ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 48805 - Aquatic Commons

18 فوریه 2016 . داﺧﻠﻲ. و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺮد آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ... و دﻳﮕﺮي در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﮓ، ﺧﺎك، ﺑﺘﻮن و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد در ﻣﺤﻞ، در. ﻣﻌﺮض ﻗﺮار .. زﻳﺮا ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺗﻴﺮك ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ را. داﺷﺘﻪ .. The farming procedure recommended as pen culture.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ - انجمن متخصصان محیط زیست

ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﺧﺮﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ .. ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﺳﺘﺮﻭﻧﺴﯿﻮﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪﺭﺕ. ﯾﻮﻧﯽ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﺬﺏ .. ﻣﺎﻫــﯽ ﺩﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ .. 1-Toxicity Characteristics Leaching Procedure ... ﺍﺻﻮﻻ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺑﱳ،.

987 K

( و سبب ایجاد خوردگي در آهن و بتن. مي. شوند ) . سازند. با افزایش میزان گچ در این خاک. ها، قدرت. نگهداری یونها و حاصلخیزی خاک. ها به شدت . در نتیجه اضافه کردن گچ به خاک سبب بهبود. خاک .. خورد. در. نتیجه مي. توان گفت که با افزایش مقدار گچ خاک، رنگ. خاک. ها نیز. روشن .. A procedure for particle size separation of soil for X-ray.

Untitled - ResearchGate

رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺎﻟﺢ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻮﻻد، ﺑـﺘﻦ و ﺣﺘـﻲ ژﺋﻮﺗﻜﺘـﺴﺘﺎﻳﻞ. ﻫـﺎ. اﺳﺖ ... Manual Procedure). Test Method for Field ... در دﺳﺖ اﺳـﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻴﻦ ﺑـﺎ ﻗـﺪرت. ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻢ .. ﺣﻔﺎري دوراﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از دوران و ﻧﻴﺮوي رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮا ي ﺧﺮد ﻛﺮدن. 2. ﻣـﺼﺎﻟﺢ داﺧـﻞ.

قدرت خرد کردن prosedure بتن,

اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻟـﺬا . ﮐﻨـﺪ ﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻼي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﺎﺷ - فصلنامه علمی پژوهشی امداد .

25 دسامبر 2017 . ﺑﺎ ﻗـﺪرت. 2/7. رﯾﺸﺘﺮ رخ داد. ،. ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ. 6000. ﻧﻔـﺮ ﮐﺸـﺘﻪ. ﺷﺪﻧﺪ. [. ]3. در. دﻫ. ﮥ. اﺧﯿﺮ ﻧﯿـﺰ. ﺣـﺪود .. ﺧﺮد. ﺷﺪﮔﯽ . ﺟﺮاﺣﺖ ﺳﻄﺢ. ﭼﻬﺎر. : ﺟﺮاﺣـ. ﺎ. ﺗﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ. ﻣﺮگ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺼـﺪوم. ﻣـﯽ. ﮔﺮدﻧـﺪ . ﺗﻘﺴـﯿﻢ. ﺑﻨـﺪ. ي. ﻫـﺎ .. (ﺑﺘﻨﯽ،. ﻓ. ﻮﻻدي، آﺟـﺮي. ،. زﻣـﺎن اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎدن. زﻟﺰﻟﻪ و. ﺳ. ﻄﻮح. آﺳﯿﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه. ﻧﯿﺰ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه. اﺳﺖ ... logic tree computation procedure. Computers.

hse planeراهنمای تدوین

ﻛﺮدن آﻣﻮزﺷ. ﻬﺎ. ي ﻋﻤﻮﻣﻲ. HSE. ﺟﻬ. ﺖ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎ. ﻫﻴﻬﺎ. ي. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣ. ﻌﻪ. در زﻣﻴ. ﻨﻪ. HSE. ❖. ﻬﺎﻧ. دﻳ. ﻨﻪ .. ﺧﺮﻳﺪ، ﺗﺪارك ، ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ، آﻣﻮزش و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮ . دارﺑﺴﺖ ﺑﻨﺪي. •. ﻛﺎر ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮ و ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه. •. ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ و ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري. •. ﺑﺘﻦ رﻳﺰي .. ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ .. Does the lockout/tagout procedure require that stored (potential) energy be.

روش‌های تخریب و ترمیم‌بتن آن - منیب - شرکت منیب

28 ژانويه 2017 . برای ترمیم بتن ابتدا باید با روش‌های مختلف مثل واترجت صنعتی یا . خرد کردن, در روش های خرد کردن از یک جک هیدرولیک برای تخریب بتن استفاده می شود. .. قدرت دستگاه برای تخریب بتن عرشه پل ها در قسمت فوقاتنی آن حداقل ۱۴.

باسمه تعالي - سازمان بنادر و دریانوردی

ﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف ﺣﻀﻮر و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت زﻧﺎن، ﻣـﺎﻧﻊ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ. آن. ﻫﺎ. ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻧﺪه در ﺑ .. ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي .. ARAMCO. ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﺑﺘﻦ ﺑﺎ آب ﺳﺮد. و .. ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ اﺳﮑﻠﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮي ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻨﺘـﺮي را دارد . ﮔﻨﺘﺮي ﺟﺮﺛﻘ .. But success in this procedure.

طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی - فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

کردن. نظرات. قضات. است،. کم. ک. می. کند؛. چه. آن. که. یک. قاضی. ممکن. است. این. نهی. را. مبتنی. بر. فساد . Stefani…, Procedure penale, 1, 21. (. در. حقوق ... خودش، هم. خوانی دارد! این شیوۀ تدوین در موارد دیگری نیز به چشم می. خورد. 3. .2. سازمان . دادرسی. عادالنه. کافی. نیست،. بلکه. باید. برای. تفکیک. و. عدم. تجمیع. قدرت. در. یک. مرجع.

نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان . - دانش نما

ماهنامه در ويرايش يا كوتاه كردن مقاالت و مطالب رسيده آزاد است. ○. نقل نوشته هاي ... تنریف همان سازهی متداول بتن مسلح است که به صورت. پيشفشرده . پویایی معماری را با قدرت مهندسی ترکيب کرده است. وی. برای طراحی این ... خرد و کالن بررسی و صرفهجویی در مصرف انرژی، حفظ .. procedure,"universite libre de bruxcelles. -5 Kapil.

بررسی اثر ترکیب نانوذرات سیلیکا و سیمان بر تثبیت خاک رسِ آلوده .

وجود مطالعات گسترده برای کاربرد این ماده در تکنولوژی بتن ]20 و 21[ .. عمل آوری الزم، آن ها را خرد کرده و از الک با قطر 0/95 میلی متر عبور داده . 2 Toxicity Characteristic Leaching Procedure . 1 مشاهده می شود با اضافه کردن سیمان، نگهداشت آلودگی در سیستم . قابل توجهی از نیکل در مایع منفذی به دلیل محدودیت قدرت تبادل کاتیونی.

چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای مقاومت برشی درزه بین دو لایه در توده بتن غلتکی · ارزیابی روشهای مختلف آببندی در توده میکاشیست خرد شده:مطالعه موردی سد گرمیچای میانه . بررسی اثر مسلح کردن خاک در افزایش ظرفیت باربری پی نواری ... Evaluation of the Effect of Construction Procedure on Negative Skin Friction in Plastic.

دفتر اول مثنوی

در ﻣزاﺟش ﻗدرت ﺣق را ﺑﺑﯾن . از خداوند ولى التوفيق در خواستن توفيق رعايت ادب در همه حالها و بيان كردن وخامت ضررهاى بى ادبى .. they all took his procedure as a pattern. .. The sunbeams of Wisdom struck on soil and clay, .. ﺗﺎ ﺑﺟﻧﺑد ﺟﺎن ﺑﺗن در ﭼون ﺟﻧﯾن.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

4 سپتامبر 2010 . ﺎي. ﻣﺨﺮوﻃﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴـﻤﻪ و ﭘـﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺎﻓﺖ. ﻗﺪرت ﻛﻪ. ﭼﺮخ. دﻧﺪه. ﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺑﺮ روي آن .. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻛﺮدن دوﺗﺎﻳﻲ ﺑﻮدن ﺑﺬر ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪازه دﻫﺎﻧـﻪ را ﻳﻜﺴـﺎن. ﺳﺎﺧﺖ . در ﻣﻮرد .. The same planting procedure in the manual method takes an average of .. از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﺧﺮد ﺷﻮد و. ﺑﻪ. ﺻﻮرت آرد در .. اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ از ﺑﺘﻦ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ درﺟﻪ. 2. ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد.

کاربرد نرم افزار اجزا محدود OpenSeesدر ارزیابی عملکرد سازه - Scribd

در این راستا به بررسی عملکرد فروریزش ساختمان بتن - مسلح طراحی شده با ... که برای وارد کردن اثر توزیع ترکخوردگی و لغزش آرماتور در بتن به آن ، سختی موثر آن ... سهیم در پارامتر جاری شدن آرماتورهای طولی ، ترک خورد بتن ، ترکیدن بتن(برای ... گسترش رویکرد طراحی بر اساس عملکرد و همزمان افزایش قدرت پردازش.

برای تخمين نرخ نفوذ دستگاه - انجمن تونل ایران

با استفاده از بتن پاشيده برای نگهداری و تعمير تونل ها آشناتر شد. . واضح است كه پيدا كردن يك راه حل منفرد براي مسائل پايداري تونل كار ... تونل، باعث مي شود كه ناحيه خرد شده در زير آنها توسعه يافته و .. construction procedure. science direct Publisher. pp 1-5 .. ماشين، تمام مشخصات ماشين بصورت نيروي رانش، گشتاور، قدرت،.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺪﻫﺎ - انجمن مهندسان مشاور استان گلستان

3 جولای 2013 . ﻫﺎي ﺑﺘﻦ. رﻳﺰي. 139. 8-6-5-. ﭘﻤﭗ. ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن. 140. 8-6-6-. ﺗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ. 140 .. ﮔﺬاري، اﻧﻔﺠﺎر و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮد. ﺷﺪن ﺳﻨﮓ و .. ﺑﺎ ﺑﻮﻟﺪوزر ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﺎ. 300.

قدرت خرد کردن prosedure بتن,

نیروگاه خورشیدی خانگی - بنیاد برکت

موارد میزان اعتماد به نفس، قدرت تصمیم گیری و ظرفیت مدیریت جوامع نیز . توس عه اجرای این سیاس ت و تمرکز بر سرمایه گذاری در شهرهای بزرگ و فراموش کردن .. دولت و وزارت نیرو، متعهد به خرید برق تولیدی نیروگاه های خانگی خورشیدی به .. RCC-flatساختار بتن مسلح .. Test procedure of islanding prevention measures.

قدرت خرد کردن prosedure بتن,

Loading Language Detector model . done (0.795 s) fas pes

تجاوز جنسی با سلطه و نیرومندی و ارتباط مردانگی با قدرت، و یا میل جنسی ... پیچشی آزمایش انتقال اصطکاک از روشهای اندازه گیری مقاومت بتن است که برای اولین بار توسط ... 6. suatu penelitian dirancang secara teliti prosedur-prosedurnya serta .. خرد کردن اجزای درونی و پر کردن فاصله‌های تهی مانده از این کلوخه‌ها را نداشته اند.

IPS-E-TP-350(1) - استانداردهاي نفت وگاز

The test procedure for effect of lining ... اي ﺑﺘﻦ. " Part 1: "Structural Use of Concrete: Code of Practice for Design . ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺮد ﻛﺮدن ﺗﻮده ﻣﺬاب ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺎﻣﺪ در آﻣﺪه ﻳﺎ .. ﺧﺮد. -. ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﻲ. از. ﭘﻮﻟﻚ. ﺷﻴﺸﻪ. -. ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﻲ ﻣﻼت ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻪ. 10.3.3.3 Hand laid-up mat .. ﺑﺎ ﻗـﺪرت دي. اﻟﻜﺘﺮﻳـﻚ. از. 100. ﺗـﺎ. 450. وﻟﺖ ﺑﺮاي. 025/0. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ دارد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ دوره ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﺑﺎدوﺧ 0 - پساب و پسماند

سیستم به طور کامل شرح داده می شود و کاربردهای این انرژی در سیستم های قدرت . مي توان با س اخت س لول هاي نازک تر و بهینه کردن ظرفیت جذب نور، با کاهش هزینه، ... جهت و میزان وزش باد، همچنین تأثیر شکل و فرم ساختمان بر ایجاد خرد اقلیم و .. Moreover, roles of various parameters and their solution procedure is investigated.

زمستان 1395

20 ژانويه 2017 . ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن واردات اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از اﻳﺮان وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻬﺎم روﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻳﺮاﻧﻲ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮي در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد ... ﺑﺘﻨـ. ﻲ. و. ﺗﺮﻛ. ﻴـ. ﺐ. ﻴﺳ. ﻤﺎن. وﺟﻮد. ﻠﻴﺳ. ﻜﺎﻴ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﻣﺎده. ﭘﻮزوﻻﻧ. ﻲ. ﺑﺎﻋﺚ. ﻳا. ﺠﺎد .. آﻳﻨﺪه اﭘﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .. [22] Do, T. O.; Nguyen, T. D.; Dinh, C. T., A general procedure to synthesize.

Images about #civilpage tag on instagram - PicBon

استفاده از میلگرد تک ، در وسط ستون بتنی و محل اتصال تیر به ستون ، کاربرد این .. the first one was presenting the procedure of bed joint reinforcement installment. . تا مغز استخون خُرد کردن اما پروژه جدید با سازنده قرار گذاشتیم پلیت تعبیه کنند و ... اطلاعات زیر میزان قدرت و انرژی خارج شده از صاعقه رو برای شما ملموس میکنه.

آزمایش مقاومت کششی بتن - مهندسی ژئوتکنیک و روسازی

پیش‌بینی مقاومت فشاری و مقاومت کششی غیرمستقیم بتن پلاستیک با . این مطالعه می توان به شناخت بهتری از قدرت پیش بینی شبکه های عصبی در حوزه های . است كه خيلي به سهولت ورقه ورقه و يا در امتداد سطوح معيني خرد و شكسته می‌شود. ... (1992), "Design procedure for plastic concrete cut off walls", Technical Note GT-SR-1.3.

مقالات و مطالب در مورد انواع اتصالات فلزی و بتنی

در هر مورد از زمان تعمیر تاکنون، با وجود ارتفاع زیاد این سدها و شگرف بودن قدرت آب خروجی .. طراحان بتن پس کشیده ،پس کشیدگی را به عنوان روشی برای مسلح کردن بوسیله پیش تنیدگی می دانند. . به چشم نخواهد خورد از سوی دیگر زمان حفظ اسلامپ بتن را جهت حمل بتن در مسافت های طولانی .. LRB Specifications and Test procedure 2.

چهاردهمین همایش صنایع دریایی - انجمن مهندسی دریایی ایران

مطالعه و بررسی استفاده از بتن گوگردی در سازه های دریایی پارس جنوبی. 24. .. طراحی و مدلسازی توربین قدرت برای موتور جت، بر مبنای مدل اینلی ماتیسون، جهت کاربرد آن در .. procedure of modeling the details of structure and then meshing the model. .. ﺧـﻮرد اﺿـﺎﻓﻪ. ﻛﺮدن ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻮه ﺗﺄ. ﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر اﺳﻠﻤﻴﻨﮓ. دارد . ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي.

وریاماتاک | روش های تخریب بتن - تخریب بتن | کرگیری | برش بتن

16 ا کتبر 2017 . در خرد کردن و تخریب بتن به روش شیمیایی، ماده ای شیمیای و آبکی که تمایل به گسترش دارد، در الگوی خاصی از حفره ها قرار داده می شود.سپس بتن.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

4 سپتامبر 2010 . ﺎي. ﻣﺨﺮوﻃﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴـﻤﻪ و ﭘـﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺎﻓﺖ. ﻗﺪرت ﻛﻪ. ﭼﺮخ. دﻧﺪه. ﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺑﺮ روي آن .. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻛﺮدن دوﺗﺎﻳﻲ ﺑﻮدن ﺑﺬر ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪازه دﻫﺎﻧـﻪ را ﻳﻜﺴـﺎن. ﺳﺎﺧﺖ . در ﻣﻮرد .. The same planting procedure in the manual method takes an average of .. از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﺧﺮد ﺷﻮد و. ﺑﻪ. ﺻﻮرت آرد در .. اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ از ﺑﺘﻦ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ درﺟﻪ. 2. ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد.