گیاهان تراریخته - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گیاه تراریخته به گیاهی گفته می‌شود که یک یا چند ژن محدود را از گونه‌های دیگری به . که از جمله ی آن ها می تواند به ذرت، سویا، گندم و کلزای مقاوم به سم گلایفوزیت نامبرد . خاک محل کشت خود باکتری‌های حیاتی تثبیت کننده عناصر خاک را از بین برده و.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮه زاﯾﯽ، ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﺷﺪي ﮔﯿﺎه ﻧﺨ - بوم شناسی کشاورزی

10 دسامبر 2009 . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن. ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف. ﮔﯿﺎه ﻣﯽ. رﺳﺪ، ﺧﺎك ﻧﯿﺰ از ﻟﺤﺎظ . ﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧ. ﯿ. ﺘـﺮوژن در. ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾا. ﻦ ﻣ. ﯿ. ﮑﺮوارﮔﺎﻧ. ﯿ. ﺴﻢ. ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗـﺄﻣ. ﻦﯿ.

ﺳﯿﻨﻮرﯾﺰوﺑﯿﻮم رﺷﺪ، ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﺟﺬب و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﻫﺎي ﺗ - مجله مدیریت خاک و تولید .

و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﻮاد و روش. :ﻫﺎ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ . رﯾﺰوﺑﯿﻮم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داﻧﻪ ﻣﯽ. ﮔﺮدد . اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﺣﺪود .. ﻫﺎي ﺗﺜﺒﯿﺖ. ﮐﻨﻨﺪه. ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻓﺴﻔﺮ در. اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺗﻮأم ﺑﺎﮐﺘﺮي. ﻫﺎي.

اثر باکتری‌های تامین کننده نیتروژن، فسفر و گوگرد بر عملکرد دانه و .

تیمارهای آزمایش شامل ازتو بارور-1 (حاوی باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن از جنس . آنتی بیوتیک ها، سیانید هیدروژن و سیدروفور میدانند که با تحریک رشد گیاه و.

ﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮﻫﻤﺰﯾﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﮐﻮدﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ - مجله مدیریت خاک و تولید .

20 آگوست 2013 . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻏﯿﺮ از ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي. رﺷﺪ ﮔﯿﺎه در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣ .. ﮐﻒ ﺑﺮ. ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب رﻃﻮﺑﺖ. 14. درﺻﺪ. داﻧﻪ. ﻫﺎ،. وزن ﮐﻞ ﺑﻮﺗﻪ. ﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻦ و ارﻗﺎم ﺑ.

570 K - مجله سلول و بافت

15 فوریه 2015 . ﻣﻮرد ﮔﯿﺎه اﻧﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻌـﺎل ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﯿـﻮه،. داﻧﻪ، ﮔﻞ. ﻫﺎ، ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﻫﺎي اﻧﺒﻪ . ﮐﻨﻨﺪه اﻟﮑﻞ. -. ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ، ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮش. ﻫﺎي ﻧـﺎزﮐ. ﯽ از ﻣﻘﻄـﻊ. اﻧﺪام ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ.

۱۱ گیاه دارویی برای دیابتی ها - بیتوته

داروی گیاهی دیابت دیابت,درمان دیابت داروی دیابت درمان قطعی دیابت,بیماری دیابت . و به همین دلیل توانایی همزیستی با باکتری های تثبیت کننده ازت را دارد و می تواند بخش زیادی . قسمت مورد استفاده این گیاه برگ های تازه، ریشه، شیره و دانه آن است.

تأثیر مقادیر نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری‌های افزاینده رشد گیاه .

مقایسه میانگین تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد در مقادیر کود نیتروژنه نشان . رشد گیاه بر وزن دانه در بوته، محتوای کلروفیل و کارآیی مصرف کود تریتیکاله . باکتری‌های آزادزی تثبیت‌کننده نیتروژن؛ تریتیکاله؛ نیتروژن؛ راندمان مصرف.

۸) زراعت قسمت اول - مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی .

کشاورزی پایدار •. از مهم ترین گیاهان حبوبات هستند •. 6 . باكتري هاي تثبیت كننده نیترو. ژن . دانه ها تخم. مرغی، تقریباً کروی یا قلوه ای شکل هستند . رنگ دانه سیاه،.

۸) زراعت قسمت اول - مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی .

کشاورزی پایدار •. از مهم ترین گیاهان حبوبات هستند •. 6 . باكتري هاي تثبیت كننده نیترو. ژن . دانه ها تخم. مرغی، تقریباً کروی یا قلوه ای شکل هستند . رنگ دانه سیاه،.

بررسی اثر تلقيح باكتری تثبيت كننده . - زراعت و اصلاح نباتات

كود شيميايی نيتروژن عملكرد دانه را )5191/3 كيلو گرم در هكتار( به ميزان30/3 . گونه های. باكتری آزوسپيريلوم به ريزوباكترهای تنظيم كننده رشد گياه . به ويژه.

به سوی گیاهان تثبیت‌کننده نیتروژن | زیست فن اخبار زیست فناوری

18 آوريل 2018 . تلاش محققان در ابتدا مبتنی بر القای همزیستی بین گیاهانی غیر از لگوم‌ها با باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن بود. ظهور تکنولوژی های مربوط به.

پرورش سویا

کشت این گیاه به دلیل تثبیت بیولوژیکي نیتروژن، موجب تقویت خاك هاي زراعي مي شود . و بسته به عادت رشدی گیاه پس از گلدهی در ارقام رشد محدود و در مرحله پر شدن دانه در ارقام رشد . رسیدن غالف ها در گیاه سویا به صورت یکنواخت نبوده و از بخش های میانی تا پایینی آغاز شده و به سمت . تثبیت کننده نیتروژن روي ریشه کاهش می یابد.

ارزیابی توانایی تثبیت زیستی نیتروژن در سویه‌های ریزوبیوم .

23 ژوئن 2010 . ﻧﻴﺘﺮوژن ﻳﻜـﻲ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﭘـﺮ ﻣﺼـﺮف در رﺷـﺪ ﮔﻴـﺎه. اﺳﺖ . ﺗﺜﺒﻴﺖ .. ﻫـﺎ و. ﮔﺮه. ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه. Downloaded from ... ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ درﺻـﺪ. در.

پرورش سویا

کشت این گیاه به دلیل تثبیت بیولوژیکي نیتروژن، موجب تقویت خاك هاي زراعي مي شود . و بسته به عادت رشدی گیاه پس از گلدهی در ارقام رشد محدود و در مرحله پر شدن دانه در ارقام رشد . رسیدن غالف ها در گیاه سویا به صورت یکنواخت نبوده و از بخش های میانی تا پایینی آغاز شده و به سمت . تثبیت کننده نیتروژن روي ریشه کاهش می یابد.

648 K

دانه و عملکرد بیولوژیک و برای گیاه بادرشبی شامل ارتفاع بوته، عملکرد زیست توده، درصد اسانس و ... فعالیت باکتری های تثبیت کننده نیتروژن می شود و در نتیجه.

ﻫﺎ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزي زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻟﮕﻮم ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧ

ﻫﺎ از. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي. ﻫﺎي ﺧﺎﮐﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﮕﻮﻣﯿﻨﻮز راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن .. ﻫﺎي ﺗﺜﺒﯿﺖ. ﮐﻨﻨﺪه آزادزي ﮐﻪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎري ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن. ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ. ﻧﯿﺘﺮوژن ... ﻫﺎي داﻧﻪ. اي. (. ﺣﺒﻮﺑﺎت. ) در اﯾﺮان. ﺣﺒﻮﺑﺎت از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ. ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎء و ﯾﮑﯽ از.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ( و ) ﻣﺮوري ﺑﺮ ﮔﻴﺎه اﺳﻔﺮزه

اي ﺑﺎرﻳﻚ و ﻏﺸﺎﻳﻲ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ]. 8[. رﻧﮓ داﻧﻪ. ﻫﺎ ﻗﻬﻮه. اي روﺷﻦ اﺳﺖ. ]. 1[. زﻣﺎن ﮔﻠﺪﻫﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺳﻔﻨﺪ. – .. ﻋﻨﻮان ﺗﻐﻠﻴﻆ. ﻛﻨﻨﺪه و. ﺗﺜﺒﻴﺖ. ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮده ﻣﻲ. ﺷﻮ. ﺪﻧ . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮآورده.

تاثیر همزیستی میکوریزایی بر رشد، برخی . - فرآیند و کارکرد گیاهی

دانه رسته ها در مرحله چهار برگی با کلريدکادمیوم، سه بار در . بیوسنتز کلروفیل و کاهش فعالیت آنزیم های درگیر در تثبیت ... تثبیت کننده کادمیوم باشد. با توجه.

اثر منابع مختلف نیتروژن بر جذب و انتقال نیتروژن در لوبیا محلی .

21 دسامبر 2016 . ﮐﻪ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ آزوﺳﭙﺮﯾﻠﻮم و ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻗﺎرچ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داﻧﻪ را . ﺗﺜﺒﯿﺖ. ﮐﻨﻨﺪه. ﻧﯿﺘﺮوژن. اﺗﻤﺴﻔﺮي. ﺑﺮ. رﯾﺸﻪ. آن. ﻫﺎ،. در. ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي. ﺧﺎك. ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. و. ﻫﺮ. ﺳﺎﻟﻪ.

معلومات راجع به نخود:--

ها. ی مهم تولید کننده. ی. نخود می. باشند . بصورت اوسط تولید نخود در. جهان. حدود. ۵۸۰ . روز بعد از کشت غده. ها شکل می. گیرند و. از. ۱۵. -. ۲۰. روز تثبیت. ازوت شروع می. شود . عالیم کمبود عناصر. از جمله عالیم کمبود ازت در گیاه نخود عدم تشکیل کره. )دانه(.

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري .

new5 free · دانلود پایان نامه های دانشگاهی تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس و دکتری . 1-3-5- اثر داوم سطح برگ جامعه گیاهی بر عملکرد دانه. 1-3-6- اثر . 2-3- تقسیم بندی عناصر گیاهی از نظر فراوانی آنها در گیاهان . 2-6- باكتري‌هاي تثبيت كننده ازت.

اثر باکتری‌های تامین کننده نیتروژن، فسفر و گوگرد بر عملکرد دانه و .

تیمارهای آزمایش شامل ازتو بارور-1 (حاوی باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن از جنس . آنتی بیوتیک ها، سیانید هیدروژن و سیدروفور میدانند که با تحریک رشد گیاه و.

ي ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد

18 ژانويه 2014 . ﻫﺎ ﻣﺼ. ﺮف ﺷﺪ . ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻞ. (. داﻧﻪ. +. ﻛﺎه. ) ، وزن ﻫﺰار. داﻧﻪ، ارﺗﻔﺎع . ﻛﻪ داراي ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ در رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎم. ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻫﺎ. ي ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ. ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ. ). 21(. ﺑﺎﻛﺘﺮي .. ﻫﺎ. ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛﻨﻨـﺪه. ﻫـﺎي. رﺷـﺪ،. ﺳﻴﺪروﻓﻮر، آﻧﺰﻳﻢ. ACC deaminase. و ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻓﺴﻔﺎت . ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم داراي ﺗـﻮان ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻧﻴﺘـﺮوژن. ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﻨﺪ. در.

گیاه تثبیت کننده دانه ها,

گیاهان تراریخته - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گیاه تراریخته به گیاهی گفته می‌شود که یک یا چند ژن محدود را از گونه‌های دیگری به . که از جمله ی آن ها می تواند به ذرت، سویا، گندم و کلزای مقاوم به سم گلایفوزیت نامبرد . خاک محل کشت خود باکتری‌های حیاتی تثبیت کننده عناصر خاک را از بین برده و.

زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ و رﺷﺪ ﺑﺮ دﻫﻲ ﻛﻮد روش و زاﻳﺸﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻏﺮﻗﺎﺑ

2 مه 2016 . ﻫﺎ. و ﻗﻄﺮﮔﺮه. ﻫﺎي. ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮوژن در ﮔﻴﺎه ﺳﻮﻳﺎ. (. Glycine max (L.) Merr .) رﻗﻢ. DPX. آزﻣﺎﻳﺸﻲ در . درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺟﺎﻳﮕﺎه. ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﻳﺎ در.

مطالعه تكويني فراساختار سلول هاي كلاهك در ريشه گياه نخود (. Pisum .

در اين پژوهش، تغييرات تكويني فراساختار سلول هاي كلاهك ريشه گياه نخود (Pisum . بدين منظور، نوك ريشه هاي دانه رست هاي سه روزه در ماده تثبيت كننده نخستين حاوي .5 w/v . در اين سلول ها، وجود هسته بزرگ در قطب فوقاني و غشاهاي شبكه آندوپلاسمي و.