تحلیل عملکرد بیمارستان‌های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی .

5 نوامبر 2016 . ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺑ. ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎ. ي. آﻣﻮزﺷ. ﯽ. درﻣﺎﻧ. ﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ. ﯽ. ﺷ. ﯿﺮاز. ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح ﺗﺤﻮل . ﺪﯾ. ﺑﺎو. ﺗﺮﺳ. ﻢﯿ. ﻧﻤﻮدار. ﭘﺎﺑﻦ. ﻻﺳﻮ. و آزﻣﻮن t. زوﺟﯽ. ﻣﻮرد. ﺗﺠﺰ. ﻪﯾ. و. ﺗﺤﻠ. ﻞﯿ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . ﯾ. ﺎﻓﺘ. ﻪ. :ﻫﺎ. ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ... ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در. ﻧﻤﻮدار. ﭘﺎﺑﻦ. ﻻﺳﻮ، .. 1395. در ﺳﺎل. 1393. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ. را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﺑﺎ. ﮐﺪ. (5. 97. %. ).

ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒ

11 جولای 2010 . ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد . اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﻄﻘﻲ . ﺗﺠﺰﻳﻪ و. ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ. ﺷﺮﻛﺖ. ،ﻫﺎ. ﺳﻮدآوري و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ ﻣ. ﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. از . ﻃﺮف. دﻳﮕﺮ، . ﺪي ﻧﻤﻮد. : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﺑﺮ. ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع. ﻛﻪ. ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري واﻗﻌﻲ و ﻣﺎﻟﻲ. و. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري .. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم. راﺑﻄﻪ دارد و.

تحلیل و ارزیابی چند‌بعدی گردشگری شهری با استفاده از مدل اهمیت .

بنابراین اولین گام در تحلیل آماری، تشخیص آزمون و روش صحیح جهت تجزیه و . یکی از ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان تحلیل اهمیت- عملکرد است که با استفاده . پویا به کار رفته است که به وسیله مدل های ارزیابی فعالیت بر اساس هزینه و فعالیت.

ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ - کاوشهای مدیریت بازرگانی

8 ژوئن 2016 . ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺒﺰ در ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدي و درآﻣﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ. ﺷﺪ . ﻄﯿ. ﯽ. و رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮا. ي. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺒﺰ ﭘﺪ. ﺪﯾ. آﻣﺪه. اﺳﺖ . در ﻗﺮن. 21. ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘ. ﯽ. ﺟﺎ. ﯾ. ﮕﺰ ... ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻣﺤﯿﻂ. رﻗﺎﺑﺘﯽ،. اﻧﻮاع. روﻧﺪﻫﺎ. در. ﺑﺎزار،. روﻧﺪ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. و. ﺗﻮﺳﻌﻪ. رﻗﺒﺎي. ﻣﻮﺟﻮد. و. ﺑﺎﻟﻘﻮه .. ﻫﺎ در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ... ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪل . دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺒﺐ اﻓ.

ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ - کاوشهای مدیریت بازرگانی

8 ژوئن 2016 . ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺒﺰ در ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدي و درآﻣﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ. ﺷﺪ . ﻄﯿ. ﯽ. و رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮا. ي. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺒﺰ ﭘﺪ. ﺪﯾ. آﻣﺪه. اﺳﺖ . در ﻗﺮن. 21. ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘ. ﯽ. ﺟﺎ. ﯾ. ﮕﺰ ... ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻣﺤﯿﻂ. رﻗﺎﺑﺘﯽ،. اﻧﻮاع. روﻧﺪﻫﺎ. در. ﺑﺎزار،. روﻧﺪ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. و. ﺗﻮﺳﻌﻪ. رﻗﺒﺎي. ﻣﻮﺟﻮد. و. ﺑﺎﻟﻘﻮه .. ﻫﺎ در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ... ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪل . دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺒﺐ اﻓ.

تحلیل عملکرد بیمارستان‌های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی .

5 نوامبر 2016 . ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺑ. ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎ. ي. آﻣﻮزﺷ. ﯽ. درﻣﺎﻧ. ﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ. ﯽ. ﺷ. ﯿﺮاز. ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح ﺗﺤﻮل . ﺪﯾ. ﺑﺎو. ﺗﺮﺳ. ﻢﯿ. ﻧﻤﻮدار. ﭘﺎﺑﻦ. ﻻﺳﻮ. و آزﻣﻮن t. زوﺟﯽ. ﻣﻮرد. ﺗﺠﺰ. ﻪﯾ. و. ﺗﺤﻠ. ﻞﯿ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . ﯾ. ﺎﻓﺘ. ﻪ. :ﻫﺎ. ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ... ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در. ﻧﻤﻮدار. ﭘﺎﺑﻦ. ﻻﺳﻮ، .. 1395. در ﺳﺎل. 1393. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ. را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﺑﺎ. ﮐﺪ. (5. 97. %. ).

البالغه ارزیابی عملکرد سازمانی از منظر نهج - پژوهش های معاصر در .

باشد و انواع ارزیابی عملکرد نیز در اندیشه آن حضرت شامل؛ ارزیابی الهی یا معنوی و . ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی. تجزیه. وتحلیل. های. سازمانی است.

تحلیل و ارزیابی چند‌بعدی گردشگری شهری با استفاده از مدل اهمیت .

بنابراین اولین گام در تحلیل آماری، تشخیص آزمون و روش صحیح جهت تجزیه و . یکی از ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان تحلیل اهمیت- عملکرد است که با استفاده . پویا به کار رفته است که به وسیله مدل های ارزیابی فعالیت بر اساس هزینه و فعالیت.

ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒ

11 جولای 2010 . ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد . اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﻄﻘﻲ . ﺗﺠﺰﻳﻪ و. ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ. ﺷﺮﻛﺖ. ،ﻫﺎ. ﺳﻮدآوري و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ ﻣ. ﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. از . ﻃﺮف. دﻳﮕﺮ، . ﺪي ﻧﻤﻮد. : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﺑﺮ. ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع. ﻛﻪ. ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري واﻗﻌﻲ و ﻣﺎﻟﻲ. و. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري .. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم. راﺑﻄﻪ دارد و.

البالغه ارزیابی عملکرد سازمانی از منظر نهج - پژوهش های معاصر در .

باشد و انواع ارزیابی عملکرد نیز در اندیشه آن حضرت شامل؛ ارزیابی الهی یا معنوی و . ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی. تجزیه. وتحلیل. های. سازمانی است.