوریک تولید می شود، و.

سرباره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

از طریق یک سوزن اکسیژن با فشار زیاد به پاتیل کوره تزریق می‌شود. . برای ساخت بلاست راه آهن، مصالح زیرسازی جاده‌ها، مصالح آسفالت و بتن مورد استفاده قرار می‌دهند.

لزوم بکارگیری افزودنی های بتن در حاشیه خلیج فارس

معمول ترین سرباره مصرفی، سرباره کوره بلند ذوب آهن است که در ایران نیز تولید میشود. . بتن در مسائل دوامبه ویژه در مورد نفوذ یون کلرید و رطوبت و اکسیژن و در نتیجه . وجود مواد پلیمری در اندودهایسیمانی برای اتصال بهتر به بتن پایه و هم چنین کاهش.

مروری بر پلیمرهای معدنی دوستدار محیط زیست و کاربرد آن ها در دنیای امروزه

ﻣﻮاد ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ اﺻﻮﻻ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ژل ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻴﺪراﺗﻪ. (CSH). اﺳﺖ، . ﻳﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮﻣﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﺳﺮﺑﺎره ﻛﻮره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻜﺎن و ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ. ﺷـﻮد . اﻳـﻦ. ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺘﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ. و1[ ... ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻏﻴﺮ ﭘﻞ زن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ. ﺎﺑﺪﻳ.

بازيافت سرباره کارخانجات توليد آهن و استفاده از آن در - دانشگاه آزاد .

بمنظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اکسیدهای نیتروژن . صورت جایگزینی پودر سرباره با سیمان در ساخت بتن به میزان ۱۵، می توان از تصاعد ۸ . گذشته ای دور تاکنون به عنوان صنعت پایه ای در هر کشور، از اهمیت خاص و . منظور تدوین برنامه ای صحیح برای استفاده مجدد از سرباره کوره آهن گدازی در صنعت سیمان و بتن، با رعایت.

چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران - همایش های ایران

مقاوم سازی پایه پلهای بتنی به روش پس کشیدگی خارجی توسط تاندونهای CFRP . بررسی پارامترهای نفوذپذیری بتن نفوذپذیری دربرابرگاز اکسیژن عمق نفوذآب ، جذب آب . بررسی خواص مهندسی و دوام بتن حاوی سرباره کوره آهنگدازی دربرابر سولفات.

مقاله بررسی تاثیر جایگزینی مقادیرمختلف پودر سرباره بجای سیمان .

دراین تحقیق برای بررسی تاثیر جایگزینی پودر سرباره بدست آمده از سرباره کارخانه ماشین سازی تبریز . بتن، سرباره، سیمان پرتلند، مقاومت فشاری، مقاومت شیمیایی . Orville, _ Se ptem ber-October 1987, "Ground Granulated Blast Furnace .

ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎدر و ﺳﺎزه ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ اﯾﺮان - مرکز تحقیقات راه، مسکن و .

2 مارس 2010 . ﺍﻓﺰوﺩﻧﯿﻬﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﮐﻮﺭﻩ ﺁﻫﻦ .. ﺑﺮﺍی ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻌﻤﯿﺮی و ﺑﺘﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻮﺿﻌﯽ .. ﺏ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ، ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ، ﺩﺭﺟﻪ.

بازيافت سرباره کارخانجات توليد آهن و استفاده از آن در - دانشگاه آزاد .

بمنظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اکسیدهای نیتروژن . صورت جایگزینی پودر سرباره با سیمان در ساخت بتن به میزان ۱۵، می توان از تصاعد ۸ . گذشته ای دور تاکنون به عنوان صنعت پایه ای در هر کشور، از اهمیت خاص و . منظور تدوین برنامه ای صحیح برای استفاده مجدد از سرباره کوره آهن گدازی در صنعت سیمان و بتن، با رعایت.

خط تولید.pdf - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي. ﺗﻤﺪن و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺸﺮ ... ﺑﺮاي اﺣﯿﺎي آﻫﻦ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺴﯿﮋن را از اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي آﻫﻦ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ ﻣﺎده را ﻋ .. اب. و ﺳﺮﺑﺎره از ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺬاب را از داﺧﻞ ﺟﻮي و ﺳﭙﺲ ﺳﻮراخ ﺳﯿﻔﻮن ﻋﺒﻮر داده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎره .. ﻣﻔﺘﻮل اﻟﮑﺘﺮود ﺟﻮﺷﮑﺎري زﯾﺮ ﭘﻮدري و اﻟﮑﺘﺮود ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺗﺤﺖ ﮔﺎز ﻣﺤﺎﻓﻆ co2. -. ﻣﻔﺘﻮل. ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه.