ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﭘﻮدر

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﻜﻞ ، ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن ، ﻣﺲ و ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺮ روي ﺳﺨﺘﻲ ، داﻧﺴﻴﺘﻪ و ﺧﻮاص رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎري ﻗﻄﻌﺎت .. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻓﻠﺰات ﺑﺮاي ﺧﻮراك دﻫﻲ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮدر ﺑﻪ ﺑﺎزار . دﺳﺘﺮس ﭘﺬﻳﺮ در آن ﻫﻨﮕﺎم ... ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﻛﺠﺎ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ را ﻛﺸﻒ و ذوب ﻧﻤﻮد و ﻓﻠﺰ آﻫﻦ را .. و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ، ﺳﻨﮓ زﻧﻲ، ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎري در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ - انجمن متخصصان محیط زیست

ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﺧﺮﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ. ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ٠/٥-١mm . ﻫﻢ ﺯﻧﯽ ﲤﺎﻣﯽ ﺍﺭﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ١٥٠rpm ﻭ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﯼ. ﻣﺪﻝ ٥٢٩ ﺩﺭﺟﻪ . ﺷﮑﻞ ١- ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺩﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯼ ﺟﺬﺑﯽ ﺍﺳﺘﺮﻭﻧﺴﯿﻮﻡ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺯﯼ ﺗﻮﺩﻩ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﺟﻠﺒﮏ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ، ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﻟﯿﻪ . ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ١٥-٤٥ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎﯼ .. ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺣﺎﺩ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ LC٥٠ .. ﺑﺮﺵ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﳉﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﺏ ﮔﯿﺮﯼ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ.

ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان - نسخه‌ی قابل چاپ .

8 آگوست 2011 . کنسول در ارتفاع 4/2 متر مانند پیلوت از کف پیاده نباید به میزان 3/1 عرض پیاده رو و حداکثر 60 متر ... آلوئك در اثر وجود دانه های سنگ آهن در خشت خام در آجرها پدیدار می گردد. ۶۱. .. هنگام تبخیر آب از زیر پی های ساختمان وضعیت رانش صورت می گیرد. . سنداژیا گمانه زنی همان میله زدن در خاك و برداشت خاك از زمین می باشد.

مقدار خوراک به میله آسیاب هنگام سنگ زنی سنگ معدن مس,

معدنی و مورفولوژیکی سرباره فوالد - انجمن علمی ریخته گری ایران

گری از جمله : قطعــات چدنی، فوالدی، مس، آلومينيم، روی،. منيزيم و. .. فرايند تبديل آهن مذاب به فوالد استفاده می شود و بنابراين مقدار . خوراک )شارژ( كوره .. از آنجا كه ايــن تركيبات هنگام هيدرات CaO و MgO ... اين آزمايشگاه قابليت استحصال فلزات از سنگ معادن مربوطه ... گلوله ای و ميله ای، غربالهای آزمايشــگاهی، جداكننده مغناطيسی.

اسامی کشورهای هسته ای-چرخه سوخت -کاربردهای انرژی هسته ای

26 فوریه 2015 . در جریان فرآیند شکافت هسته‌ای مقدار زیادی انرژی آزاد خواهد شد که موجب گرم شدن آب، ... رادیواکتیو به وجود آمده‌اند و در هنگام استخراج از معدن و آسیاب کردن به جا مانده‌اند. ... نیروگاه اتمی در واقع یک بمب اتمی است که به کمک میله های مهارکننده و خروج . سنگ معدن اورانیوم موجود در طبیعت از دو ایزوتوپ ۲۳۵ به مقدار ۷/۰ درصد و.

وسایل حفاظت فردی جوشكاری

با توجه به اهميت مس ئوليتها بخصوص مسئوليتهاي كارفرمايان در اين زمينه و آشنائي با روند اجرايي .. بيش از يك سوم كارگران آسيب ديده مونتاژكار، سنگ زن يا.

درباره انرژی هسته ای بیشتر بدانیم - ناز وب

محل آسیاب كردن معمولاً به معدن استخراج اورانیوم نزدیك است. . هرچند مقدار كلی عناصر پرتوزا كمتر از سنگ معدن اصلی است و نیمه عمر آنها كوتاه خواهد .. دام ، اصلاح نژاد و دام ، تغذیه ، بهداشت و ایمن سازی محصولات دامی و خوراک دام دارد . فلزات روی، مس، آهن، نیكل و… . نیروگاه اتمی در واقع یك بمب اتمی است كه به كمك میله های مهاركننده و خروج دمای.

مقدار خوراک به میله آسیاب هنگام سنگ زنی سنگ معدن مس,

Dictionary of Manufacturing Engineering: English . - ResearchGate

سنگ محک acid test. پیچ ذوزنقه آمریکایی acme threade. مهره در پوش acron nut .. مقدار مجاز، مقدار فلز اضافی .. سیکل شروع به کار هنگام بسته بودن درب .. میله، مفتول، خط کش مدرج کولیس bar iron. میله آهنی bar mill. دستگاه نورد میله .. پولک زنی blanking. قالب پولک زنی blanking die. کوره بلند blast furnace .. سرب معدنی.

و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ي ﭘﺮور ي آﺑﺰ ﺿﻮاﺑﻂ ﻲ ﺑﺮرﺳ ﻨﻪ ﻴﺑﻬ ﺖ ﻳﺮﻳ ﻣﺪ ﻛﺎر - Aquatic Commons

2 آگوست 2018 . ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ : -1. ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه .. در ﭘﻠﺖ ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري، ﻧﻴﺮوي ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آب ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺷﻮد. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺮ.

طبقه بندي محوري محصولات ایران براساس CPC,Rev2 - مرکز آمار

ﺑﻨﺪي. ﻫﺎ. ي آﻣﺎري را ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻗﺮار. داده اﺳﺖ و. در. ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. اﯾﺠﺎد. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در .. آﻟﯿﺎژ ﻣﺲ. 41431. آﻟﯿﺎژﻫﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم. 34710. آﻟﯿﺎژﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي. 33630. آﻟﯿﺎژﻫﺎي ﺣﺎوي اوراﻧﯿﻮم ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ... ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺐ. ) ، آﻻت اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﻃﻮﻝ ﺑﺮاي ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺖ. (. ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﻪ. اي ﯾﺎ ﻧﻮاري، ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ، اﻧﺪازه .. اﻧﻮاﻉ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻨﮓ. زﻧﯽ ﻓﻠﺰات. 44812. اﻧﻮاﻉ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮف. ﺷﻮﯾﯽ از ﻧﻮﻉ ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺑﺮﻗﯽ و ﻏﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ.

کتابچه چکیده مقالات

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﺛﺮات ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻮﺷﺶ، اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺴﺮ ﺣﺠﻤﯽ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﯿﺎل . ﺑﺎردار ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از داﺧﻞ ﻣﺎده، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮون. ﻫﺎ و ﻫﺴﺘﻪ .. ﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺰش در ﻏﻼف را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺮارﺗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﯿﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ. را ﺑﺼﻮرت .. 4. ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ آﻧﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ. KCl. ﺑـﻪ. ﻓﺎز آﺑﯽ. (. ﺧﻮراك. ) ... ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻧﻞ زﻧﯽ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮑﺎﻧﯿﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از ﻣﻌﺪن ﺷﻤﺲ.

دانلود کنید - شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی

سیامک مس فروش-جواد احمد محرابی-حسین نعمتی-روح .. در حال حاضر شرکت هدکو به اتکای دانش فنی و تجارب پرسنل خود ، در حال اجرای پروژه های ذیل .. معدن و تجارت و استانداری فارس( می باشد ... دمای ورودی به تیوب های کاتالیستی باید نزدیک به این مقدار باشد. . خوراک ورودی باید شامل میزان کافی بخار بوده تا از تشکیل کربن جلوگیری.

دانلود - پژوهشکده محیط زیست - Tums

انگلستان که رنگ سیمان پس از سخت شدن به رنگ سنگ های ساحلی اين جزيره در می آيد، به . نوعي س نگ آهک به دست مي آيد که در آن مخلوط س نگ، مقداري خاک رس نیز وجود داشته . اکنون هزاران کوره در کلیه نقاط دنیا هر جا که معادن سنگ آهک و خاک رس وجود .. گچ عالوه بر دو خاصیت عمده که يکی »زودگیری« و ديگری »ازدياد حجم« به هنگام.

روغن کشی میوه و دانه های روغنی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد .

در کارخانه های روغن کشی به دلیل باال بودن ظرفیت تولید از آسیاب فلزی استفاده می شود . هسته زیتون حاوی مقداری روغن است که به واسطه خرد کردن و عملیات بعدی آن همانند روغن .. ناخالصی در دانه شامل باقی مانده شاخ و برگ گیاه، سنگ و ماسه )که در هنگام برداشت .. میله. روتور. توری. بخش خروج. قطعات تحویل خوراک. Feed. شکل 5ـ تصویر.

روغن کشی میوه و دانه های روغنی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد .

در کارخانه های روغن کشی به دلیل باال بودن ظرفیت تولید از آسیاب فلزی استفاده می شود . هسته زیتون حاوی مقداری روغن است که به واسطه خرد کردن و عملیات بعدی آن همانند روغن .. ناخالصی در دانه شامل باقی مانده شاخ و برگ گیاه، سنگ و ماسه )که در هنگام برداشت .. میله. روتور. توری. بخش خروج. قطعات تحویل خوراک. Feed. شکل 5ـ تصویر.

موسسه آموزش عالی علامه جعفری - موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: دی 1392

27 ژانويه 2014 . طراحی معدن در دو مرحله انجام شده که در مرحله اول سالانه 7 میلیون تن سنگ معدن . دهد که در کومههای سنگ باطلهی معدن مس سونگون، مقدار میانگین عناصر As، Cd، Cu، Mo، .. دكل : یكی از بخشهای كلیدی شاول می باشد و میله ای است كه به شاسی متصل .. در اين بخش، خوراک ورودي به کارخانه به 3 دامنه ابعادي تقسيم ميشود و هر بخش.

Untitled - وزارت بهداشت

از مخلوط سنگ معدن هاي سرب و روي بدست مي آيد. سنگ هاي معدن . سرب به صورت آلياژ در ساخت ميله و لوله و سيم مصرف مي شود در حالي. كه. اكسيدهاي آن از . به داليل بهداشتي مقدار تركيبات آلکيله در. بنزين كاهش و . در تهيه انواع آلياژها با آنتي موان، قلع و مس. ،. در انواع جال و . تغيير شکل شيشه در هنگام قرار گرفتن در كوره جلوگيري مي. كند.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آب ﺷﯿﻤﯽ - شرکت پالایش نفت تبریز

ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎر دﻗﺖ ﺷﻮد ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﯽ. ﮔـﺮدد ﮐـﻪ داﻧـﺴﺘﻪ ﯾـﺎ. ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺎورﻫﺎ او ﺑﻪ ﺧﺪاي آب ﯾﺎ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن آب و ﺷﺴﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﻗﺒـﺮ رﻓﺘﮕـﺎن،. ﺑﺮاي اﯾﺸﺎن از آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ درﺧﻮاﺳﺖ رﺣﻤﺖ ﻣﯽ.

( ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ) ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن - دانشگاه لرستان

ﺑﻪ. اﻓﺰاﻳﺶ. ﮔﺬاﺷﺘﻪ. اﺳﺖ. و. در. ﻫﻤﻴﻦ. ﻫﻨﮕﺎم. ﺳﺮاﻧﻪ. ﻣﺼﺮف. آﺑﺰﻳﺎن. ﻧﻴﺰ. ﺳﻴﺮ. ﺳﻌﻮدي. ﻧﺸﺎن. ﻣﻲ دﻫﺪ . اﻣﺎ .. اﻏﻠﺐ. ﻣﺎﻫﻴﺎن. اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ. اﺳﺖ. ﻛﻪ. ﺳﺒﺐ. ﻛﺎﻫﺶ. ﭼﮕﺎﻟﻲ. ﺑﺪن. ﺷ. ﺪه. و. ﻣﺎﻫﻲ. ﺑﻪ. ﻛﻤﻚ. ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﻣﻘﺪار. ﻫﻮاي .. ورودي. آب. ﺟﻬﺖ. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي. از. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ. ﻛﻒ. اﺳﺘﺨﺮ. از. ﺳﻨﮓ. و. ﺳﻴﻤﺎن. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﻮد . ورودي اﺳﺘﺨﺮ. 5 ... ﻋﻠﻒ زﻧﻲ. : ﻋﻠﻒ ﻫﺎﻳﻲ. ﻛﻪ. در. 30. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي. ﺑﺎﻻ. و. ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﺳﻄﺢ. آب. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ. ﺑﺮﻳﺪه. ﺷﺪه. و. ﺣﺬف.

راهنمای چگونگی کنترل صدا باتوجه به نوع صنعت

سابقه 13: ماشین شانه زنی )مشكل سروصدا اداره ایمنی و سالمت شغلی( )OSHA( .. مته ی دستی مخصوص سوراخ كردن سنگ ايجاد مي شود، و يا صدای نازل خروجی بخار، معموالًً .. دسی بل ارتباط آشكاری با »بلندی« صدا دارد( دسی بل مقداری لگاريتمی است و از يک ... هر س ال، صدا و ارتعاش تمام مس ائل مربوط به ابزار دقیق را در بر مي گیرند.

مقدار خوراک به میله آسیاب هنگام سنگ زنی سنگ معدن مس,

11558 K

1 ا کتبر 2016 . از ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻓﻖ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﭘﺲ از ﺣﻔﺮ. ﻫﻔﺖ . ﻣﻘﺪار زﻣﻴﻨﻪ. 14. ﻓﻠﺰ در ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ،. 25. ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺮوﻓﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ. 5/2. ﻣﺘﺮ. ﻫﺮ (. 10.

پرتال جامع اطلاعات انرژی - انرژی هسته ای و کاربرد های آن

3 آگوست 2016 . از مناسب ترین آنها می توان به انرژی هسته ای نهفته در هسته اتم ها اشاره کرد . راديواكتيو به وجود آمده‌اند و در هنگام استخراج از معدن و آسياب كردن به جا . هرچند مقدار كلي عناصر پرتوزا كمتر از سنگ معدن اصلي است و نيمه عمر .. فلزات روي، مس، آهن، نيكل و. . نيروگاه اتمي در واقع يك بمب اتمي است كه به كمك ميله هاي مهاركننده و.

Untitled

در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف اوره ﻛﺪام ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺟﻴﺮه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؟ اﻟﻒ. ) آﻫﻦ. )ب .. در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮراك ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺧـﻮراك ﺷـﺮوع ﻛﻨﻨـﺪه ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪه. ﺷﻮد؟ اﻟﻒ.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - Civilica

13 سپتامبر 2018 . The Obje3-Value Method for e-Commerce . مجموعه مقالات ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن . بررسی افزایش کارایی تیکنر با طله کارخانه فرآوری مجتمع سنگ آهن گل . بازیابی مس از سرباره کوره های کنورتر ذوب مس خاتون آباد سرچشمه به .. ررسی تغیرات کیفی نخاله های پسته به عنوان خوراک دام تحت شرایط.

و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ي ﭘﺮور ي آﺑﺰ ﺿﻮاﺑﻂ ﻲ ﺑﺮرﺳ ﻨﻪ ﻴﺑﻬ ﺖ ﻳﺮﻳ ﻣﺪ ﻛﺎر - Aquatic Commons

2 آگوست 2018 . ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ : -1. ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه .. در ﭘﻠﺖ ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري، ﻧﻴﺮوي ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آب ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺷﻮد. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺮ.

تربت حیدریه - ساها

آن هنگام که دانشگاه پا به عرصه ... سرب، روی، مس و قلع آن در معادن تکنار، در 28 کیلومتری ده. زنگالو و 61 کیلومتری شمال غربی بردسکن، قرار دارد که سنگ . سربرج، دهانه آب درونه، دره آسیاب خوشاب، کفه نمکی بردسکن، .. زنی، کلرزنی و اثر اشعه UV ... میله های فلزی شیار خورده، ... آب قابل دسترس و مقدار آب .. آن، خوراک دام و انبار.