نوموس زمین

د( نوموس به مثابه ی روندِ بنیادین تقسیم کننده ی فضا .. قانون اسالم( با مفهوم داراالسالم تأمین می شد ، و خا. رج از آن جنگ . روابط خانوادگی ، حقّ پناهندگی ، استر .. 97 ما در این باره ، که معنای اصیل واژه نوموس تحریف شده است ، سنگ محک ساده و مطمئنی در دست داریم. .. این دولت ها آن را امضاء کردند : آلبانی ، بلژیک ، برزیل ، بلغارستان.

تروریسم مفهوم شناسی و مبانی نظری.pdf

ﻣﺤﺎﺻﺮه اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، آب، اﻧﺮژي و ﺣﺘﻲ ... ورزي و ﺗﻌﺼﺐ ﺧﺪادادي ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺗﻘﺒﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﻬﻮدي آن را ﻏﺼﺐ ... ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب .. را آزﻣﻮدﻧﺪ، ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻴﻤﺎن ﺷﻜﻦ ﻣﺒﺎش و .. ي آﻟﺒﺎﻧﻲ. ﺗﺒﺎرﻫﺎ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ارﺗﺶ ﻣﻘﺪوﻧﻴﻪ. و. آﺳﻴﺐ. دﻳﺪﮔﻲ درﻳﭽﻪ. ﻫﺎي ﺳﺪ ﮔﻼزﻧﺠﺎ. 6. و ﻟﻴﭙﻜﻮوﻟﻴﻜﺰ. 7 .. ﻣﺴﻠﺢ دﺷﻤﻦ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﻦ او ﺑﺮاي ﺗﺪاوم. ﺟﻨﮕﻴﺪن اﺳﺖ . ﻟﻴﻜﻦ، اﺳﺘﺮ. اﺗﮋي ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ را ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﺎﻧﻲ ﺑ.

فرهنگ لغات فارسی به ترکی استانبولی

آستر astarlamak. آستر کشیدن elbise kolu; yen. آستین hayıflanmak. آسؾ خوردن . آلبانی albüm. آلبوم alet. آلت alternatif. آلترناتیو alerji. آلرژی alman. آلمان ... کننده zarf; mektup zarfı. پاکت rafineri. پاالیشگاه palto. پالتو beş yüz ... تامین sosyal güvenlik. تامین اجتماعی tank. تانک ağır davranmak. تانی کردن .. سنگ آسمانی.

با حضور - جنبش مصاف

این گروه در واقع شیخ قبانی را سنگ راه خود جهت سیطره کامل می‌داند ، شیخی که با مواضع ... قائل است؛ اما نگاه مبتنی بر ماده‌گرایی و انکار غیب تلاش انسان را در تأمین هر چه .. منطقه مخصوصاً آلبانی تبارها و جمعیت ارتدوکس‌های مسیحی انجامیده و همواره یکی از .. شده‌اند متعجب کننده هستند. shia muslim .masaf/images/03.jpg.

زاگرس - Kala

زاگرس ارائه دهنده کالاهای پاوربانک، اره برقی، دستگاه سنباده زن در فروشگاه اینترنتی کالا kala ضمانت کالا و تنوع قیمت را با ما تجربه کنید.

و در به از با را که های این می ها است شده اين كه برای - linux-a11y Git .

. محیط ميشود گرفت سمت سنگ ميان پایگاه منظور دليل ضمن دكتر گوگل سیاست آمد عراق . آمريكا سهام بیا میتوانید پيشنهاد مسنجر گذشت سیاه چین رم دين کنندگان نظارت . گرامی وه مدارس ترسناک هالیوود تامین شیرینگ خویش سڵاو شير بردن آرامش بهرام . محبت اقامت گيري شکن هستی دینی كوڕ پیامک اتوبوس ترتيب پلی امروزه کنون.

کارگاه خاتم سازی داناپور - Kala

کارگاه خاتم سازی داناپور ارائه دهنده کالاهای خاتم کاری در فروشگاه اینترنتی کالا kala ضمانت کالا و تنوع قیمت را با ما تجربه کنید.

Full page photo

6 ژانويه 2015 . ﻮاﻧﺪ در ﻛﻨﺎر ﻟﺰوم ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ، ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع. ﭘﻼن آب .. ﺪون آﺳﺘﺮ. (ﻻﻳﻨﺮ). ﻚ ﭘﻤﭗ اﺳﻼري ﺑﺪ. ﺷﻜﻞ. -2. اﺟﺰاي ﻳﻚ. ،م. ﭘﺎﻳﻴﺰ. 1391. ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ. 44. ﺷﻤﺎره. 5. ، ﺳﺎل. دوم .. ﺳﻨﮓ ﺧﺸﻦ و. ﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد ﻳﻚ. ﻓﻴﺒﺮي و اﻟﻴﺎﻓﻲ. ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد ورو. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار. ﺑﺎﻻ. دي ﺑﻪ ﻗﺪري . ﺧﻮرده. ي آب ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. د. ﻄﻪ آب. ﺷﻜﻦ ﻣﻲ. ﺑﺎ. ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﺗﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻤﭗ. ﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺧ .. ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﺳﻪ آﻟﺒﺎﻧﻲ.

اکبر « متن کامل خاطرات محمد اسماعیل

سنگ يا زمين علف دار مي گذاشتند وهر گاه آب كوزه تمام مي شد مي گفتند يك كوزه آب و تا تمام شدن آب .. البته برق اين خانه ها توسط يك ماشين سيار حرارتی تامين می شد. . صبح عبدالغفار خان وارد شهر شد و پياده از ميان استقبال كنندگان .. متقابالٌ مامورين دولتی را متهم به قانون شکنی و ضديت با مشروطيت نموده و گفته بود خاموش نخواهد.

لیست دانلود - سایت سراسری

لیست وارد کنندگان محصولات غذایی، نوشابه و دخانیات (عمده فروشی)List of importing . لیست شرکت های وارداتی در آذربایجان برای محصول سنگ های قیمتی، جواهرات و ساعت .. لیست و فهرست اقلام عمده کالاهای صادراتی و وارداتی ایران با کشور آلبانی لیست و .. بازرگانان کفش تولید پلاستیک - بازرگانان الیاف پلی استر بازیافت

نوموس زمین

د( نوموس به مثابه ی روندِ بنیادین تقسیم کننده ی فضا .. قانون اسالم( با مفهوم داراالسالم تأمین می شد ، و خا. رج از آن جنگ . روابط خانوادگی ، حقّ پناهندگی ، استر .. 97 ما در این باره ، که معنای اصیل واژه نوموس تحریف شده است ، سنگ محک ساده و مطمئنی در دست داریم. .. این دولت ها آن را امضاء کردند : آلبانی ، بلژیک ، برزیل ، بلغارستان.

از کمون اوليه تا کمونيزم

آﻟﺒﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن ﺑـﺴﯿﺎر ﭘـﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ... دن، ﺳﻨﮓ. ﻫـﺎی رﯾـﺰ ﭼﺨﻤـﺎق را. ﺑــﻪ ﻟﺒــﻪ داس ﭼــﻮﺑﯽ ﻣﺘــﺼﻞ ﻣــﯽ. ﮐﺮدﻧــﺪ و ﺑــﺎ اﯾــﻦ وﺳــﺎﯾﻞ اوﻟﯿــﻪ . ﺗـﺎﻣﯿﻦ. ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻌﺪادی از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﮑﺎر ﺷﺪه را ﻧﻤﯽ. ﮐﺸﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای. اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒـﻮد ﻧﮕﻬـﺪاری .. ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻫـﺮ دوره ﺑﯿـﺎن ﮐﻨﻨـﺪه ﺣـﺎﻻت و ﻋﻮاﻃـﻒ .. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎرﭼﻪ آﺳﺘﺮ، ﻧﺦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ ... ﺷﮑﻦ در اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐـﺎرﮔﺮی.

Full page photo

6 ژانويه 2015 . ﻮاﻧﺪ در ﻛﻨﺎر ﻟﺰوم ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ، ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع. ﭘﻼن آب .. ﺪون آﺳﺘﺮ. (ﻻﻳﻨﺮ). ﻚ ﭘﻤﭗ اﺳﻼري ﺑﺪ. ﺷﻜﻞ. -2. اﺟﺰاي ﻳﻚ. ،م. ﭘﺎﻳﻴﺰ. 1391. ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ. 44. ﺷﻤﺎره. 5. ، ﺳﺎل. دوم .. ﺳﻨﮓ ﺧﺸﻦ و. ﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد ﻳﻚ. ﻓﻴﺒﺮي و اﻟﻴﺎﻓﻲ. ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد ورو. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار. ﺑﺎﻻ. دي ﺑﻪ ﻗﺪري . ﺧﻮرده. ي آب ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. د. ﻄﻪ آب. ﺷﻜﻦ ﻣﻲ. ﺑﺎ. ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﺗﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻤﭗ. ﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺧ .. ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﺳﻪ آﻟﺒﺎﻧﻲ.

Untitled

چاپ نخست نگاهی به شاه با استقبال دلگرم کننده ای در داخل و خارج ایران روبرو شد. ... پادشاه آلبانی که سال ها از سلطنتش می گذشت، گاه به تهران می آمد و از مهمان نوازی ایرانی .. تخت طاووس را "طرحی سخت زیبا و وحشی از سنگ های قیمتی و پیکری چینی" .. انگلیس، رضاشاه تالش کرد آمریکا را بیشتر در ایران و الجرم در کار تأمین ثبات و.

پیام شایانی - Pezhvak

7 ا کتبر 2017 . آلبانی ها. موافقت كردند كه به او راه بدهند ولی. چون رای خود را تغییر دادند، اقدام. به حمله به ... چون استر، ششم چون كژدم، هفتم چون. موش، هشتم . تامین برابری را در نظر نگرفتند. .. برای نوشتن روی سنگ ها و لوح ها به .. و كوفته شدن، و تُرنجیده به معنای با چین و شکن و در هم فشرده است. ... 8-رسم کننده-مساوی عامیانه-نت سوم.

2010 اکتبر « وارلیق

29 ا کتبر 2010 . آستر = آستار = آست (باخ: آستان) + ار (اك) = زيرين ، زيرينِ لباس ؛ آست اوست = زير و رو (18،2) .. يا آلتون داش = آلتين (باخ: آلتون) + داش (سنگ) = سنگ طلا ، حاجب .. بر اروپاي ميانه حكومت كردند و امپراطوري آنها مجارستان ، آلباني ، چكسلواكي .. كرده و بر سر ميگذاشتند ، چين و شكن زلف بر رخسار (1) ؛ همچنين نان كليچه:

دانلود کتاب جامع محصولات

ﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي و در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. ،اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺿﻤﻦ . ﭘﻤﭗ ﻛﻒ ﻃﺮح آﻟﺒﺎﻧﻲ. ﻣﺪل ... ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ. ) SKB 650.06. 78. 7. ﺗﺒﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﭼﻮﺑﻲ. SKB 650.07. 79. 8. آﭼﺎر ﺷﻼﻗﻲ.

آ ا ﭙﻮﻳ آبِ ز آبِ ﺗﺮاز ﺪﻳ آ

ﺳﻨﮓ. آﺑﺸﺎر. آﺑﺸﺎرزن. آﺑﺸﺎﻣﻪ. آب. ﺷﺪه. آﺑﺸﺨﻮر. آﺑﺸُﺮ. آب. ﺷُﺮﺷُﺮ. آﺑﺸﺶ. آب. ﺷﻨﺎس. آب. ﺷﻨﺎﺳ. ﻲ. آب. ﺷﻨﮕﻮﻟ ... آﺳﺘﺮ. ﺸﻛ. ﻲ. آﺳﺘﺮﮔﺬار. ي. آﺳﺘﺮﮔ. ﺮﻴ. ي. آﺳﺘﺮوﺋ. ﺪﻴ. آﺳﺘﮕ. ﻲ. آﺳﺘﻴﻦ. ﺑﺎراﻧﻲ. آﺳﺘﻴﻦ. ﺳﺮ. ﺧﻮد. آﺳﺘﻴﻦ .. آﻻف. و. اﻟﻮف. آﻻف. و. ﻛﺮور. آﻻﻟﮕﺎن. آﻻ. ﻳﻴ. ﺪن. ﻴﺋ/. ﺪن. آﻟﺒﺎﻟﻮﭘﻠﻮ. آﻟﺒﺎﻟﻮﺧﺸ. ﻪﻜ. آﻟﺒﺎﻟﻮ. /ﻳﻲ. ﺋﻲ. آﻟﺒﺎﻧ. ﻳﺎﻴ. /ﻲ .. ﺷﻜﻦ. ﭘﺮﭘ. ﻴ. ﻤﺎن. ﭘﺮﺗﺨﻤﻪ. ﭘﺮﺗﺮا. ﻢﻛ. ﭘﺮﺗﺮدد. ﭘﺮﺗﮕﺎه. ﭘﺮت. ﮔﻮ. ﭘﺮﺗﻼش. ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ. ﭘﺮﺟﺮﺋﺖ. ﭘﺮﺟﻔﺎ. ﭘﺮﺟﮕﺮ.

از کمون اوليه تا کمونيزم

آﻟﺒﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن ﺑـﺴﯿﺎر ﭘـﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ... دن، ﺳﻨﮓ. ﻫـﺎی رﯾـﺰ ﭼﺨﻤـﺎق را. ﺑــﻪ ﻟﺒــﻪ داس ﭼــﻮﺑﯽ ﻣﺘــﺼﻞ ﻣــﯽ. ﮐﺮدﻧــﺪ و ﺑــﺎ اﯾــﻦ وﺳــﺎﯾﻞ اوﻟﯿــﻪ . ﺗـﺎﻣﯿﻦ. ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻌﺪادی از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﮑﺎر ﺷﺪه را ﻧﻤﯽ. ﮐﺸﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای. اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒـﻮد ﻧﮕﻬـﺪاری .. ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻫـﺮ دوره ﺑﯿـﺎن ﮐﻨﻨـﺪه ﺣـﺎﻻت و ﻋﻮاﻃـﻒ .. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎرﭼﻪ آﺳﺘﺮ، ﻧﺦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ ... ﺷﮑﻦ در اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐـﺎرﮔﺮی.

done (0.795s) fas pes - Web4Africa Mirror in South Africa

اسکندربیگ قهرمان آلبانیایی است که در کودکی اسلام آورد و در دربار سلطان مراد دوم تربیت شد. .. نام آن از واژهٔ لاتین silicis سیلیس به معنی سنگ چخماق گرفته شده‌است و که در انتهای آن ... هر واحد تامین کننده ۷ گرم پروتئین، ۵ گرم چربی و صفر گرم کربوهیدرات است. .. او در برنامه آکادمی استار ۵ شرکت کرد، اما سرانجام کنار کشید.

کارگاه خاتم سازی داناپور - Kala

کارگاه خاتم سازی داناپور ارائه دهنده کالاهای خاتم کاری در فروشگاه اینترنتی کالا kala ضمانت کالا و تنوع قیمت را با ما تجربه کنید.

ÌeZ¼¸bË{ ̬ e ZÅ dˆË Á€e - زیرپورتال نفت و رسانه - وزارت نفت

23 سپتامبر 2018 . این شرایط، با تنگناهای گریزناپذیر در زمینه تأمین. منابع برای .. بر اساس گزارش ایمیدرو، استخراج زغال سنگ. در پنج ماه نخست امسال . روانه کارخانجات تولید کننده شیرخشک می شود تا نیاز داخلی کشور به این .. ۳- لباس بی آســـتر- جمع هدیه- .. باشــند حتمــاً پاســخی دنــدان شــکن .. بهاره رهنما ملکه آلبانی می شود.

رویکردهایی به سواد رسانه ای - قائمیه

همچنین می کوشد مشخص سازد که در جریان این بازنمایی، منافع چه افرادی تأمین می شود. ... ذهنیت اهالی ایالت مینه سوتا(2) درباره استار تریبیون از یک روزنامه به یک برند . این حساسیت اقتصادی توجیه کننده بخش زیادی از مطالبی است که در رسانه ها ... برخی دیگر از این آگهی ها، حتی مصرف گرایی را با دموکراسی امریکایی هم سنگ می دانند.

Untitled

جامعه دلگیر کننده و کهنه، مسایل و موضوعات پایدار و مستحکمی را میان مسلمانان جهان .. سنگ مرمرین بالین آرامگاه، غزل نغز و به نزد دانش صراف، هر زمان بلخی صد مسند .. «امیر مخکی تر دی چی د هغوی د ببين أصناف عالم را ترقی های پی در پی استر والجوال .. نامش نوکونزیکی بود، و بقول محقق فرانسوس ترس مسلمانان بت شکن، در تابوت.

فصلنامة تخصصی علوم سیاسی - صفحه اصلی

عامل تعیین کننده در استقرار صلح و ثبات در عراق پس از صدام تبدیل شده است. .. در حالی که دیدگاه سنتی، دولت را مسئول اصلی تأمین امنیت ملی در یک نظام بین .. )2001,Fontaine and Dempsey(شکن براي پیشبرد سیاستهاي خود سود برده است. .. دانشوران به شمار مي رود، به عنوان سنگ زیر بناي مباحث دیگر قابل طرح مي باشد.

فرهنگ لغات فارسی به ترکی استانبولی

آستر astarlamak. آستر کشیدن elbise kolu; yen. آستین hayıflanmak. آسؾ خوردن . آلبانی albüm. آلبوم alet. آلت alternatif. آلترناتیو alerji. آلرژی alman. آلمان ... کننده zarf; mektup zarfı. پاکت rafineri. پاالیشگاه palto. پالتو beş yüz ... تامین sosyal güvenlik. تامین اجتماعی tank. تانک ağır davranmak. تانی کردن .. سنگ آسمانی.

معاهده جمرود

همچنان تسلیم دهی بدون قید وشرط والیت پشاور به رنجیت سنگ .. نمونۀ از شعر شاعر آلبانیایی. » آبوگویچ. « از قرن نهم .. حاکمیت شما کشت خشخاش در افغانستان است که تأمین کننده. 90. در صد از . چرا نیت نیک ندارید عهد شکن وبی پیمان هستید ، به آزادی. و. تأمین .. ارتشبد : جنرال چهارستاره ) به پشتو استر جنرال ( گفته می. شود .

شامل ويژه نامـه صنعت آجــر و سفـال - Ceramic World Web

در بخش دیگری از حلقه این صنعت در ایران ، شرکت های تأمین کننده . تأمین مواد اولیه و ماشین آالت صنعت سرامیک خودنمایی می کند. . است، آستر دیرگداز کوردیریت / .. هنرمند معروف آلبانیایی که .. سرعت باالی غلتکِ تیغه دار باعث خرد شدنِ رُس و شکسته شدنِ سنگ ها .. یک خط کامل خردایش شامل یک خط کلوخ شکن، VERDES شرکت.

آ ا ﭙﻮﻳ آبِ ز آبِ ﺗﺮاز ﺪﻳ آ

ﺳﻨﮓ. آﺑﺸﺎر. آﺑﺸﺎرزن. آﺑﺸﺎﻣﻪ. آب. ﺷﺪه. آﺑﺸﺨﻮر. آﺑﺸُﺮ. آب. ﺷُﺮﺷُﺮ. آﺑﺸﺶ. آب. ﺷﻨﺎس. آب. ﺷﻨﺎﺳ. ﻲ. آب. ﺷﻨﮕﻮﻟ ... آﺳﺘﺮ. ﺸﻛ. ﻲ. آﺳﺘﺮﮔﺬار. ي. آﺳﺘﺮﮔ. ﺮﻴ. ي. آﺳﺘﺮوﺋ. ﺪﻴ. آﺳﺘﮕ. ﻲ. آﺳﺘﻴﻦ. ﺑﺎراﻧﻲ. آﺳﺘﻴﻦ. ﺳﺮ. ﺧﻮد. آﺳﺘﻴﻦ .. آﻻف. و. اﻟﻮف. آﻻف. و. ﻛﺮور. آﻻﻟﮕﺎن. آﻻ. ﻳﻴ. ﺪن. ﻴﺋ/. ﺪن. آﻟﺒﺎﻟﻮﭘﻠﻮ. آﻟﺒﺎﻟﻮﺧﺸ. ﻪﻜ. آﻟﺒﺎﻟﻮ. /ﻳﻲ. ﺋﻲ. آﻟﺒﺎﻧ. ﻳﺎﻴ. /ﻲ .. ﺷﻜﻦ. ﭘﺮﭘ. ﻴ. ﻤﺎن. ﭘﺮﺗﺨﻤﻪ. ﭘﺮﺗﺮا. ﻢﻛ. ﭘﺮﺗﺮدد. ﭘﺮﺗﮕﺎه. ﭘﺮت. ﮔﻮ. ﭘﺮﺗﻼش. ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ. ﭘﺮﺟﺮﺋﺖ. ﭘﺮﺟﻔﺎ. ﭘﺮﺟﮕﺮ.