کتابچه های راهنمای صندلی چرخ سو,

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم سال 97 با دانلود رایگان این نمونه سوالات بدون . در مباحث آزمون راهنمایی و رانندگی مطالعه نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم . 30 دقیقه ایی بسته طلایی آیین نامه بدون خواندن کتاب در آزمون های آیین نامه 30 شوید . خلاص کردن دنده، تنظیم صندلی، بستن کمربند، روشن کردن; تنظیم آینه ها، خلاص.

راهنمای خودرو - ایرتویا

شامل تنظیم صندلی ها، فرمان، آینه ها، باز و بست درب و پنجره ها می باشد. . ودرو، ضوابط و شرایط خدمات گارانتی و انجام سرویس های دوره ای، به دفترچه راهنمای نگهداری و خدمات .. را در اختیار شخص سوم قرار نمی دهد، مگراینکه: EDR تویوتا اطالعات .. حین رانندگي روي دست اندازهاي جاده، تا جاي ممکن آهسته برانید تا از صدمه دیدن چرخ ها، زیر خودرو.

بخوانيم چگونه افكار ديگران را آلن پيز سيد محمود هاشمي طمه شعيبي فا

پيش از نوشتن کتاب زبان بدن او به مدت ده سال در. اين زمينه به . فصل سوم: حالت های کف دست. 37. فصل چهارم: حالت .. روی صندلی های خود نشسته باشند که چانه هايشان پايين و دستهايشان بر روی سينه .. و چرخ داشته باشند از صندلی های ديگر بهتر اند .

دانلود دفترچه راهنماي مشتري - سايپا

ﻛﻠﻤﻪ ژﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ. ﻧﻤﻮﺩ. . ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﺧﻮﺩ، ﻛﺘﺎﺑﭽﺔ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ. ﺩﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﺔ . 4 - ﺻﻨﺪﻟﻲ. 5 - ﭼﺮﺍﻏﻬﺎﻱ ﻋﻘﺐ. 6 - ﺩﺭﺏ ﺑﺎﻙ. 7 - ﻗﻔﻞ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻙ(ﺩﺭﺏ ﻋﻘﺐ ). 8 - ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺷﻴﺸﻪ ... ﻳﺎ ﺍﺯ ﻋﻘﺐ، ﭼﭗ ﻛﺮﺩﻥ، ﺍﺻﺎﺑﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻮﻡ .. ﺯﻧﺠﻴﺮ ﭼﺮﺥ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﭼﺮﺥ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﭼﺮﺥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ. ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﭼﺮﺧﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ.

غذاهای مناسب برای کودکان زیر یک سال - کتابک

12 مه 2010 . بعضی پزشکان کودکان مصرف غذاهای گوشتی چرخ کرده را به دلیل . نوع دیگری از غلات پخته شده (مانند سوپ یا آش له شده) یا سبزی های پخته و . ی شیر در بستر بخوابند یا در صندلی با بطری شیر رو به بالا بنشینند. .. آموزش الفبا با حیوانات الفبایی: نقدی بر مجموعه کتاب الفباورزی با . ساخت چراغ راهنمایی با مقوا.

ساختمان و تجهیزات - کتابک

15 فوریه 2009 . مبلمان و اثاثیه و قفسه‌ های كتاب ثابت هستند، و دیوارهای ساختمان از موادی مانند آجر و . باید دارای نقشه‌ای جامع و ساده و روان باشند تا نیاز به نصب راهنما به حداقل برسد. .. شامل انواع میز و صندلی و قفسه های کتاب و نشریات به صورت باز و اتاقک های . کتاب بر (چرخ حمل کتاب): برای حمل کتاب‌ها از بخش‌های مختلف به قفسه‌ها.

ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪی ﻃﺒﻘﻪ (ICHA) - مرکز آمار

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی. ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪی. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﺣﺴﺎب. ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ. (ICHA) . ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ... داروﻫﺎ، ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﭘﺰﺷـﮑﯽ. ) ﮐـﻪ. ﺑﺮای. ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ داده ﻣﯽ. ﺷﻮد، ﻧ. ﻤﯽ. ﺷﻮ ... راﻫﻨﻤﺎ. را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ). اﯾﻦ ﮔﺮوه. ﺷﺎﻣﻞ. داروﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و. ﻟ. ﻮازم ﭘﺰ. ﺷﮑﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ. ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ .. از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخ دار.

ﯾﺎدﮔﯿﺮي و آﻣﻮزش ي ﻫﺎ ﻂ ﯿﻣﺤ در ﻓﻀﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ - نشریه پژوهش در نظام های .

3 آگوست 2011 . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﯾﺎ رﯾﺒﺎ ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب . ﻧﻮر. •. ﺣﺮارت. •. ﺻﺪا. •. ﻣﺤﯿﻂ. /. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا. •. ﻓﻀﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺳﻄﻮح. •. ﯿﻣ. ﺰﻫﺎ. و ﺻﻨﺪﻟﯽ. ﻫﺎ. •. رﻧﮓ . آﻣﻮزان ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺤـﻮة ﻧـﻮرﭘﺮدازي در اﺗـﺎق، ﺻـﻨﺪﻟﯽ. ﻫـﺎي ﺧـﻮد را . ﺸـﺘﺮ. از. ﯾـ. ﮏ. ﺳـﻤﺖ ﭘﻨﺠـﺮه. وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز در آن. ﺳﻮ. ي. ﮐﻼس. در. ﯾﺗﺎر. ﮑ. ﯽ ... در ﭼﻨـﯿﻦ. ﻣﻮاﻗﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪﻟﯽ. ﻫﺎي ﭼﺮخ. دار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، از اﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ داﻧـﺶ.

کتابچه بهداشت وایمنی

کتابچه بهداشت وایمنی. جهت کلیه کارکنان ... روش های پیشگیری از اثرات سوء کار های نشسته. . هدف از تدوین این راهنما کاستن از بروز آسیب و بیماری در میان کارکنان مراکز درمانی است. .. پایه و چرخ های صندلی باید محکم و استاندارد درنظر گرفته شود.

ویـژة یازدهمین جشنـوارة کتاب های آموزشی و تربیتی رشد

س ال کتاب های دوره های ابتدایی و راهنمایی مورد داوری قرار. می گرفتند و سال بعد ... ناشرانِ هم سو با برنامة درسی است و معرفی منابع برتر و مناسب،. معرفی الگوهای مناسب .. هاوكینگ درج ش ده كه روی صندلی چرخ دار نشسته است و به. همراه همسرش وارد.

کتابچه های راهنمای صندلی چرخ سو,

هفت‌پیکر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

یکی بخش اول و آخر کتاب دربارهٔ رویدادهای مربوط به بهرام پنجم ساسانی از بدو ولادت تا . از یک سو هفت گنبد است ساخته بر زمین و هفت روز و هفت رنگ و هفت اقلیم و هفت . و از سوی دیگر نظیر قرار دادن اینها با «هفت» های آسمانی (چون هفت سیاره و هفت فلک)، . داستان گنبد پیروزه‌ای (داستان ماهان و دیوان); داستان گنبد صندلی (داستان خیر و.

بررسی هیوندای ix35 (توسان) 2013 :: وان کار

13 مه 2013 . تیپ GL دارای چرخ های 17 اینچی، شیشه های دودی، سیستم تهویه مطبوع، صندلی قابل تنظیم راننده، صندلی های عقب با ابعاد 40/60، سیستم صوتی.

آموزش حرکت با دنده عقب - آموزش رانندگی خصوصی

ابتدا راهنمای سمت راست زده می‌شود و سپس دنده را درون دنده عقب گذارده ، دست راست پشت . به طرف عقب بر روی باسن چرخانده می‌شود و دست راست پشت صندلی شاگرد قرار می‍‌‌گیرد. . ( ساعت ۱۲) در اختیار باشد، تا حرکت سوم ( صاف کردن فرمان ) بدرستی انجام شود. . برای رد کردن مانع کمتر از ۱۵ سانتی‌متر ارتفاع از میان دو چرخ چشم راست راننده.

کتابچه های راهنمای صندلی چرخ سو,

راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروي ﻟﻨﺪﻣﺎرك - گروه بهمن

اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدرو آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در زﻣﺎن ... 2-47. 12. ﭼﺮاغ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻻ (ﭼﺮاغ ﺗﺮﻣﺰ ﺳﻮم). ... و ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي درون ﺧﻮدرو ﺗﻮﺟﻪ. ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ . ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻧﺪازه ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﭼﺮخ ﺟﻬﺖ . را ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ارﺗﻔﺎع ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.

سمند SE - ایران خودرو

برای استفاده آسان تر، کتابچه حاضر به بخش های مختلف تقسیم شده و هر بخش مربوط به . این بخش شامل تنظیم صندلی ها، کمربند ایمنی، کنترل سیستم گرمایش و تهویه و . و انجام سرویس های دوره ای، به دفترچه راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی مراجعه فرمائید. . است که گاهی ممکن است به وقوع بپیوندد مانند تعویض تسمه، فیوز و چرخ ها.

راهنمای استفاده از خودروی

با صرف وقت بيشتر در مطالعه این کتابچه و دیگر کتابچه هاي مربوطه، با خودروي خود بيشتر آشنا شوید، زیرا آشنایي بيشتر با خودرو، حين رانندگي، . در صورت هرگونه خسارت ناشي از سوء استفاده ، سهل انگاري، عملکرد نادرست .. تنظيم صندلي سرنشين عقب . .. بهينه كردن نيروی ترمز در چرخ های عقب تحت شرايط بار كامل بكار ميرود.

راهنمای جامع مراقبت های ادغام یافته کودک سالم - دانشگاه علوم پزشکی .

این کتاب در حقیقت بخش آموزش دانشللگاهی "برنامه ملی مراقبت های ادغام یافته کودک . کودکان صفر تا هشت سال و اجراي آن است و هدف سوم طراحی و ارائه خدمات رشد و تکامل ... صندلی ماشین، مصرف مواد )تأثیر آن بر جنین(، خطرات سالمت محیطی )سیگار .. گوشت چرخ کرده را به صورت کوفته قلقلی در آورید یا به صورت مخلوط با گوجه.

gshom1/1/7 - سايپا

اين کتابچه راهنما، به منظور کمک و شناخت شما نسبت به عملکرد اين خودرو و نحوه مراقبت و نگهداري آن تهيه شده است تا از سالها . ايمني- صندلي ها، کمربندهاي ايمني و سيستم محافظ تکميلي .. صندلي هاي عقب. .. اطالعات بيشتر به فصل 5، بخش "رانندگي با چهار چرخ .. روغن ديفرانسيل سوپر هيپوئيد اصل نيسانAP1 GL5 - 80W90.

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب - دکتر رانندگی

مهم ترین سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم و پایه دوم و پایه یک برای قبولی در آزمون ر. . آیین نامه رانندگی را حتما قبل از آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی خود مرور کنید . . گواهینامه رانندگی ، بیمه شخص ثالث و برگه معاینه فنی معتبر; دفترچه مخصوص . ۹- زمانی که رانندگان چراغ های بزرگ را روشن و خاموش می کنند برای شما به چه معناست.

راهنمای استفاده از خودروی

با صرف وقت بيشتر در مطالعه این کتابچه و دیگر کتابچه هاي مربوطه، با خودروي خود بيشتر آشنا شوید، زیرا آشنایي بيشتر با خودرو، حين رانندگي، . در صورت هرگونه خسارت ناشي از سوء استفاده ، سهل انگاري، عملکرد نادرست .. تنظيم صندلي سرنشين عقب . .. بهينه كردن نيروی ترمز در چرخ های عقب تحت شرايط بار كامل بكار ميرود.

ﺍﺣﻴﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﺭﻳﻮﻱ (CPR)

ﻧﺎﻡ ﻛﺘﺎﺏ: ﺍﺻﻮﻝ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺍﺣﻴﺎء (ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺳﻮﻡ). ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻳﺒﺎ . :ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻯ ﻗﻠﺒﻰ ﺭﻳﻮﻯ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﺎﻳﻪ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮ. :ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻯ .. ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: 1. ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﻳﺔ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ. ﺑﻠﻲ ﺧﻴﺮ. 2. .. ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﻱ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲ .. ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ، ﺩﺭﺍﺯ ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻭ ﭼﺮﺥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻫﻞ ﺩﻫﻴﺪ. ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ.

راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت

ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت دو ﺳﯿﻼﺑﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﮐﺘﺎب، ﮐﻮدك و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزدم ﮔﻔﺘﻪ .. ﺳﻮم. داراي دو. اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ . .1. در ﭘﺮﺳﺶ. 1. ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﯿﻮه ا. ﺳﺖ، اﮔﺮ ﻓﺮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزاﻧﻪ .. ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺻﻨﺪﻟﯽ اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺨﺘﻪ ﮐﻼس ﻗﺮار دا .. ﮐﭙﺴﻮل اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ، زﻧﺠﯿﺮ ﭼﺮخ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ.

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم سال 97 با دانلود رایگان این نمونه سوالات بدون . در مباحث آزمون راهنمایی و رانندگی مطالعه نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم . 30 دقیقه ایی بسته طلایی آیین نامه بدون خواندن کتاب در آزمون های آیین نامه 30 شوید . خلاص کردن دنده، تنظیم صندلی، بستن کمربند، روشن کردن; تنظیم آینه ها، خلاص.

راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروي ﻟﻨﺪﻣﺎرك - گروه بهمن

اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدرو آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در زﻣﺎن ... 2-47. 12. ﭼﺮاغ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻻ (ﭼﺮاغ ﺗﺮﻣﺰ ﺳﻮم). ... و ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي درون ﺧﻮدرو ﺗﻮﺟﻪ. ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ . ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻧﺪازه ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﭼﺮخ ﺟﻬﺖ . را ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ارﺗﻔﺎع ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.

سمند SE - ایران خودرو

برای استفاده آسان تر، کتابچه حاضر به بخش های مختلف تقسیم شده و هر بخش مربوط به . این بخش شامل تنظیم صندلی ها، کمربند ایمنی، کنترل سیستم گرمایش و تهویه و . و انجام سرویس های دوره ای، به دفترچه راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی مراجعه فرمائید. . است که گاهی ممکن است به وقوع بپیوندد مانند تعویض تسمه، فیوز و چرخ ها.

کتاب معلّم - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

کتاب معلّم. )راهنمای تدریس(. پایه های هفتم، هشتم و نهم. دورۀ اوّل متوسطه .. دوم، سوم و چهارم کتاب تحت عناوین تربیت بدنی و سالمت، آمادگی جسمانی و حرکتی و .. دانش آموزان با شناخت تأثیر عینک، صندلی، تختخواب و روش مطالعه بر سالمت ساختار .. مرشد باید در شروع چرخ برای پیشکسوت و شیرین کار از حضار طلب صلوات کرده و برای.

کتابچه های راهنمای صندلی چرخ سو,

راهنمای دارنده محصول - ایران خودرو

راهنمایی های آنرا بدقت انجام دهید. . عالوه بر کتابچه راهنمای مالک، کتابچه های دیگری جهت شرح موارد وارانتی خودروی سوزوکی شما فراهم شده است. .. گرمکــن صندلی جلو )در صــورت تجهیز()صفحه. ) ... با استفاده از دسته جک و یا پیچ گوشتی دو سو بشکنید.

رﺍﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی وﺍﮔﯿﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧ

رﺍﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی وﺍﮔﯿﺮ. ﺑﺮﺍی. ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍده .. ﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﮔﺰارش. دﻫﻲ ﻓﻮري. آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي .. ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري دﻳﻔﺘﺮي ﻣﺤﺘﻤﻞ و ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﺛﻼث در ﻛﺸﻮر. از ﺳﺎل. 1370. ﻟﻐﺎﻳﺖ.

دانلود دفترچه راهنماي مشتري - سايپا

ﻛﻠﻤﻪ ژﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ. ﻧﻤﻮﺩ. . ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﺧﻮﺩ، ﻛﺘﺎﺑﭽﺔ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ. ﺩﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﺔ . 4 - ﺻﻨﺪﻟﻲ. 5 - ﭼﺮﺍﻏﻬﺎﻱ ﻋﻘﺐ. 6 - ﺩﺭﺏ ﺑﺎﻙ. 7 - ﻗﻔﻞ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻙ(ﺩﺭﺏ ﻋﻘﺐ ). 8 - ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺷﻴﺸﻪ ... ﻳﺎ ﺍﺯ ﻋﻘﺐ، ﭼﭗ ﻛﺮﺩﻥ، ﺍﺻﺎﺑﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻮﻡ .. ﺯﻧﺠﻴﺮ ﭼﺮﺥ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﭼﺮﺥ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﭼﺮﺥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ. ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﭼﺮﺧﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ.