کاربرد جیگ اصل عمل,

ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد - معاونت درمان دانشگاه علوم .

دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام رﻓﯿﻌﯽ ﻓﺮ، دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻋﻄﺎرزاده، دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤـﺪ زاد اﺻـﻞ و. ﻫﻤﮑﺎران. ﻫﻤﮑﺎران . ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ از ﺗﺌﻮری ﺗﺎ ﻋﻤﻞ. 57. ﻓﺼﻞ اول. : ﻣﺪل .. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ وﯾـﮋه وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣـﺎن وآﻣـﻮزش. ﭘﺰﺷﮑﯽ و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ .. ﯽﻤﻧ ﻢﻫ ﯽﻫﺎﮔ ،ﺪﻨﮐ ﺞﯿﮔ ار هﺪﻧﻮﻨﺷ ﺪﻧاﻮﺗ. دراد نﺎﯿﺑ ﺢﺿاو ار.

مهندسی مکانیک ساخت و تولید - جیگ وفیکسچر

به عنوان یک اصل جیگ های کوچک بر روی میز بسته نمی شوند هر چند اگر سوراخها . فیکسچرها اغلب برای سرعت عمل در ماشینهای فرز وهمچنین انواع ماشینهای صفحه تراش.

الگوی تهیه¬ی مقاله براي اولین کنفرانس ملی چالش¬های اصلی صنعت و .

ي. نقش. انگ. ی. زه. در. ی. ادگ. ری. ي. مادام. العمر. حجت. اله. رح. می. ی. نسب،. دکتر .. های تربیتی ادبیات کودک با نظر به مفهوم دوران کودکی در رویکرد اسالمی عمل .. جیگ. » بحاص زا. یم يو .تسا سیردت رد رنه و ملع نیب قیفلت یعون دوجو هب لئاق هک تسا.

کاربرد جیگ اصل عمل,

در نوروز امسال سفر به شهر مفاخر و مشاهیر را دست ندهید

11 مارس 2018 . در این بازارها انواع پارچه، پوشاک، مواد خوراکی ، لوازم خانگی، فرش، سوغات . منطقه جیک و زیدر به استناد بند و ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست .. از آنجایی که زعفران در مناطق کویری به عمل می‌آید به «طلای سرخ کویر» شهرت دارد.

اصل مقاله (1753 K) - پژوهش های حسابداری مالی

1 جولای 2014 . بندی و عدم تطابق. نهفته در جریان نقدی،. نقش. مهمی. در. فرآیند. ارزش. گذاری. شرک. ت. ایفا ... برای. ارتباط. ارزشی. جریان. نقدی. و. سود. آورد،. ولی. در. عمل. عواملی. وجود. دارد. که. نمی. توان .. 23- Board, J.I.G., and J.F.S. Doy. (1989). The.

خلاقیت در آموزش زیست‌شناسی - سامانه مجلات دیجیتال رشد

آموزش زیست‌شناسی و نقش معلم در ایجاد خلاقیت در دانش‌آموزان . واژه تمثیل رابطه بین دو موضوع یا دو چیز است که در اصل و پایه شبیه هم‌اند. ... در کلاس درس باید به گونه ای عمل کنیم که دانش‌آموزان به مطالعه کتاب‌های غیر درسی، مانند زندگی دانشمندان و محققان . 15. Peter Okebukola. 16. Jig saw. 17. Aronson. 18. Yang Zhenning. منابع. 1.

کاربرد جیگ اصل عمل,

N 13.docx

3 آگوست 2016 . ﺟﯿﮓ. ﺳﺎو ﺑﺮ ﺑﺮآورده. ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎي روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮزان (ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري، ... اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ آزادي ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﺮد دﻫﻨﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮآورده ﺷﺪن .. ﮐﺎرﺑﺮد روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ روش ﺟﯿﮓ.

متن کامل (PDF)

نظام سیاسی و نقش نهاد قضایی در آن نظام سیاسی را برای هر نشانگان، به طورکلی بررسی .. فکر و عمل می کنند، گزارش می دهد که یک سوم از کسانی که مشکل آن ها بر مبنای ... همانند نشانگان اول، اعتماد عمومی و شفافیت نسبت به اصول رفتاری، روش واگذاری . مثالی ازآنچه 20به تجربه کارناتاکا 19تقویت شوند »گروه سالمت قضایی )JIG(«.

ﺗﺪرﻳﺲ روش ( و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ روش ) ﻓﻌﺎل ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺗﺪرﻳﺲ روش

اﻧﻮاع. ﻳﺎدﮔﻴﺮي. (. ﻛﻠﻲ،ﻋﻤﻴﻖ. وﺳﻄﺤﻲ. ) . 1. اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد. اﺳﻼ. ﻣﻲ واﺣﺪ. ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، . ﻋﻤﻞ. ﺗﺪرﻳﺲ. اﺗﻔﺎق. ﻣﻲ. اﻓﺘﺪ . ﻋﻤﻞ. ﺗﺪرﻳﺲ. ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي. ﻣﺮﺗﺐ،. ﻣﻨﻈﻢ،. ﻫﺪف. دار. ازو. ﭘﻴﺶ. ﻃﺮاﺣﻲ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻣﺪارس ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻧﻤﻲ. ﺷﻮد . ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ. و. ﻣﻌﻠ. ﻤﺎ. ن ﺑﻴﺶ از. آﻧﻜﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ. ﺣﺮف ﻣﻲ. زﻧﻨﺪ .. ازﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ازﻧﻮع ﺟﻴﮓ ﺳﺎوز. د. وﺿﻌﻴﺖ.

ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد - معاونت درمان دانشگاه علوم .

دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام رﻓﯿﻌﯽ ﻓﺮ، دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻋﻄﺎرزاده، دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤـﺪ زاد اﺻـﻞ و. ﻫﻤﮑﺎران. ﻫﻤﮑﺎران . ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ از ﺗﺌﻮری ﺗﺎ ﻋﻤﻞ. 57. ﻓﺼﻞ اول. : ﻣﺪل .. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ وﯾـﮋه وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣـﺎن وآﻣـﻮزش. ﭘﺰﺷﮑﯽ و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ .. ﯽﻤﻧ ﻢﻫ ﯽﻫﺎﮔ ،ﺪﻨﮐ ﺞﯿﮔ ار هﺪﻧﻮﻨﺷ ﺪﻧاﻮﺗ. دراد نﺎﯿﺑ ﺢﺿاو ار.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ در ﺑﻼﻳﺎ و ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﺎ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد در ﻋﻤﻠ . ﻧﻘﺶ ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻼﻳﺎ ﻧﻘﺶ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر و ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺎز ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼﻳﺎ اﻋﻢ از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ، ... ﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﺤﺮان ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ .. اﺻﻞ ﺳﻮم. (. ﻣﺎده ﻫﺸﺘﻢ. ) •. ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴ. ﻪ ﻣﻮرخ. 17/1/1382 .. ﺪﻨﺷﺎﺑ بﺮﻄﻀﻣ وراﺮﻘﻴﺑ ،ﺞﻴﮔ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ﻲﻟو ﺪﻧراد ﻲﻫﺎﮔآ نﺎﻜﻣ و نﺎﻣز ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ و ﺪﻨﺘﺴﻫ رﺎﻴﺷﻮﻫ ﻻﻮﻤﻌﻣ.

های پوشاک زنان بلوچ؛ نقش و رنگ دوزی سوزن

25 ا کتبر 2015 . توجه به نشانه های زیبایی شناسی و اصل هماهنگی نقوش طبیعی با هندسه. حاکم بر آنها در این .. الف) پیش سینه که در گویش محلی زیگ ( ) یا جیگ ( ) نام دارد و. به نام های کریک و ... دنیای نظر را صرفا برای دنیای عمل می خواهند. سادگی هنرهای.

ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﺀ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ

ﺟﻬﺎن ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﻴﺎد ، اﻧﻮاع ﻣـﻮاد و ﺗـﺄﺛﻴﺮات و ﻋـﻮارض ﻫـﺮ ﻳـﻚ ، اﻫـﺪاف درﻣـﺎن ﻣﻌﺘـﺎدان. وروﺷﻬﺎي آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .. ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠ. ﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺸﻴﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد . ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺷﺪن ﻫﺮات از اﻳﺮان و ﭘﻨﺎﻫﻨـﺪه ﺷـﺪن. ﻋﺪه اي از .. اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ وﻗﺘﻲ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎده ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ .. ﺞﻴﮔ ﺪﻧاﻮﺗ. ﺪﺷﺎﺑ هﺪﻨﻨﻛ . شزﻮﻣآ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ﻲﻫﺎﮔ. ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد تروﺮﺿ ﺰﻴﻧ داﻮﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﻲﻧﺎﺑﺎﻴﺧ و ﻲﻤﻠﻋ ﻲﻣﺎﺳا.

کلیات

عالوه بر آن، این افراد به میزان وسیعی در تولید و ساخت قالب، جیگ و فیکسچر، تعمیرات و. بکار. گرفته می شوند. گفتنی است با ورود ماشین های اتوماتیک و جدید نیز به چرخه تولید، اهمیت اصول و مبانی . مواد فلزی و غیرفلزی در پیشرفت صنعتی جوامع بشری نقش بسیار مهمی داشته اند. .. سرانجام وی در اثر انفجار بمب عمل نکرده به درجه.

راﻫﺒﺮد ﯾﺎس ﺳﺎﺑﻖ 1396 ﭘﺎﯾﯿﺰ 51 ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ - راهبرد توسعه

17 مارس 2008 . 5. و ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﺒﻮي. 6. در ﻣﯿﺰﮔﺮد ﻋﻠﻤﯽ راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان: ﻧﻘﺶ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﭘﻨﺞ. ﺳﺎﻟﻪ. در. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﮐﺸﻮر ... ﺑﻮده ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮك،. ﮐﺎر دﺷﻮاري اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را در .. ارﺿﺎء ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﺟﺰاﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ آن ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨـﺪ(ﮐﺮاﯾﺐ، .. هﺪﻨﻨﮐ ﺞﯿﮔ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ يرﺎﮐ ﻢﮐ و يرﺎﮑﯿﺑ .دﻮﺷ. ﺳر يا. و هﺪﯿ.

اﺧﻼق: ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ درﺳﺗﯽ و ﻧﺎدرﺳﺗﯽ لویی پویمان و جیمز فیسر مترجم: ش - توانا

ی داوری کند که عملی برای فردی خاص مناسب است پس آن عمل برای همه. ی افراد در. همان شرایط ویژه . خوی پنجم. ﻋﻣل. ﮔراﯾﯽ. اصول اخالقی است. یک اصل اخالقی باید کاربرد داشته باشد. یعنی باید قابل به .. میشاب نشوران و جیگ یتیسنج. ،. تفرشیپ یلو.

زبان و زبانشناسی - الگوی یادگیری مشارکتی از نوع جیگ ساو

. تا در مورد يکي از عناوين مطلب مورد نظر(يک بخش خاص) ، مطالعه عميق تري به عمل آورد. . سر انجام کلارک ٣٥ ساختار روش جيگ ساو را در چند مرحله ارائه کرد و هم چنين انواع .. دانشگاه تلاویو طراحی شد این روش در اصل یک طرح عمومی اداره ی کلاس درس است که.

1267 K - تحقیقات بتن

بتن توانسته اند با کاربرد در ساخت مصالح پا. هی. یس .. به دلیل کاهش نفوذپذیری، آزادی عمل بیشتر در طراحی مقاطع از ... اصل از خواص فیزیکی بتن خودتراکم تازه در.

Microsoft Word - final - فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها

هدف از این پژوهش کاربردی شبه آزمایشی، با طرح دو گروهی پیش آزمون پس آزمون، شناساندن و توسعه . اجتماعی آنان می شود، در عمل چنین نظرگاه هایی جنبه شعارگونه به خود می گیرد و نه .. تأثیر یادگیری مشارکتی در پژوهش حسینی نسب و سلطانی [۱۳) بر رشد مهارت۔ .. در این مرحله، انتخاب و اجرای الگوی تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساو که.

كارآموزي اصول طراحی جیگ و فیکسچرها - فایل مارکت

كارآموزي اصول طراحی جیگ و فیکسچرها خلاصه تاريخچه: شركت سايپا ديزل در سال 1342 . نام ايران كاوه فعاليت خود را با مونتاژ كاميون هاي ماك و ساخت انواع تريلر آغاز نمود. .. گرمابه،حمام،انواع گرمابه،گرمخانه حمام،معماری اسلامی گرمابه،تزیینات حمام ها،عمل.

کاربرد جیگ اصل عمل,

رسا - دانشگاه حکیم سبزواری

عملی شجاعانه، رفتاری از روی شجاعت و جسارت il passe aux actes. وارد عمل شد . il fait acte de .. کاربردی science appliquée. علم کاربردی .2. کوشا، ساعی un élève appliqué. دانش. آموز. کوشا .. il va droit au but. یکراست می رود سر اصل مطلب .. ،جیگ. ردرس. مگ son départ rapide m'a laissé interdit. تکرح. شعیرس. ارم. جیگ. درک.

Scientific Farsi

استفاده از معماری نوین برای جلوگیری از انواع حمالت به کارت هوشمند سربازی. فرهاد فرخ پناه ... اصل. ی. در سایت. های خبر. ی. مصطفی خادم المله. 601. گشادگی ذهنی ، دانش افروزی و فناوری اطالعات. رقیه سید حمزه، .. عمل جستجو از اليه هاي باالتر به اليه هاي پايين تر صورت مي گيرد. به اين صورت كه .. ید هدننک جیگ هل. آ یراکمه و اه لماع.

اصل مقاله - جامعه شناسی نهادهای اجتماعی - دانشگاه مازندران

نقش. اثربخشی مدرسه در توسعه شایستگی. ه. ای شهروندی. دانش. آموزان. از دیدگاه معلمان .. عمل کردن مدارس به. عنوان .. نمایی شهر ایرانشهر نشان داد که روش تدریس جیگ.

مهندسی مکانیک ساخت و تولید - جیگ وفیکسچر

به عنوان یک اصل جیگ های کوچک بر روی میز بسته نمی شوند هر چند اگر سوراخها . فیکسچرها اغلب برای سرعت عمل در ماشینهای فرز وهمچنین انواع ماشینهای صفحه تراش.

کاربرد جیگ اصل عمل,

الگوی تهیه¬ی مقاله براي اولین کنفرانس ملی چالش¬های اصلی صنعت و .

ي. نقش. انگ. ی. زه. در. ی. ادگ. ری. ي. مادام. العمر. حجت. اله. رح. می. ی. نسب،. دکتر .. های تربیتی ادبیات کودک با نظر به مفهوم دوران کودکی در رویکرد اسالمی عمل .. جیگ. » بحاص زا. یم يو .تسا سیردت رد رنه و ملع نیب قیفلت یعون دوجو هب لئاق هک تسا.

کاربرد جیگ اصل عمل,

ی سواد سالمت وسعه ت - ResearchGate

ارو و عوارض دارویی، درک و عمل بر اساس هشدارهای بهداشت همگانی. اعالم شده. توستط مراکز .. ستواد عملکردی سطا دیگری از سواد است که کاربرد سواد به منظور اجرای عملکردی .. از منابع دولتی و رستمی، در اصل سوبسیدی ارائه .. ندش جیگ لاثم ا. یشان.

کاربرد جیگ اصل عمل,

ﻮر و ﻮد ﺳﺎزﻣﺎن - صفحه اصلی - سازمان برنامه و بودجه

11 جولای 2006 . ﮐﺎرﺑﺮد. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ رﺷﺘﻪ اﺑﻨﯿﻪ ﺳﺎل. ١٣٩٧. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﮐﺎرﺑﺮد. -1 .1. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﺑﻬﺎي. واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ. رﺷﺘﻪ ... ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎل. 1396. ، ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .. داﺧﻞ ﺟﯿگ و آﻣﺎده. ﮐﺮدن ﺑﺮای .. ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺑﻪ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ. ﯽ. در ﺑﻬﺎ. ي.

جزوه درس DTM

4 مارس 2012 . نمايش بعد سوم يا مولفه سوم مختصات برای بسياری از کاربرد ... توان در روشهای تجزيه و تحليل به صورت آزمايش و خطا نيز عمل کرد، بدين صورت کوه بوا .. نو سيستم اندازه گيری برای ليزر اسکنرها ،اصل زمان پرواز می .. jig ij. شکل. : منحنی ميزان سايه دار سياه وسفيد. يکی ديگر از روشهای رنگ دهی، استفاده از سايه های.

کاربرد جیگ اصل عمل,

اصل مقاله - دو ماهنامه علمی -پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه

ساختار به اصل منظومه فارسی نظر داشته اند، به برخی از حوادث رنگ بومی داده و نیز. بعضی از رسوم .. و معادل بلوچی آنها را جایگزین و خود هم به این عمل در پاورقی ها اشاره کرده. Cml .. یاری کند. از ظاهر ابیات و کاربرد واژه های فارسی، به نظر می آید که میرواری این ... زباد شپنگ آنت به جیگ ممتلئ کج تیمار کن آنت به مسک و آمبر. جيك مهر دز مال.