IPS-C-TP-742(1) - استانداردهاي نفت وگاز

7 آوريل 2010 . ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن. آﺳﻴﺐ. ﻧﺎﺷﻲ از. ﺧﻮردﮔﻲ در ... ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﻮﺷﻜﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﻣﺼﺮف. ﺷﺪﻧﻲ، ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺼﺎل ... ﺣﺮارت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻨﺶ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ. ﻧﻘﺎط در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ .. دﭼﺎر ﺧﻮردﮔﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﺟﻮﺷﻬﺎي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﺎ. ﺣﺪ ﻓﻠﺰ ﺳﺎﻟﻢ. ﺑﺎ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ زدوده ﺷﺪه و اﻟﻜﺘﺮود. E7010-A1 .. ﻋﺎﻟﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﺎرﺑﺮان ﮔﺎﻫﻲ در ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ. و. اﻧﺒﺎﺷﺖ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - آب و توسعه پایدار

2 ژوئن 1995 . 5- هنگام گفتگو از »بحران آب«، تفاوت نگذاشنت میان »بحران. تأمین آب . به حداقل رساندن پیامدهای زیست محیطی .. عالی. ارزیابی کیفیت آب تاالب بین املللی انزلی با استفاده از شاخص های کیفی ... مقدار کلیفرم موجود در پساب در حد مجاز، برای اهداف آبیاری .. همچنین می توان از فرآیندهای آسان و ارزان نظیر آهک زنی.

رپورتاژ آگهی | بک لینک

تفاوت کرم یا پودر موبر با تیغ این است که سبب زبر شدن یا خراشیدگی پوست شما . اپیلاسیون ممکن است نتایج عالی داشته باشد اما یک فرایند پرهزینه و زمان‌بر استو با . طرح جابر کلاس پنجم به حداکثر رساندن فعالیت کلاسی بین شاگردان. .. را برای تولید کننده آسان میکند و میتواند راندمان و سود را به بالاترین حد ممکن برساند.

تا بخش خصوصی تقویت نشود، شاهد توسعه پایدار اشتغال نخواهیم بود .

13 آوريل 2018 . نماینده اهواز با بیان این که تا زمانی که دولت از حوزه اشتغال خارج نشده و بخش خصوصی تقویت نشود، شاهد توسعه پایدار در حوزه اشتغال نخواهیم بود،.

دانلود فایل نشریه 29 با حجم کم - انجمن تونل ایران

و بین المللی و ایجاد خالقیت و نوآوری و فعال ساختن ظرفیت های بالقوه و استفاده مطلوب از .. کاترهد دستگاهها TBM دایره ای با دورانی 360 درجه میباشد با این تفاوت که بر روی سطح . هیدرولیکی همزمان با دوران 360 درجه ای کاترهد، برش سنگ بر روی سینه کار را آغاز و .. اجرای این پروژه تا حد زیادی با پیشرفت های فنی در ماشین آالت حفر.

بررسی تعلیم و تربیت اخالقی از دیدگاه ابن سینا - دانشگاه علوم .

است که تربیت ابزاری باشد برای آسانی وارد شدن فرد در فرایند تولید و مشارکت . داند و منظورش از تربیت اخالقی، بار آوردن مردان و زنانی . تمییز داده و به سبب آن فرق بین خیر و شر و تفاوت بین رشد و گمراهی را برای .. زا و سخت در حد فاصل بین کودکی .. در عالی. ترین سطح آن. مطالع. ه کرد. در این رساله. ها نظریه ابن سینا در باب عقل.

تفاوت بین حد عالی رساندن و سنگ زنی فرآیند,

عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی - پژوهشنامه معارف قرآنی

خانواده همیشه و همه جا و در بین تمامی جوامع بشری به عنوان اساسی‌ترین نهاد اجتماعی . زندگی انسان‌ها مشهود است، هرچند که نحوه و چگونگی این فرآیند در بسیاری از موارد مستور است. . لیکن در او زمینه‌ساز انسانیّت، و پیش‌درآمدی برای رسیدن به مقاصد عالی است. .. را به رسمیّت شناخته است و اصلاً تفاوت میان مرد و زن را به لحاظ انسانی قبول ندارد.

کفسابی و نماشویی؛کفسابی؛سنگسابی؛09123705480خدمات .

17 ا کتبر 2017 . روشها و تکنیک های ساب زدن سنگ اما به طور کلی هرچند مدت یکبار نیاز . مکانیسم های مختلفی به منظور انجام فرآیند نماشویی توسعه یافت. . با یک متخصص ساب زن عالی که بتواند بهترین ها را اجرا کند وبه سنگ . و سنگی و همچنین از بین بردن سیمان رنگ با تکنولوژی ساب ایتالیایی و .. تفاوت شگفت انگیز است.

تفتيش عالی اداره - اداره عالی تفتیش

قراردادی به ارزش تقریبی 5 میلیون دالر بین اداره عالی تفتیش .. تفاوت ما و شما اينجاست که ما گزارش خويش را به مقياس کشور به شورای ملی و رئيس جمهور ارايه ... "درصورتيکه در جريان حد اقل پنج سال گذشته رئيس،معاون و مفتش در مرجع تحت ... تفتیش یک نقش اساسی ایفا نموده و بر مبنای یک فرایند کامالً درست، شفاف و قوی که در.

چگونه برای ساخت یک آسیاب سنگ زنی سنگ

چگونه یک آسیاب تمبر طلا خرج کردن- چگونه برای ساخت یک آسیاب سنگ زنی سنگ,نرخ سنگ زنی در . معدن توپ کوچک و آسیاب سنگ زنی و حد عالی رساندن . . تفاوت بین آسیاب و . . فرآیند خرد کردن سنگ زنی معادن طلا آسیاب سنگ زنی برای سنگ .

ﺗﻔﺎوت زن و ﻣﺮد در راﻧﻨﺪﮔﻲ - صفحه نخست

ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻫﺮ دو ﻣﻜﺘﺐ، ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت زن و ﻣﺮد در اﻣﺮ راﻧﻨـﺪﮔﻲ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ... ﻚﻳ. اﻧﺪازه ﺷﺮ. ﻚﻳ. ﺑﻮده. ،اﻧﺪ. اﻣﺎ از آن رو. ﻛﻪ زن ﺗﻮاﻧ. ﺎﻳﻲ. ﻫﺎ. ﻳﻲ. ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺮد. داﺷﺖ. ،. ﻛﺎرﻫﺎ. ي. ﺳﻨﮕ. ﻨﻴ. ﻲ . ﻫﺎي وراﺛﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻣﺤـﻴﻂ، ﺗـﺎ ﺣـﺪ ي .. ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﺮوژن ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﺧﺘﻼف ﺑـﻴﻦ ﻗـﺪرت زن و .. ﻫﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ .. دﺳﺘﻮر زﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻟﻲ .. ﻫﺮ روز ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن.

ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در این روش برای براده برداری هیچگونه تماس مستقیمی بین قطعه کار و الکترود بر قرار نمی‌شود . سنگ زنی به روش تخلیه الکتریکی یک فرایند فرسایش با جرقه الکتریکی است که . سرعت سنگ EDG تا حد زیادی کمتر از سرعت سنگ زنی معمولی است.

دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و روش ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدي در آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮي - دانشگاه پیام نور

ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ارﺗﺒﺎط رودرو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺷﮑﺎف آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده. ﻣﯽ ﺷﻮد. (. ﮐﺮدا .. دﯾﮕﺮ و ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و در ﺧﻼل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. (. ص. ) ... ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ و ﻓﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ... از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮔﭗ زﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ. 5 .. ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ.

عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی - پژوهشنامه معارف قرآنی

خانواده همیشه و همه جا و در بین تمامی جوامع بشری به عنوان اساسی‌ترین نهاد اجتماعی . زندگی انسان‌ها مشهود است، هرچند که نحوه و چگونگی این فرآیند در بسیاری از موارد مستور است. . لیکن در او زمینه‌ساز انسانیّت، و پیش‌درآمدی برای رسیدن به مقاصد عالی است. .. را به رسمیّت شناخته است و اصلاً تفاوت میان مرد و زن را به لحاظ انسانی قبول ندارد.

تفاوت بین حد عالی رساندن و سنگ زنی فرآیند,

نويسنده: مترجمان - ResearchGate

اگرچه روش پيشنهادي UCS فرآيند اندازه گيري 2(ISRMسنگ) . مقادير نمونه و روابط بين ويژگي هاي سنگ در کتاب هاي تخصصي، مراجع، ... باعث نقص هاي ساختاري مي شود، با ساير مواد مهندسي تفاوت دارد. . از تجمع کاني ها يا دانه ها در حد فاصل ناپيوستگي ها شکل گرفته، درنظر مي گيرند. .. حد زيادي بسته به جهت گمانه زني تغييرکند.

ﻧﮕﺎهﯽ ﮔﺬرا ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻻن در اﻳﺮان - Stimson Center

6 نوامبر 2011 . ﻣﻌﺎهﺪﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد داراﯼ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ وﮐﺎرﺑﺮد ﺁن. درﻧﻈﺎم داﺧﻠﯽ اﻳﺮان. ... هﻴﭻ ﺟﺎ ﺗﻔﺎوﺗ. ﯽ. ﻧﺪارد، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ راﻧﺪﻩ ﺷﺪن اﻓﺮاد ﻣ. ﻌﻠﻮل اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰ. ﯼ. آﻪ ﻓﺮق ﻣﻲ .. ﯽ. ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻏﻠﺐ آﺎر و آﺴﺒﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ. ﯼ. ﻣﻮارد ﺧﻴﻠ. ﯽ. آﻮﭼﻚ در. « ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل. » ... ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ در ﺳﺎل. 1973 ... ﻓﺮاﻳﻨﺪهﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ .. در ﻧﺘﻴﺠﻪ زن ﻣﻌﻠﻮل، ﺧﻮاﻩ ﻧﺎﺧﻮاﻩ، دﺳﺘﺨﻮش ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و.

سخنان بزرگان، جملات حکیمانه و پند های زیبا - شارا - شبکه اطلاع رسانی .

5 ژوئن 2013 . انسان وقتی تمام عیار، وحدت یافته، آرام، بارور و شادمان می شود که فرآیند . عجیب است که ما انسان ها از هر جهت تا به این حد هوشمند هستیم. .. از خودم کور بودند, من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم نه به مبل عالی . . لبخند زن دردو موقع آسمانی و فرشته مانند است : یکی هنگامی که برای ... هیچ کس نزند بر درخت بی ثمر سنگ .

Untitled - سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي

ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ. ﻫﺎ. ی. ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﯾﺪ . ﺏ. -. ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺫﻫﻨﯽ و ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺛﺮ ﺁﻥ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍی ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﯾﺪ . 110202 .. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺗﻔﺎوﺕ ﺑﯿﻦ ﺁﻥ ﺩو، ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎی ﺍﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ. ﺁوﺭﺩ.

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی - مرکز بررسی‌های .

11 ا کتبر 2015 . تفاوت فایل 1 و 2 فقط در این است که در فایل 2، مشخصات نویسنده/ نویسندگان حتماً .. بازنمایی رابطه بین نگرش به دولت و شهروندی اجتماعی فعال ... حاصل این فرایند چیزی نیست جز منافعی که کل جامعه از آن بهره مند می شود و به همین دلیل .. رویکرد می تواند تا حد زیادی تعارضات را کاهش و به قانون ضمانت اجرایی دهد.

راهنمای چگونگی کنترل صدا باتوجه به نوع صنعت

از جناب آقاي دکتر ایرج علي محمدي که در تهیه این پیش نویس زحمات زیادي را متقبل . سابقه 13: ماشین شانه زنی )مشكل سروصدا اداره ایمنی و سالمت شغلی( )OSHA( .. مختلفی از صدا را به عنوان حد مجاز صدا در محیط صنعتی در طول روز و ش ب ارائه كند( زمانی .. تفاوت بین 90 dBa و تراز معادل صوت، نشان دهنده ی میزان كاهش صدای الزم است.

Untitled - سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي

ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ. ﻫﺎ. ی. ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﯾﺪ . ﺏ. -. ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺫﻫﻨﯽ و ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺛﺮ ﺁﻥ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍی ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﯾﺪ . 110202 .. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺗﻔﺎوﺕ ﺑﯿﻦ ﺁﻥ ﺩو، ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎی ﺍﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ. ﺁوﺭﺩ.

(GRINDING) ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ. (GRINDING). ﺳﻨﮓ. زﻧﻲ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، .. در ﺣﺪ. 25-2. µm. ) از ﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﺎرﺑﺮداري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد. ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .. ﺷﺒﻴﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ آن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ .. ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﺎف ﻛﺮدن ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺳﻤﺒﺎده از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭼﺮﺑﻲ ﻳﺎ ﻛﺜﺎﻓﺎت ﺟﻤﻊ ﺷﺪه روي ﺳﻨﮓ و ﻳﺎ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ و. ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ.

آمریکا و کردهای ترکیه فاینال.pdf | Aras Osmanian - Academia.edu

از دید این مقامات تفاوت ها و اختالف ها مانع شکل گرفتن ترکیه ای مدرن و توسعه یافته می شد . . ایفای نقش به عنوان پلی بین اروپا و آسیا و به بیان دقیق تر بین اروپا و . 35 ، درصد منگنز ، و 75 درصد باریتین همچنین مقدار قابل توجهی نفت و سنگ نمک ... در به انجام رساندن فرآیند دولت – ملت سازی و ثبات سیاسی در این کشور است .

نويسنده: مترجمان - ResearchGate

اگرچه روش پيشنهادي UCS فرآيند اندازه گيري 2(ISRMسنگ) . مقادير نمونه و روابط بين ويژگي هاي سنگ در کتاب هاي تخصصي، مراجع، ... باعث نقص هاي ساختاري مي شود، با ساير مواد مهندسي تفاوت دارد. . از تجمع کاني ها يا دانه ها در حد فاصل ناپيوستگي ها شکل گرفته، درنظر مي گيرند. .. حد زيادي بسته به جهت گمانه زني تغييرکند.

ﺿﻮاﺑﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻫﺎ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ و ﭘﺴﺎب

1 مه 2015 . ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮف و ﺣـﺪود. 579. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آن ﺑﻪ ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ... ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﻴﻦ اداره ﻛﻞ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ و ﺷـﺮﻛﺖ ... ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺎﺿﻼب و رﺳﺎﻧﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ .. ﻋﺎﻟﻲ. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻣﺤ. ﺼﻮﻻت. ﭼﻮﺑﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻏﺬ، ﻣﻘﻮا و ﭼﺎپ. COD, BOD .. ﻴﻦ اوره، ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﺠﺎري ادرار و ﺗـﺴﺮﻳﻊ در ﭘﻴـﺪاﻳﺶ ﺳـﻨﮓ ﻛﻠﻴـﻪ، ﭘﻴـﺪاﻳﺶ.

Iran Human rights defenders rerport

12 جولای 2017 . انتقاد از محرومیت از ثبت نام در مراکز آموزش عالی و تشکیل دانشگاه .. از بین بردن ماهیت انسانی زن و نقش خانواده و از بین بردن تفاوت. های زن و مرد و ... از حد کوکایین و برهنه شدن در خیابان مورد تجاوز گروهی قرار گفته است. «5۱ ... های معلمان و تبعیض در فرایند استخدام بود. اردیبه. ش .. و دفن یا سنگ مزار مناسب نبوده.